Products

Items 1 to 16 of 52 total
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company က Export & Import Trading Company ျဖစ္ျပီး နည္းပညာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားမွ တုိက္ရိုက္တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ Potassium Nitrate , Soda Solvay , Magesium Sulphate, Liquorice Extract အစရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးကာ ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အမ်ဴိးအစားစံုစံုလင္လင္ျဖင့္ တစ္ေနရာတည္း ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုလည္း Export လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။
$
1 review
ဒါကေတာ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖစ္သည္။ သဘာဝမွ ထြက္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ေပါင္းစပ္ကာ အဆင့္ျမင့္ထားေသာ အေကာင္းစား ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ထားေသာ Chemical မ်ားမွာ Sulfuric Acid 98%၊ Hydrochloric Acid 33-35% ၊ ႏွင့္ Sodium Bicarbonate (Food Grade) အစရွိေသာ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာအမ်ဴိးအစား စံုစံုလင္လင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမွာယူႏုိင္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Chemical ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာလုိက္ပါတယ္။
$
1 review
Msenthol Crystal မ်ားကို အစားအေသာက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဟင္းခက္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အဆိုပါ Menthol Crystal မ်ားသည္ အစာစားခ်င္စိတ္ကို ျမင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။Menthol ကို ေန႔စဥ္လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳေနၾကျပီး ဥပမာ - သြားတိုက္ေဆးမ်ား၊ ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးမ်ား ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေမးျမန္းဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ဴိးအစားစံုလင္စြာ ရရွိႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အရည္အေသြး အာမခံျပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ အားေပးခဲ့က်ေသာ မိတ္္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
ာ KDF media Smart Design Fexibleပိုက္ႏ ွင့္အတူအလတ္စားကာဗြန္ပိတ္ပင္တာားဆီးမႈfilterကို္filtering mediaပါရွိသည္။အပူခ်ိန္အာရံဳခံကိရိယာပါရွိျပီးmicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုAutomatic Self-သန္႔ရွင္းေရးကိုလၽပ္စစ္သံဳးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုထိန္းသိမ္းထာပါသည္။အရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္coatedတုိက္ေတနီယမ္ကိုလွ်ပ္စစ္သံုးျပားသည္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ံုးျဖစ္သည္။ေရဖန္တီးမႈတြင္ငါးလႊာျမင့္မားစြမ္းအင္သံုးသန္႔ရွင္းေရးfilter systemတပ္ဆင္ထားသည္။အားလံုးPH level အနီးစပ္ဆံုးရွိျပီးေရအရင္းအျမစ္ေပၚမူတည္ပါသည္။
$
1 review
Bulti-inအပူခ်ိန္အာရံုခံကိရိယာ၊one-touch panel operationအသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီးMicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုautomatic self-cleaningလွ်ပ္စစ္သံုးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္levelအျမင့္ဆံုးအဆင့္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။တိုက္ေတနီယမ္လွ်ပ္စစ္သံုးျပားcoatedငါးခုထက္သာလြန္ျပီးအရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းမွာအေကာင္းဆံဳးျဖစ္သည္။ORP rangingႏွင့္water generate မွသန္႔ရွင္းေရးနွင့္ဓာတ္တိုးဂုဏ္သတၱိမ်ားေပးေသာsystemျဖစ္သည္။PHအဆင့္အနီးစပ္ဆံုးရွိျပီးေရအရင္းျမစ္ေပၚမူတည္ပါသည္
$
1 review
Not Define
1 review
Midea is a global manufacturer of home appliances and HVAC solutions.Since its commencement as distributor for Midea household electrical & electronic home appliances and air-conditioners in 2006, Midea has provided Malaysian consumers with modern, high quality Midea products. Supported by sales & service centres located throughout the country, the company’s philosophy is to ensure customer satisfaction with quality products that are accessible to all Malaysian consumers.
$
1 review
MODEL PL99စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္စမတ္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျပီးနည္းပညာအေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ထားပါသည္။Microcomputerစနစ္ကေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းႏွင့္စစ္ထုတ္သည့္အရာအသံုးျပဳမႈႏွင့္အလိုအေလ်ာက္သန္႔ရွင္းေရးစက္ျဖင့္စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံဳးအဆင့္ကုိထိန္းသိမ္းထားပါသည္
$
1 review
" ထူးျခားခ်က္မ်ား " တာရွည္အသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ stainless steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ pump အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး တစ္နာရီလွ်င္ 2m3 မွ 120m3ထိထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ water softener မ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး Pump အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အဖြင့္အပိတ္အတြက္ ဖိအားေပးျခင္း (သို့) ေရေပါ္တြင္ ေပါ္လာေသာ pumpကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ခလုပ္ခံုပါဝင္သည္။ေရဖိအား တသမက္တည္းရွိရန္ အတြက္ပိုင္းျခားလြွာေရစည္ ပါဝင္ျခင္း။ ေရအတြက္ Pressure ကိုထိန္းညွိေပးျပီး အလွ်င္အျမန္္ ပိတ္ေပးနုိင္ေသာ check valve ပါဝင္ျခင္း။ အစိတ္အပိုင္းအားလံုုးအား steel က္ိုအေျခခံ၍ unit တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ့စည္းထားျခင္း။ "1 year" အာမခံရွိျခင္း။
$
1 review
For the use of original powder boxes for quick and easy color changes • Display Pilot with 3 preset programs • Independent programming and program memory • Purge program • DVC - Patented Digital Valve-Control for exact and reproducible powder delivery • Maximum coating performance with all powders • On-gun remote control for program selection and powder output • Quick-change connector for powder hose We recommend this machine were the operator requires frequent colour changes. The box feed machine is designed to use the powder directly from the manufacturer’s original carton. The inclined vibration table, together with the fluidizing suction tube allow complete emptying of the powder box, reducing waste.
$
1 review
<p>ဓာတုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တစ္ေန႔ရာထည္းတြင္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာရရွိနိဳင္ပါသည္။<br></p>
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>