Products

Items 1 to 16 of 133 total
1 review
ျမင္းေကာင္ေရအား- ၇၀ စြမ္းအားျပည့္ထုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ဒီဇယ္ဘိုတာေမာ္တာ တာဘိုခ်ာ့စနစ္ျဖင့္ အျပည့္အဝ ေျခာက္ေသြ႔ေစေသာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ျမင့္မားေသာလိမ္အားစနစ္ျဖင့္ ေရြ႕ရွားေစျပီး အင္ဂ်င္ခံႏိုင္ရည္ရရွိေစပါသည္။ ပွ်မ္းမွ် တစ္ဧကလွ်င္ ဒီဇယ္ဆီ ၇.၅ လီတာ မွ ၁၀ လီတာသာကုန္က်ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Series TMB၏centrifugal multistageလွ်ပ္စစ္ပန္႔မ်ားအား ဘြိဳင္လာစနစ္မ်ား၊သန္႔ရွင္းေရး၊ေရအပင္ေပးေ၀ေရး၊ဆည္ေျမာင္ းစနစ္မ်ားျမ င့္မားတဲ့ဖိအားရုတ္သိမ္းစနစ္မ်ား၊ေလေအးေပးစနစ္၊အပူ၊snowingမ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။Materialsေတြကေတာ့သံမာ,cast ion,E,Carbo50,Cast icN-GJL-2on ENGJS-500n steel,တိက်သံမဏိAISI 316သို့မဟုတ္ေျကး၀ါGCuSn10ျပဳလုပ္ထားသည္။
$
1 review
စြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ ကူဘိုတာ လယ္ထြန္စက္ M စီးရီးမ်ားကို ျမင္းေကာင္ေရ ၆၀-၁၀၅ အထိရရွိႏိုင္သည္။ စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းမႈအေနျဖင့္ (E-CDIS) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေလာင္စာဆီကို ပစ္စတင္ထိပ္ အလယ္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖည့္သြင္းကာျပီးျပည့္စံုသည့္ေပါက္ကြဲမႈ ကိုျဖစ္ေစျပီး ဆီစားသက္သာေစသည္။ တာဘိုခ်ာ့ စနစ္သည္လည္းအျမင့္ဆံုးျမင္းေကာင္ေရကို ေပးရန္စြမ္းအားကိုတိုးပြားေစျပီး တုန္ခါမႈႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈနည္းနည္းျဖင့္အသင့္ျမတ္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္နိမ့္တြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္လိမ္အားကိုေပးသည္။
$
1 review
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားျခင္းယံုျကည္စိတ္ခ်ရေသာဘရိတ္ကိုတပ္ဆင္ထားျပီးစပါးစိုက္လယ္ကြင္းမ်ားအတြက္အထူးထိေရာက္ေသာdouble-actionႏွင့္clutch;glebeေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေနအထားမွာျကီးမားျပီးေဘးကင္းလံုျခံဳမႈေကာင္းမြန္ေသာကိုယ္ထည္၊တည္ျငိမ္မႈစတဲ့စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Floor-standingသိုေလွာင္မႈကိုအခန္းတံဆိပ္ႏွင့္ပန္ကာflueေရအပူေပးစက္အရွိဆံုး စိန္ေခၚမႈတပ္ဆင္ျခင္းျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္နည္းပညာဆိုင္ရာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားပါရွိျပီးျဖစ္သည္။သူတို႔ရဲ့electronicထိန္းခ်ဳပ္မႈ(ဥပမာ--အားကစားအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ဟိုတယ္မ်ား)။စီတန္းစီးဆင္းမႈ၊အေပၚယံပိုင္းနည္းလမ္း(850ဒီဂရီC),corrosion သက္ေသmagnesium anode.HFC,CFC,HCFCႏွင့္HFAအခမဲ့အထူpolyurethane(PU)PVCလုပ္ထားေသာအျမဳပ္ႏွင့္layer externalေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဖိအားswitch Tripleႏွင့္အတူdetectionႏွင့္ionisation controlလုပ္ေပးသည္။စက္ႏိႈးလွ်င္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ အပူထိန္းကိရိယာ,မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္အမ်ားဆံုးအပူခ်ိန္,safety valve stored ႏွင့္ဥေ၇ာပစံခ်ိန္စံညႊန္းsplit flueဓာတ္ေငြ႕ပါ၀င္သည္။
$
1 review
စြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ ကူဘိုတာ လယ္ထြန္စက္ M စီးရီးမ်ားကို ျမင္းေကာင္ေရ ၆၀-၁၀၅ အထိရရွိႏိုင္သည္။ စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းမႈအေနျဖင့္ (E-CDIS) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေလာင္စာဆီကို ပစ္စတင္ထိပ္ အလယ္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖည့္သြင္းကာျပီးျပည့္စံုသည့္ေပါက္ကြဲမႈ ကိုျဖစ္ေစျပီး ဆီစားသက္သာေစသည္။ တာဘိုခ်ာ့ စနစ္သည္လည္းအျမင့္ဆံုးျမင္းေကာင္ေရကို ေပးရန္စြမ္းအားကိုတိုးပြားေစျပီး တုန္ခါမႈႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈနည္းနည္းျဖင့္အသင့္ျမတ္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္နိမ့္တြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္လိမ္အားကိုေပးသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ဓါတ္ေငြ႔ေရအပူေပးစက္ကwallhungသိုေလွာင္မႈႏွင့္wasteelအျကံေပးအဖြဲ႔၏ထုတ္လုပ္မႈလ်င္ျမန္မည္း္850`Cန ည္းလမ္းကိုအသံဳးျပဳရန္အရိုးရွင္းဆံဳးႏွင့္ေစ်းအခ်ိဳဆံုးေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္။ သက္ေသျပmagnesium anode CFC ႏွင့္င္း။ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္HCFCဓာတ္ေငြ႔ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းlayerexternalသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕အဆို႔ရွင္မီသိန္းသို႔မဟုတ္LPGလုပ္ကုိင္ရန္indicatorအပူထိန္းကိရိယာႏွင့္အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္control storeျပဳလုပ္ေပးျပီး(nozzlesပါ၀င္သည္)။
$
1 review
စြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ ကူဘိုတာ လယ္ထြန္စက္ M စီးရီးမ်ားကို ျမင္းေကာင္ေရ ၆၀-၁၀၅ အထိရရွိႏိုင္သည္။ စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းမႈအေနျဖင့္ (E-CDIS) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေလာင္စာဆီကို ပစ္စတင္ထိပ္ အလယ္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖည့္သြင္းကာျပီးျပည့္စံုသည့္ေပါက္ကြဲမႈ ကိုျဖစ္ေစျပီး ဆီစားသက္သာေစသည္။ တာဘိုခ်ာ့ စနစ္သည္လည္းအျမင့္ဆံုးျမင္းေကာင္ေရကို ေပးရန္စြမ္းအားကိုတိုးပြားေစျပီး တုန္ခါမႈႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈနည္းနည္းျဖင့္အသင့္ျမတ္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္နိမ့္တြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္လိမ္အားကိုေပးသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
အပူေရသိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းအားျမင့္မားျပီးစြမ္းရည္သြင္ျပင္လကၡဏာအားျဖင့္၉KW.Buffer cylindersေထာက္ပံ့ထားေသာလွ်ပ္စီးေပါင္းစည္းမႈျဖစ္သည္။area1/2တြင္ေတြ႔ရွိရန္တိက်ေသာပစၥည္းtank hydraulic fittingsမ်ားေပါင္းစည္းမႈinstallationစီစဥ္ျပီး(TR) CFC.HCFC အထူFree ployurethane(pu)insulation layerပါ၀င္သည္။Series 800/1000အတြက္Easy entry စနစ္ပါ၀င္ပါသည္။sleeve1/2ႏွင့္အပူေပးျဒပ္စင္၏ျကမ္းျပင္ေရာင္စံုပလပ္စတစ္ေရွ့(PVC)coating externalပါ၀င္သည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Tailift Forkliftသည္ ကိုယ္ထည္ခုိင္ခံ့ျပီးေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီးထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းႏွင့္လံုျခံဳေရးအထူးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ဟိုက္ဒေရာလစ္ပါဝါစတီယာရင္စနစ္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊အႏၱရာယ္ရွိေသာဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးအတြက္ပါစြမ္းအင္ေခ်ြတာေစျခင္း၊စသည့္ျမင့္မားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစႏိုင္သည့္အျပင္စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလဲအထူးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
wall-hung လွ်ပ္စစ္သိုေလွာင္ေရအပူေပးစက္မ်ားကေတာ့ေသးငယ္တ့ဲပမာဏႏွင့္လ်င္ျမန္စြာေဈးေပါေသာထုတ္လုပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။30လီတာသို့မဟုတ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းinstallလုပ္ႏိုင္ပါသည္။steel tank,glass-linedအသံဳးျပဳႏိုင္တာကေတာ့flow-coating method850`Cသက္ေသျပmagnesium anodeႏွင့္ေျကးနီအပူelement usedပီး1/4ေလွ်ာခ်အပူဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေနေရာင္ျခည္applicationမ်ားအတြက္heatexchangerႏွင့္အတူလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားေရအပူေပးစက္မ်ားမွာအမ်ားဆံုးမတူညီတဲ့ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းရန္အေျခခံထုတ္ကုန္ျဖစ္ပါသည္။စီးဆင္းမႈအေပၚယံပိုင္းနည္းလမ္းကို850`C ႏွင့္သက္ေသျပmagnesiumanoderegulationႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္အပူထိန္းကိရိယာအသံုးျပဳျပီးစီတန္းေနေရာင္ျခည္sensorကိုIncludesteelအျကံေပးအဖြဲ႔ႏွ088millmeterအနားကြပ္တပ္ဆင္စုေပါင္းထားသည္။ေျကးနီအပူျဒပ္စင္သည္လွ်ပ္စစ္partsလက္ယာhydraulicဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္သံမဏိသတၱဳစာရြက္coatedႏွင့္အတူepoxyအမႈန္႔ုpaintပါ၀င္သည္။storeေရအပူခ်ိန္ညႊန္ျပျပီးIPX4ကာကြယ္ဖံုးအရြယ္အစားကြိဳင္increasedျဖစ္သည္။
$
1 review
စြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ ကူဘိုတာ လယ္ထြန္စက္ M စီးရီးမ်ားကို ျမင္းေကာင္ေရ ၆၀-၁၀၅ အထိရရွိႏိုင္သည္။ စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းမႈအေနျဖင့္ (E-CDIS) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေလာင္စာဆီကို ပစ္စတင္ထိပ္ အလယ္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖည့္သြင္းကာျပီးျပည့္စံုသည့္ေပါက္ကြဲမႈ ကိုျဖစ္ေစျပီး ဆီစားသက္သာေစသည္။ တာဘိုခ်ာ့ စနစ္သည္လည္းအျမင့္ဆံုးျမင္းေကာင္ေရကို ေပးရန္စြမ္းအားကိုတိုးပြားေစျပီး တုန္ခါမႈႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈနည္းနည္းျဖင့္အသင့္ျမတ္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္နိမ့္တြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္လိမ္အားကိုေပးသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>