Products

Hover on the image to zoom

လ်င္ျမန္စြာသီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ G အမ်ိဳးအစား

Price: Not Define  Send Enquiry

 Piece(s)

Call our Expert

09250641550
View Count: 665


Delivery Information

Yangon:1 to 5 Days

Other City:7 to 14 DaysPayment Information

Pay by Credit Card or Paypal

Bank Transfer

Cash On Delivery

အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ မွိုပါဝင္မွုႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ အတြက္ Dryerအေျခာက္ခံစက္မ်ား ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရွိ အစားအေသာက္အမ်ားစုတြင္ မွိုမ်ားစြာ ပါဝင္လၽွက္ရွိၿပီး ၊ ထိုမွိုမ်ားသည္ ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔မွိုမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စိုထိုင္းစ မ်ားပါဝင္ေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆန္စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ၊ ငါးေျခာက္ စေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနပူလွမ္းျခင္းထက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္ ကိုသုံးျခင္းအားျဖင့္ မွိုမ်ားကို လုံးဝကင္းစင္ေစပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စက္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အေရအေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ Model မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။) ထူးျခားခ်က္မ်ား Farအနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုးစက္မ်ား။ ။ အပူဓါတ္သည္ သီးႏွံမ်ားထဲသို႔ ထြင္းေဖာက္ၿပီးသီးႏွံမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေျခာက္ေသြ႕ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤစမ္းသပ္မႈ အစီရင္ခံစာကိုဂ်ပန္ႏုိင္ငံသီးႏွံအဆင့္အတန္းအကဲျဖတ္ေရးအသင္းႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Far အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုးစက္ကိုအသံုးျပဳၿပီးသီးႏွံမ်ားအေျခာက္ခံျခင္းသည္ သဘာဝေနေရာင္ျခည္သံုးအေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးတူညီပါသည္။ အပ်က္အစီးမရွိေသာအစိုဓါတ္တုိင္းတာသည့္ ကိရိယာ ၁။ လွ်ပ္သို (Capacitance) အစိုဓါတ္တုိင္းတာသည့္ ကိရိယာျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုဓါတ္ပါဝင္မႈ တုိင္းတာရာတြင္ စပါးမ်ားမပ်က္စီးႏုိင္ပါ။ ၂။ သီးႏွံနမူနာမ်ားဆက္တုိက္စီးဆင္းထုတ္လုပ္ေပးသည့္အတြက္ အစိုဓါတ္ တုိင္းတာရာတြင္ တိက်ေသခ်ာပါသည္။  PLC ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ (ေရြးခ်ယ္စရာ) ၁။ PLC/GUI ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စနစ္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ၂။ ပမာဏအမ်ားအျပားဝင္ဆန္႔ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးစံခ်ိန္စံညႊန္း။ ၃။ အေဝးထိန္းကိရိယာျဖင့္ စက္ကိုအလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ လက္က်န္ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ အေျခာက္ခံမႈ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္အၾကားစပါးမ်ားမက်န္ရွိေစရန္ လက္က်န္ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ကိုတပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္က်န္စပါးမ်ားကိုလြန္ကဲစြာအေျခာက္ခံမိျခင္းသို႔မဟုတ္ မတူညီေသာစပါးအမ်ဳိးအစားမ်ားေရာေႏွာကုန္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အၾကမ္းခံေသာစက္ဒီဇိုင္း လွည့္ပတ္စီးဆင္းၿပီးအေျခာက္ခံရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ေလမႈတ္စက္ကိုသံုးထားေသာစပါးေႁခြေလွ႔စက္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေျခာက္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားဖယ္ရွားေပးကာသန္႔စင္ေသာစပါးမ်ားထြက္ရွိေစသည္။ သိသာစြာဓါတ္အားမသံုးစြဲဘဲစြန္႔ထုတ္ေသာစနစ္ သိသာစြာဓါတ္အားမသံုးစြဲဘဲစြန္႔ထုတ္ေသာစနစ္ကစက္အတြက္ အေျခာက္ခံမႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုသက္သာေစသည္။ Farအနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုးစက္မ်ား လကၡဏာရပ္မ်ား။ ။ အပူခ်ိန္ နည္းနည္းျဖင့္ အေျခာက္ခံသည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီး လွ်င္ျမန္စြာအေျခာက္ခံႏုိင္သည္။ ၁။ ေလာင္စာေခၽြတာၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈ နည္းပါးသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားၿပီးအေျခာက္ခံမႈ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ ၂။ အရည္အေသြးျမင့္ Far အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုးအေျခာက္ခံမႈကသီးႏွံအရသာကိုပိုေကာင္းေစသည္။ ဆူရွီထမင္းႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာထမင္းခ်က္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။ ၃။ တစ္ဦးခ်င္းသံုးစြဲသူမ်ား၊ ပ်ဳိးခင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ေနရာအခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ နံပါတ္တစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ။ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဗို႔အား - ၃ လိုင္း220V/380V