အမျိုးအစားများ
Region / State

Home / Tenders

Date Posted
Buying Requests Found
Myanmar Distillery Co.,Ltd(MDC) တင္ဒါေခၚယူျခင္း
PRIVATE COMPANY SECTOR & INTERPRISE အိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
အိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
Care Myanmar တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
INVITATION TO SEALED TENDER
Thilawa Property Development Limited (TPD) မွ Water Treatment System နွင့္ Water Storage Tank တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ
Thilawa Property Development Limited(TPD) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အိမ္ရာစီမံကိန္း အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ
ျမန္မာ႔ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးနွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ဇီဝိတဒါနသံဃာ႔ေဆးရံုႀကီးမွ FDA အသိအမွတ္ျပဳ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူလို၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ
Hotel Project, Service Apartment Project မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတတ္ ကယားျပည္နယ္သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ(Open Tender) ေခၚယူျခင္း
အိတ္ပိတ္တင္ဒါ (Close Tender ) ေခၚယူျခင္း
Myanmar Distillery Co.,Ltd မွ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားငွားရမ္းလိုပါသျဖင့္ အိတ္ပိတ္တင္ဒါ(Close Tender) ေခၚယူျခင္း
American Refugee Committee(INGO) မွ Desktop Computer (ကြန္ပ်ဴတာမ်ား)၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါဖိတ္ေခၚေၾကာ္ျငာ
The Global New Light of Myanmar သတင္းစာတိုက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း(၆/၂၀၁၇)
ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ေဘာ့ေခ်ာင္းေရထိန္းတံခါး၏ ျမစ္အေပၚဘက္တြင္ ကမ္းပါးထိန္း နံရံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
သံကူကြန္ကရစ္တံတား ႏွင့္ တံခြန္တုိင္း - ဘိုး၀ကုန္း - ဂုံးမင္းေခ်ာင္ - ေတာင္ေပါက္ - ျမျပင္လမ္းအား ေျမသား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
Scroll