ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း
၁။ မြန္ျပည္နယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ေအာက္ပါ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုပါသျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီအိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းႏိုင္ရန္
ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-
(က) ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္ရံုး၊ အေဆာက္အဦ (၃၆x၇၇)ေပ ႏွစ္ထပ္ RCC (၁)လုံး
(ခ) မြန္ျပည္နယ္ရံုး၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ အေဆာက္အဦ (၃၂x၁၆၂.၅)ေပ (၈)ခန္းတြဲ (၂)ထပ္ RCC (၁)လုံး
(ဂ) မြန္ျပည္နယ္ရံုး၀င္း ေရသြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ဂါလန္(၅၀၀၀) ဆံ့ ေရစုကန္တည္ေဆာက္ျခင္း
၂။ တင္ဒါအဆိုျပဳတင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံအတိုင္း
လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ Estimate မ်ားအား အေသးစိတ္တြက္ခ်က္၍ တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၂-၁၀-၂၀၁၈
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္ရက္ - ၂၂-၁၀-၂၀၁၈
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - မြန္ျပည္နယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ မုပြန္(နတ္ကြၽန္း)ရပ္၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ေမာ္လၿမိဳင္။
၃။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက မြန္ျပည္နယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊
ဖုန္း-၀၅၇-၂၀၂၇၂၇၉၊ ၀၅၇-၂၀၂၃၀၁၄၊ ၀၉-၅၃၀၂၇၇၅ တို႕သို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
တင္ဒါေကာ္မတီ
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 02-Oct-2018 | Tue
Closing Date 22-Oct-2018 | Mon
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll