Products

Items 1 to 16 of 52 total
1 review
Not Define
1 review
<p>စက္ရံုးရွင္း Raw Materials Chemical ပစၥည္းမ်ားကို 30 To 50 % အထူးေလ်ာ့ေစ်းနဲ႔ အသံုးလို့သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရရွိနိဳင္ပါတယ္။<br></p>
$
1 review
45000 ~ 45000 Kyats
1 review
- Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water - Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body - The cartrigde filter mixed 6 floors - Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy - Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
$
1 review
KDF media Smart Design Fexibleပိုက္ႏွင့္အတူအလတ္စားကာဗြန္ပိတ္ပင္တာားဆီးမႈfilter-filtering mediaပါရွိသည္။အပူခ်ိန္အာရံဳခံကိရိယာပါရွိျပီးmicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုAutomatic Self-သန္႔ရွင္းေရးကိုလၽပ္စစ္သံဳးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုထိန္းသိမ္းထားပါသည္။သာလြန္အရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္-တုိက္ေတနီယမ္ကိုလွ်ပ္စစ္သံုးျပားသည္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီးSystemကိုshinsei ေရ၏အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizerလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္စံုလင္ေသာပံုစံကိုထုတ္ေပးပါသည္။
$
1 review
High power carbonပိတ္ပင္တားဆီးမႈfilterကိုထိေရာက္ေသးငယ္ေသာဇီဝသက္ရွိ(ဘက္တီးရီးယား၊ေရညွိ၊မိႈအပါအဝင္ေရညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။shinseiTm ေရေသာက္သံုးသူအတြက္က်န္းမာေရးေကာင္းေသာအရသာရွိျပီးခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊အလွအပႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးစသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizer processအစဥ္အလာမွက်န္းမာျခင္းတန္ဖိုးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစပါသည္။
$
1 review
&quot;ထူးျခားခ်က္မ်ား&quot; စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူ နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း၍ သန့္စင္သည့္ ေသာက္ေရသန့္အား တစ္ေန့လွ်င္ ဂါလံ (၃၀၀) ထိ ထုပ္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္း။ ေရပူ ၊ ေရေအး နွင့္ ရိုးရိုးေရ စသည္ျဖင့္ ေရအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးထုတ္လုပ္ေပးနိူင္ျခင္း။ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း ၊ Tank ထဲတြင္ ေရလက္က်န္မရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အပူခ်ိန္ျဖတ္ေတာက္စနစ္ကို ထည့္သြင္းထားသည့္ အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း။ RO Membrane သန့္စင္ျခင္းအတြက္ Flush Valve တပ္ဆင္ထားျခင္း။ ျကာရွည္ခံနိုင္သည့္ Stainless Steel အိမ္တစ္ခုပါဝင္ျပီး ေရြ့လ်ားနိုင္သည့္ အေျချဖင့္ ေခတ္မီ ဒီဇို္င္းပါရွိျခင္း။ &quot;1- year &quot; အာမခံပါရွိျခင္း။ RO Water Purifiers Series E သည္ Reverse Osmosis နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ ေဘးႏၱရာယ္ကင္းျပီး သန့္စင္သည့္ ေသာက္ေရသန့္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေရသန့္စင္ေသာ အဆင့္(5)ဆင့္မွ (၆) ဆင့္အထိပါရွိျပီး ကလိုရင္း၊ အိုင္းရြန္းဓါတ္စင္မ်ား၊ ေလးလံံေသာ သတၱဳမ်ား၊ အဆိပ္သင့္ပစၥည္းမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားနွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို (၀.ဝဝဝ၁) မိုက္ခရြန္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ၉၉%နွင့္ အထက္ ဖယ္ရွားေပး နိုင္ပါသည္။ Model E1 The Standard Use တစ္ေန့လွ်င္ဂါလံ(၁၀၀) ထုတ္ေပးနို္င္ျခင္း။ ေရေအးနွင့္ ရိုးရိုးေရ(၂)မ်ိဳးရရွိျခင္း။ (၁)နွစ္အထက္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား။ (၃)နွစ္မွ (၄)နွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane Model E2 More functions တစ္ေန့လွ်င္ဂါလံ(၃ဝဝ) ထုတ္ေပးနို္င္ျခင္း။ ေရပူ၊ ေရေအး၊ နွင့္ ရိုးရိုးေရ (၃) မ်ုိဳးရရွိျခင္း။ (၁)နွစ္အထက္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား။ (၃)နွစ္မွ (၄)နွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane
$
1 review
&quot;ထူးျခားခ်က္မ်ား&quot; ပိုက္လိုင္းေရ၊ ေျမေအာက္ေရနွင့္ ဆားငန္ေရမ်ားမွ သန့္စင္ေသာေရကို (၁)နာရီလွ်င္ (၄ဝဝ)မွ (၂၅၀၀၀)လီတာအထိ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္း။ အိမ္းမ်ား၊ ေဟာ္တယ္မ်ား၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ားနွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလွ်ာ္ျခင္း။ အနည္အနွစ္မ်ား၊ သံေခ်းမ်ား၊ ကလိုရင္းမ်ား၊ ဆိုးဝါးသည့္အနံ့အရသာမ်ား၊ ေရေစးျခင္းနွင့္ ဆားပါဝင္ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း။အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ FRP (သို့) Composit Resin Tank မ်ားမွာ (၂၀) လီတာမွ (၁၇၀၀)လီတာအထိ ဝင္ဆန့္ျခင္း။ သံေခ်းမတတ္ျခင္း။ ယိုစိမ့္မွဳမရွိျခင္းနွင့္ သက္တမ္းမွာ (၁၀)နွစ္မွ (၁၅) နွစ္အထိရွိျခင္း။ အလိုအေလွ်ာက္ ျပန္လည္အားျဖည့္ျခင္းနွင့္ သန့္စင္းေစျခင္းအတြက္ Autoနွင့္ Manual Valve မ်ား ပါရွိျခင္း။ &quot;1 year&quot; အာမခံပါရွိျခင္း။ Models for sediment removal Filter Media မွာ Anthracite နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for stain removal Filter Media မွာ Manganese Greensand နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for Clorine, bad taste\order removal Filter Media မွာ Activated carbon နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for Clorine, bad taste/order removal Filter Media မွာ Resin နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for hardness removal Filter Media မွာ Mixed resin နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Chloric acid လုိအပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ျပီေနာ္။</p><p>လူျကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ Acid ေတြရွိရင္ လည္းေမးျမန္နိဳပါတယ္။</p>
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Boiler Water Chemical Treatment</p><p>CAG Engineering has supplied a range of high-quality boiler water treatment chemicals for Myanmar and Industrial customers. Our chemicals are suitable for Industrial steam boilers. A badly treated steam boiler is a potential bomb, so getting the feed water quality and boiler water chemistry correct is critical and that means using tried and tested boiler water treatment chemicals. A complete water treatment programme for a steam boiler will usually include a chemical oxygen scavenger, alkalinity builder and polymer sludge conditioner and depending on the application, may also incorporate a phosphate treatment and a condensate line treatment. CAG’s tailor design service program for Boiler water chemical treatment are designed and program for each customer requirement as follow.  SCALE AND CORROSION INHABITOR FOR BOILER  BIOCIDE FOR BOILER SYSTEM Products are produced and distributed under the brand ‘WACHEM’ with ISO9001:2008 certification and called ARQUEST and ZERMATE Series.<br></p>
$
1 review
Not Define
1 review
<p>CAG Engineering provides a complete range of solutions and</p><p>services for treating industrial wastewater to meet process</p><p>needs as well as environmental regulations.</p><p> Our products include filtration, clarifying systems, biological</p><p>treatment, dewatering, disinfection, ion exchange, carbon</p><p>filtration, reverse osmosis, Ozonation and other technologies</p><p>for removing impurities from water.</p><p> We also provide customers with the engineering and</p><p>knowhow that helps them choose the right approach, and</p><p>support our solutions through Myanmar’s Environment</p><p>Service Network.</p><p><br></p><p>Pretreatment Program Implementation</p><p>Types of pretreatment include:</p><p>• pH neutralization</p><p>• Temp regulations</p><p>• Solids separation</p><p>• Toxic metal removal</p><p>• Reducing of BOD/ COD</p><p>• Oil and grease</p><p>• Reducing of Colour</p><p>• Removing Odor</p><p>Industries We Serve</p><p> Chemical Processing</p><p> Food &amp; Beverage Processing</p><p> Hydrocarbon Processing</p><p> Textile Industry</p><p> Metal &amp; Mining</p><p> Battery manufacturing</p><p> Leather tanning finishing</p><p> Pulp/paper mills</p><p> Microelectronics</p><p> Health Care /Hospital</p><p> Pharmaceutical Manufacturing</p><p> Power Plant</p><p> Oil refinerie</p><p>CAG’s best strategies in managing Industrial Waste Waters?</p><p>Physico-chemical treatments</p><p>A coagulation-flocculation process was generally found to be</p><p>unable to remove personal care products</p><p>Adsorption by activated carbons has great potential for the</p><p>removal of trace emerging contaminants</p><p>Biological treatments</p><p>Activated sludge processes</p><p>Membrane biological reactors (MBR)</p><p>Reverse Osmosis (RO)</p><p>Nano filtration (NF)</p><p>Ozone and advanced oxidation processes (AOPs)</p>
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Our chemical programs are effectively used for the reduction and prevention of the three major issues that your industrial cooling water system may encounter, corrosion, deposition and microbial growth. Corrosion leads to metal loss that can result in critical system failures in heat exchangers, recirculating water piping and process cooling equipment. Corrosion also results in a loss of efficiency as corrosion products precipitate on heat transfer devices, insulating the metals. Cooling towers are vulnerable to a variety of contaminants that cause deposit formation, such as mineral scales and sludge. Deposition interferes with heat transfer, increases corrosion rates, restricts water flow and causes loss of process efficiency and production. CAG’s tailor design service program for Cooling Water Chemical treatment are designed and program for each customer requirement as follow.  SCALE AND CORROSION FOR COOLING WATER  EVAPORATIVE CONDENSER TREATMENT  BIOCIDE FOR COOLING SYSTEM Products are produced and distributed under the brand ‘WACHEM’ with ISO9001:2008 certification and called ZERGUARD and PHAMINOX series<br></p>
$
1 review
Not Define
1 review
<p>When customers choose to purchase our water treatment products and services, we</p><p>understand what they're really investing in is the service and relationship a CAG</p><p>Engineering provides.</p><p>That's why we employ the very best field personnel available, with an average of over</p><p>25 years of experience - more than three times the industry average. We approach</p><p>your business as a partnership, providing you with chemical treatment services that</p><p>maximize system efficiency through our outstanding service, high quality products,</p><p>and superior technical expertise.</p><p>Water treatment systems are specifically designed to produce drinking or City water</p><p>that meets today’s WHO standards. The systems use uniquely designed filtration</p><p>modules in a hollow fiber configuration to remove the following contaminants from</p><p>surface and groundwater sources such as, Suspended solids/ turbidity , Viruses</p><p>,Bacteria, Cysts and Oocytes , Ecoli, Iron and Manganese, Arsenic, Organics, Etc.</p>
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Biological Waste Water Treatment </p><p>• Submerged Fixed Film / Biofilm Reactors </p><p>Package Waste Water treatment system from small to large scale have been designed and manufactured through technical and turn into finished products at our supervision, The package have been integrated the Micro-organism, Bio Chemical and Hydraulic Control all together with compact design, Easy maintenance and Easy installation while keeping performance high. The system is divided into five chambers for solid separation ,equalization, flow control, aerobic bio-filtration and sedimentation.<br></p>
$
1 review
<p>CAG Engineering Co., Ltd. Supply Automatic filter press which is one of the solid liquid separation machine. CAG engineering has developed for the filtering solution such as Filter Press, Belt Press, Polymer Unit , Filter cloth, Filter Plates for various kind of Industrials. As one of the leader for filtration equipment importer in Myanmar , CAG Engineering has participated in many turnkey plants in Myanmar. We are experienced in solid-liquid separation for various industries such as Starch Industry, Pulp and Paper Industry, Mining Industry, Sugar Industry, Soya bean Sauce Industry, etc.<br></p>
$
1 review
Not Define
1 review
<p>CAG Engineering Co., Ltd. is one of the leading chemical distributor providing business-to-business solutions for users of industrial and specialty chemicals in Myanmar. Having more than 25 years of overseas experiences, we have sourced raw materials from chemical suppliers around the world and marketed them to manufacturers serving key industrial and consumer marketplaces, including agriculture, surface technology, home &amp; personal care, cosmetic, electronic, food processing, oil refinery, pharmaceutical, pulp&amp; paper, rubber glove, paint &amp; coating, printing ink. We are a full-service chemical distributor partner helping our customers meet manufacturing and distribution requirements at all levels of the supply chain. We are supplying Industrial Chemical such as  Basic Chemicals  Corrosion inhibitors  Scale inhibitors  Biocides  De-Foamers  Flocculants  Coagulant<br></p>
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>