Products

Items 1 to 16 of 133 total
1 review
Not Define
1 review
WallHungလွ်ပ္စစ္သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းေရအပူေပးစက္အားေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ျဖည့္ဆည္းရန္ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထုိေရအပူေပးစက္သည္ေဒါင္လုိက္ဗားရွင္း,ေဒါင္လုိက္ယူနီဗာ လက္၀ဲလက္ယာthermoversion,အလ်ားလုိက္versionႏွင့္thermoharding resins(Teflonႏွင့္္flowcoatingmethod850'cေပၚတြင္မူတည္ျပီးအေပၚယံစီးဆင္းမႈနည္းလမ္းသံုးျပီးglasslinedmodelသို႔မဟုတ္epoxyအမႈန္႔paintCFCႏွင့္HCFCႏွင့္အတူCoatedစာရြက္သတၱဳႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ11/4couplingအသံုးျပဳထားျပီးIPX4electrical partsအဖံုးတပ္ဆင္ထားသည္။Storeေရအပူခ်ိန္ကိုlayerညႊန္ျပခ်က္ပါရွိပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Futuraအားသာခ်က္ကေတာ့ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္စုေဆာင္း,မီးဖိုသုိ႔မဟု တ္ဘိြဳင္လာႏွင့္အတူေပါင္းစည္းမႈမ်ားအတြက္ထိေရာက္တဲ့တစ္ခုတည္းေသာcoilversionႏွင့္ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ျပီးအျခားheatsourcesအသံုးျပဳႏိုင္ရန္second coilလည္းရရွိႏိုင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ျပည္တြင္းႏွင့္စက္မႈအသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ေရပူသိုေလွာင္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈဒီဇိုင္းျဖစ္ျပီး ့အပူအမ်ားဆံုးလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္uptwo sensorကိုsinglecoilသံုးျပဳႏိုင္ျပီးအမ်ားဆံုးအပူလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္နိမ့္ဆံုးlimescaleတည္ေဆာက္ရန္up twosensorကိုေျခာက္ေသြ႔ေသာေရတြင္းမ်ားသို႔optimiziedလုပ္ေဆာင္ရန္Doublecoinရွိပါသည္။
$
1 review
စြမ္းအားႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ ထြန္ယက္္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ေပါင္းစက္ထားသည့္ ကူဘိုတာ လယ္ထြန္စက္ M စီးရီးမ်ားကို ျမင္းေကာင္ေရ ၆၀-၁၀၅ အထိရရွိႏိုင္သည္။ စက္အမ်ိဳးအစားတိုင္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ စမ္းသက္ျပီးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္မဆို ခိုင္ခံ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈကိုအာမခံျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းမႈအေနျဖင့္ (E-CDIS) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေလာင္စာဆီကို ပစ္စတင္ထိပ္ အလယ္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖည့္သြင္းကာျပီးျပည့္စံုသည့္ေပါက္ကြဲမႈ ကိုျဖစ္ေစျပီး ဆီစားသက္သာေစသည္။ တာဘိုခ်ာ့ စနစ္သည္လည္းအျမင့္ဆံုးျမင္းေကာင္ေရကို ေပးရန္စြမ္းအားကိုတိုးပြားေစျပီး တုန္ခါမႈႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈနည္းနည္းျဖင့္အသင့္ျမတ္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္နိမ့္တြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္လိမ္အားကိုေပးသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Multistageေဒါင္လိုက္လွ်ပ္စစ္သည္liftingplantsအတြက္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အျကံေပးအဖြဲ႔မပါပဲပန္႔မ်ားဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ားႏွင့္အတူေနရာတိုင္းတြင္ျမင့္မားေသာဖိအားေရာက္ရွိရန္လိုအပ္သည္PMK:ရွင္းလင္းေသာရိုးစုပ္စက္,MK:completeလွ်ပ္စစ္ပန္႔,carbonsteelႏွင့္ျပဳလုပ္ထားျပီးသံမဏိAISI316ပါ၀င္သည္။
$
1 review
Not Define
1 review
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား အပူ၊အေအးအပင္မ်ား၊ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ားအတြက္ ဖိအားႏွင့္ေရျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ပါသည္။ www.baganmart.com
$
1 review
Not Define
1 review
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား အပူ၊အေအးအပင္မ်ား၊ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ားအတြက္ ဖိအားႏွင့္ေရျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား အပူ၊အေအးအပင္မ်ား၊ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ားအတြက္ ဖိအားႏွင့္ေရျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>