Products

Items 1 to 16 of 44 total
1 review
Not Define
1 review
<p>စက္ရံုးရွင္း Raw Materials Chemical ပစၥည္းမ်ားကို 30 To 50 % အထူးေလ်ာ့ေစ်းနဲ႔ အသံုးလို့သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရရွိနိဳင္ပါတယ္။<br></p>
$
1 review
45000 ~ 45000 Kyats
1 review
- Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water - Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body - The cartrigde filter mixed 6 floors - Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy - Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
$
1 review
KDF media Smart Design Fexibleပိုက္ႏွင့္အတူအလတ္စားကာဗြန္ပိတ္ပင္တာားဆီးမႈfilter-filtering mediaပါရွိသည္။အပူခ်ိန္အာရံဳခံကိရိယာပါရွိျပီးmicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုAutomatic Self-သန္႔ရွင္းေရးကိုလၽပ္စစ္သံဳးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုထိန္းသိမ္းထားပါသည္။သာလြန္အရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္-တုိက္ေတနီယမ္ကိုလွ်ပ္စစ္သံုးျပားသည္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီးSystemကိုshinsei ေရ၏အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizerလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္စံုလင္ေသာပံုစံကိုထုတ္ေပးပါသည္။
$
1 review
High power carbonပိတ္ပင္တားဆီးမႈfilterကိုထိေရာက္ေသးငယ္ေသာဇီဝသက္ရွိ(ဘက္တီးရီးယား၊ေရညွိ၊မိႈအပါအဝင္ေရညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။shinseiTm ေရေသာက္သံုးသူအတြက္က်န္းမာေရးေကာင္းေသာအရသာရွိျပီးခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊အလွအပႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးစသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizer processအစဥ္အလာမွက်န္းမာျခင္းတန္ဖိုးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစပါသည္။
$
1 review
&quot;ထူးျခားခ်က္မ်ား&quot; စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူ နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း၍ သန့္စင္သည့္ ေသာက္ေရသန့္အား တစ္ေန့လွ်င္ ဂါလံ (၃၀၀) ထိ ထုပ္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္း။ ေရပူ ၊ ေရေအး နွင့္ ရိုးရိုးေရ စသည္ျဖင့္ ေရအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးထုတ္လုပ္ေပးနိူင္ျခင္း။ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း ၊ Tank ထဲတြင္ ေရလက္က်န္မရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အပူခ်ိန္ျဖတ္ေတာက္စနစ္ကို ထည့္သြင္းထားသည့္ အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း။ RO Membrane သန့္စင္ျခင္းအတြက္ Flush Valve တပ္ဆင္ထားျခင္း။ ျကာရွည္ခံနိုင္သည့္ Stainless Steel အိမ္တစ္ခုပါဝင္ျပီး ေရြ့လ်ားနိုင္သည့္ အေျချဖင့္ ေခတ္မီ ဒီဇို္င္းပါရွိျခင္း။ &quot;1- year &quot; အာမခံပါရွိျခင္း။ RO Water Purifiers Series E သည္ Reverse Osmosis နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ ေဘးႏၱရာယ္ကင္းျပီး သန့္စင္သည့္ ေသာက္ေရသန့္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေရသန့္စင္ေသာ အဆင့္(5)ဆင့္မွ (၆) ဆင့္အထိပါရွိျပီး ကလိုရင္း၊ အိုင္းရြန္းဓါတ္စင္မ်ား၊ ေလးလံံေသာ သတၱဳမ်ား၊ အဆိပ္သင့္ပစၥည္းမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားနွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို (၀.ဝဝဝ၁) မိုက္ခရြန္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ၉၉%နွင့္ အထက္ ဖယ္ရွားေပး နိုင္ပါသည္။ Model E1 The Standard Use တစ္ေန့လွ်င္ဂါလံ(၁၀၀) ထုတ္ေပးနို္င္ျခင္း။ ေရေအးနွင့္ ရိုးရိုးေရ(၂)မ်ိဳးရရွိျခင္း။ (၁)နွစ္အထက္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား။ (၃)နွစ္မွ (၄)နွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane Model E2 More functions တစ္ေန့လွ်င္ဂါလံ(၃ဝဝ) ထုတ္ေပးနို္င္ျခင္း။ ေရပူ၊ ေရေအး၊ နွင့္ ရိုးရိုးေရ (၃) မ်ုိဳးရရွိျခင္း။ (၁)နွစ္အထက္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား။ (၃)နွစ္မွ (၄)နွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane
$
1 review
&quot;ထူးျခားခ်က္မ်ား&quot; ပိုက္လိုင္းေရ၊ ေျမေအာက္ေရနွင့္ ဆားငန္ေရမ်ားမွ သန့္စင္ေသာေရကို (၁)နာရီလွ်င္ (၄ဝဝ)မွ (၂၅၀၀၀)လီတာအထိ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္း။ အိမ္းမ်ား၊ ေဟာ္တယ္မ်ား၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ားနွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလွ်ာ္ျခင္း။ အနည္အနွစ္မ်ား၊ သံေခ်းမ်ား၊ ကလိုရင္းမ်ား၊ ဆိုးဝါးသည့္အနံ့အရသာမ်ား၊ ေရေစးျခင္းနွင့္ ဆားပါဝင္ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း။အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ FRP (သို့) Composit Resin Tank မ်ားမွာ (၂၀) လီတာမွ (၁၇၀၀)လီတာအထိ ဝင္ဆန့္ျခင္း။ သံေခ်းမတတ္ျခင္း။ ယိုစိမ့္မွဳမရွိျခင္းနွင့္ သက္တမ္းမွာ (၁၀)နွစ္မွ (၁၅) နွစ္အထိရွိျခင္း။ အလိုအေလွ်ာက္ ျပန္လည္အားျဖည့္ျခင္းနွင့္ သန့္စင္းေစျခင္းအတြက္ Autoနွင့္ Manual Valve မ်ား ပါရွိျခင္း။ &quot;1 year&quot; အာမခံပါရွိျခင္း။ Models for sediment removal Filter Media မွာ Anthracite နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for stain removal Filter Media မွာ Manganese Greensand နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for Clorine, bad taste\order removal Filter Media မွာ Activated carbon နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for Clorine, bad taste/order removal Filter Media မွာ Resin နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။ Models for hardness removal Filter Media မွာ Mixed resin နွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (၁)နာရီလွ်င္ (၄၀၀)လီတာမွ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Chloric acid လုိအပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ျပီေနာ္။</p><p>လူျကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ Acid ေတြရွိရင္ လည္းေမးျမန္နိဳပါတယ္။</p>
$
1 review
ထူးျခားခ်က္မ်ား • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုးအတြက္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္း၍ သန္ ့စင္သည့္ ေသာက္ေရသန္ ့အား တစ္ေန ့လွ်င္ဂါလံ (၁၀၀)ထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ ေရ၏ဖိအားကို ျမွင့္တင့္ရန္အတြက္ စြမ္းအားျမွင့္ေရစုပ္စက္ ထည့္သြင္းထားျခင္း။ • အလုပ္လုပ္ေနေသာ အေနအထားအတြက္ LED Display ထည့္သြင္းထားျခင္း။ • အညစ္အေၾကး၊ ဖုန္မႈန္ ့မ်ားမွ ကာကြယ္ေစေသာ ေခတ္မွီဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း။ • အရည္အေသြးအာမခံႏိုင္ရန္ စက္ျဖင့္စမ္းသပ္ထားျခင္း။ • (၁)ႏွစ္ အာမခံရွိျခင္း။ Water Purifiers Series QX သည္ Reverse Osmosis နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္းၿပီး သန္႕စင္သည့္ ေသာက္ေရသန္ ့မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေရသန္ ့စင္ေသာ အဆင့္(၅)ဆင့္မွ (၇)ဆင့္ အထိပါရွိျပီး ကလိုရင္း၊ သတၱဴဓာတ္မ်ား၊ အဆိပ္သင့္ပစၥည္းမ်ား၊ ဘတ္တီးရီးယားမ်ား၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို (၀.၀၀၀၁) မိုက္ခရြန္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ၉၉.၉၉% အထက္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ Model QX-RO • ေရသန္ ့စင္ အဆင့္(၅)ဆင့္ ပါဝင္ေသာ Reverse Osmosis နည္းပညာ • Standard စစ္ထုတ္ကိရိယာႏွင့္ သတ္တမ္းမွာ (၆)လအထက္ျဖစ္ပါသည္။ • (၃)ႏွစ္ မွ (၄)ႏွစ္ သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane Model QX- RO+UV • ေရသန္ ့စင္အဆင့္ (၆)ဆင့္ ပါဝင္ေသာ Reverse Osmosis နည္းပညာ • Standard စစ္ထုတ္ကိရိယာႏွင့္ သတ္တမ္းမွာ (၆)လအထက္ျဖစ္ပါသည္။ • (၃)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane • နာရီ (၈၀၀၀) အထက္သတ္တမ္းရွိေသာ UV Kit 11W Model QX – RO+ Alkaline+ UV • ေရသန္ ့စင္အဆင့္ (၇)ဆင့္ ပါဝင္ေသာ Reverse Osmosis နည္းပညာ • Standard စစ္ထုတ္ကိရိယာႏွင့္ သတ္တမ္းမွာ (၆)လအထက္ျဖစ္ပါသည္။ • (၃)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane • (၁)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ Alkaline Filter • နာရီ (၈၀၀၀) အထက္သတ္တမ္းရွိေသာ UV Kit 11W Model QX-RO+ Mineral + UV • ေရသန္ ့စင္အဆင့္ (၇)ဆင့္ပါဝင္ေသာ Reverse Osmosis နည္းပညာ • Standard စစ္ထုတ္ကိရိယာႏွင့္ သတ္တမ္းမွာ (၆)လအထက္ျဖစ္ပါသည္။ • (၃)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္ သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane • (၁)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ Mineral စစ္ထုတ္ကိရိယာ • နာရီ(၈၀၀၀) အထက္သတ္တမ္းရွိေသာ UV Kit 11W
$
1 review
ထူးျခားခ်က္မ်ား • အိမ္သံုး ရံုးသံုးအတြက္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္း၍ သန္ ့စင္သည့္ေသာက္ေရသန္ ့အား တစ္ေန ့လွ်င္ ဂါလံ(၁၀၀)ထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ ေရ၏ဖိအားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ စြမ္းအားျမွင့္ေရစုပ္စက္ ထည့္သြင္းထားျခင္း။ • RO Membrane သန္ ့စင္ျခင္းအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ေရစစ္ခ်ေစႏိုင္သည္ Value တပ္ဆင္ထားျခင္း။ • ၾကမ္းျပင္၌ ထားရွိႏိုင္ေသာ ကိုယ္ထည္ ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ နံရံအားအေပါက္ေဖာက္ရန္မလိုျခင္း။ • အရည္အေသြးအာမခံႏိုင္ရန္ စက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ထားျခင္း။ • (၁)ႏွစ္ အာမခံရွိျခင္း။ Water Purifier Series S သည္ Reverse Osmosis နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္းျပီး သန္ ့စင္သည့္ေသာက္ေရသန္႕မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေရသန္ ့စင္ေသာ အဆင့္(၅)ဆင့္မွ (၆)ဆင့္အထိပါရွိျပီး ကလိုရင္း၊ အိုင္းရြန္းမ်ား၊ ေလးလံေသာ သတၱဴဓာတ္မ်ား၊ အဆိပ္သင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို (၀.၀၀၀၁)မိုက္ခရြန္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ၉၉% ႏွင့္အထက္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ Model S1 (High Capacity) • တစ္ေန ့လွ်င္ ဂါလံ(၁၀၀)ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • (၁)ႏွစ္အထက္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား • (၃)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane Model S2 ( Standard Capacity) • တစ္ေန ့လွ်င္ ဂါလံ(၅၀)ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • Standard စစ္ထုတ္ကိရိယာႏွင့္ သတ္တမ္းမ်ား (၆)လ အထက္ျဖစ္ပါသည္။ • (၃)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane Alkaline Filter (Optional) • စြမ္းအင္ျမွင့္တင့္ေပးျခင္း၊ ဓာတ္တိုးဆန့္က်င္ေစျခင္း။ • အဆိပ္အေတာက္ကင္းေစျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္းရွိ ဇိဝကမျဖစ္စဥ္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ညီမွ်ေသာ ခ်ဥ္ဖန္ႏႈန္း (PH) အားထိန္းညိွေပးျခင္း။ • (၁)ႏွစ္အထက္ သတ္တမ္းရွိျခင္း။ UV Kit 11W (Optional) • ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ၉၉.၉၉% ႏွင့္အထက္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း။ • နာရီေပါင္း (၈၀၀၀)ႏွင့္အထက္ သတ္တမ္းရွိျခင္း။
$
1 review
ထူးျခားခ်က္မ်ား • စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္း၍ သန္ ့စင္သည့္ ေသာက္ေရသန္ ့အားတစ္ေန ့လွ်င္ ဂါလံ (၆၀၀)ထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • ေရဖိအားနည္းေသာ အေျခအေနအတြက္ အကူေရစုပ္စက္ထည့္သြင္းထားျခင္း။ • ေရစီးဆင္းမႈနည္းေသာ အေျခအေနအတြက္ Solinoid အဆို ့ရွင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း။ • RO Membrane သန္ ့စင္ျခင္းအတြက္ Manual Flush Value တပ္ဆင္ထားျခင္း။ • ၾကမ္းျပင္၌ထားရွိႏို္င္ေသာ ကိုယ္ထည္ ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ နံရံအား အေပါက္ေဖာက္ရန္မလိုျခင္း။ • (၁)ႏွစ္ အာမခံပါရွိျခင္း။ RO Water Purifier Series A သည္ Reverse Osmosis နည္းပညာကိုအသံုးျပဳ၍ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္းျပီး သန္ ့စင္သည့္ ေသာက္ေရသန္ ့မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေရသန္ ့စင္ေသာ အဆင့္(၅)ဆင့္မွ (၆)ဆင့္ အထိပါရွိျပီး၊ ကလိုရင္း ၊ အို္င္းရြန္းမ်ား၊ ေလးလံေသာ သတၱဴဓာတ္မ်ား၊ အဆိပ္သင့္ပစၥည္းမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို (၀.၀၀၀၁) မိုက္ခရြန္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ၉၉% ႏွင့္အထက္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ Model A 300 (The Standard Use) • တစ္ေန ့လွ်င္ ဂါလံ(၃၀၀)ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • (၁)ႏွစ္အထက္ သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား • (၃)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane Model A600 (The More Capacity) • တစ္ေန ့လွ်င္ ဂါလံ (၆၀၀) ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ • (၁)ႏွစ္အထက္ သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား • (၃)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္သတ္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ RO Membrane UV Kit 16W (Optional) • ဘက္တီရီးယားမ်ားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ၉၉.၉၉% ႏွင့္အထက္ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ျခင္း။ • နာရီေပါင္း (၈၀၀၀)ႏွင့္အထက္ သတ္္တမ္းရွိျခင္း။
$
1 review
URANUS ကုမၸဏီမွာတင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ီေသာ Neos ေရသန္ ့စက္သည္ မည္သည့္ေရမ်ိဳးမဆို သန္ ့စင္ေပးနိုင္သည္ ့အျပင္သာမန္မ်က္စိျဖင္ ့မျမင္နိုင္ေသာအမွဳန္အမႊားနွင့္ပိုးမႊားမ်ားကိုပါ စစ္ထုတ္ေပးနုိင္ပါသည္။၄င္းေရသန့္စက္သည္အေရာင္၊ အနံ့နွင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ဓာတုအဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုပါသန္ ့စင္ဖယ္ထုတ္ေပးနိုင္ပါသည္။ကိုယ္ခႏၶာအတြက္လို အပ္ေသာသတၱဳဓါတ္မ်ားအျပည့္အဝရရွိေစရန္စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ပါသည္။ Powerfully Magnetizationစနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ သံလိုက္စက္ကြင္းကိုျဖတ္ျပီးစီးဆင္းလာေသာေရ သည္ နွလံုးနွင့္ ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရးကို စြမ္းအင္ျပည့္ဝစြာကူညီေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ Neos ေရသန္ ့စက္ကိုမွာယူလိုပါက URANUS ကုမၸဏီကို တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
1.Italian technology 2.original product line. 3.European style 4.competetivie price gas hot water CE certificate, Export to Iran,Turkey,Russia,North europe,Poland and etc Robello gas boiler. 5-Provide both heating and shower water 6-High efficiency 7-Be used Neutral gas ,LPG,LNG.
$
1 review
Not Define
1 review
1. UL 499 standard, ETL approved, NSF standard. 2. LED digital temperature display, toch screen for operation 3.Temperature display convert between Degree oF and Degree oC 4.High gloass transparent ABS with IMD technology 5. Patent heating technology, much longer service.
$
1 review
Not Define
1 review
This Split pressruized water tank (stainless steel) is split from the solar collector, no more worries about the rusting. And it can be put anywhere inside the house.Can use home ,industrial and commercial .
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>