အမျိုးအစားများ
Region / State

Home / Tenders

Date Posted
Buying Requests Found
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း
ရာထားပုိ႕ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာ့မီးရထား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ (Open Tender ) ေခၚယူျခင္း
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
Myanmar Distillery Co.,Ltd(MDC) တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး(အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း)
INVITATION ON REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE FIXED BROADBAND NETWORK PROJECT
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရထားပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့မီးရထား
INVITATION FOR PRICE QUOTATIONS
ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း
MINISTRY OF INDUSTRY အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း) (၃/၂၀၁၆)
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ရထားပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့မီးရထား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ (Open Tender) ေခၚယူျခင္း
PRIVATE COMPANY SECTOR & INTERPRISE အိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း) (၃/၂၀၁၆)
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း) (၃/၂၀၁၆)
INVITATION TO QUOTE MINISTRY OF TRANSPORT
INVITATION TO QUOTE Ministry of Transport
Scroll