Products

Items 1 to 16 of 35 total
1 review
800000 ~ 1800000 Kyats
1 review
အေအးမ်ိဳးစံု ၊ ေကာ္ဖီ ၊ လက္ဖက္ရည္ မ်ား အား ေရခဲမွဳန္ေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ ေသာစက္ ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
100000 ~ 130000 Kyats
1 review
သစ္သီးေဖ်ာ္ရာတြင္ ေရခဲပါထည္႕ေျခ ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေဖ်ာ္ရည္စက္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Turkey ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းၿပီး Chorestrol လုံး၀မပါ၀င္ေသာ Omega-6 and 9 ႏွင့္ Vitamin E ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္တဲ့ သဘာ၀ ေနၾကာဆီ"Orkide"နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ထဲမွာ မ်ားၿပားစံုလင္လွတဲ့ အစားအစာေတြေၾကာင့္ အ၀လြန္ၿခင္း၊ အရြယ္မတိုင္ခင္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ၿခင္းႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားက ေန႔စဥ္ကမၻာ့လူထုကို ေၿခာက္လွန္႔လ်က္ရွိပါတယ္။ ေန႕စဥ္ စားသံုးေနေသာ အစားအစာမ်ားမွ မလိုလားအပ္တဲ့ အဆီပို(Cholestrol) ေတြမ်ားၿပားလာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ကို ၿဖစ္ေစၿပီး က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္လာႏုိင္ပါသည္။ ေနၾကာဆီက ေဆးပညာမွာ လက္ခံထားတဲ့ Omega-6 and 9 က ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာဖြံ႔ၿဖိဳးမူအတြက္ အေရးပါေသာ ၿပင္ပၿဖည့္စြက္ဓာတ္စာၿဖစ္ၿပီး Anti-Oxidant action ရွိတဲ့ Vitamin E ဟာအိုမင္းရင့္ေရာ္ၿခင္းကိုကာကြယ္ေပးၿခင္းႏွင့္အသားေရလွပမူကိုလည္း အေထာက္ကူၿဖစ္ေစပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႔ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားထဲမွာ Cholestrol ပါ၀င္မူနည္းၿပီး Omega-6 and 9 နဲ႔ Vitamin E ပါ၀င္ရန္အေရးၾကီးလွပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
- New Zealand Origin - Open Country Dairy Brand - Whole Milk Powder (26% Fat)
$
1 review
Not Define
1 review
- New Zealand Origin - Skim Milk Powder
$
1 review
Description Nextage is a machine that offers a thousand solutions, perfect for every location, from bars to self-service areas, as it adapts to the needs of the customer. The machine offers a wide choice of beverages with one touch, and by mixing coffee, fresh milk and chocolate it is possible to create drinks such as capchoc and milk-chocolate (not available in the Master Duo version). Thanks to its double cappuccinatore, the machine can dispense two cappuccinos or any other two milk-based drinks at the same time, simply by touching a button. Nextage can dispense up to 60 cappuccinos an hour, and is therefore the ideal tool to serve customers during the busiest times of the day. Drink selection is also extremely easy, thanks to the dedicated touch screen icons. To widen the range of customisable drinks, Saeco designed the Nextage line to operate also with pre-ground coffee, with decaffeinated coffee or other special blends. Nextage models are also characterised by dedicated hot water and steam wands. It is possible to adjust the hot water temperature directly from the wand, and lovers of "Latte Art" can use the steam wand to create creamy cappuccinos (the hot water and steam wands are not present on the Nextage Horeca model, so as to ensure customer safety in self-service premises). PERFECT EVERYWHERE, IN EVERY CONTEXT. Nextage is the perfect professional solution for all environments and all situations. Just try it: its performance is particularly remarkable in the busiest hours of the day and in the most crowded locations, from bars to great catering services. In hotels, too, having breakfast where there is a Nextage machine available is a singular pleasure, a ritual to be adopted autonomously, to pamper oneself. Nextage is a modular machine with a modern and minimalist design and touch screen controls, designed to address the needs of its final user and to deliver a complete range of beverages. NEXTAGE Nextage has a quite distinctive modern design, made unique by the richness of the materials used and by its simple lines and linear shape. Every machine adapts perfectly to elegant and minimal locations, from fashion cafés to the breakfast rooms of classy hotels. Designed by Giuliano Galeazzi, Nextage is wholly manufactured in Italy, with materials and components chosen and developed to guarantee long-term performance even with intensive use. The metal reinforced coffee brewing unit guarantees maximum reliability over time and the high volumes of the 600 cc coffee boiler and 1 litre water/steam boiler guarantee efficiency of use. Nextage is elegant and also slim, measuring only 36 cm in width. Moreover, it can be comfortable accessed from the front and side, to facilitate maintenance operations. THE INTELLIGENCE OF SIMPLICITY. Nextage is operated by an intelligent system contained in its frontal digital interface, with easy and immediate access to all its functions. The touch screen is especially easy to use in a self-service context, thanks to the wide 7" display with a resolution of 800x840 pixel. The graphic symbols are intuitive, completely customisable and have a size of 160x160 pixel. The Nextage models can dispense 8 to 12 different beverages, plus 3 extra selections: coffee blend 1 - coffee blend 2, dispenser height adjustment (from 70 to 200 mm, from ristretto to a coffee jug), multiple drinks (1 or 2 coffee and/or milk-based drinks at the same time), coffee jug function (up to 10 drinks on a continuous basis). Each version of the machine has a different touch screen layout, according to the machine capabilities and use: Master Top, Master Duo, Master Standard, Master Horeca. THE PLEASURE OF CHOICE. Nextage is a machine that offers a thousand solutions, perfect for every location, from bars to self-service areas, as it adapts to the needs of the customer. The machine offers a wide choice of beverages with one touch, and by mixing coffee, fresh milk and chocolate it is possible to create drinks such as capchoc and milk-chocolate (not available in the Master Duo version). Thanks to its double cappuccinatore, the machine can dispense two cappuccinos or any other two milk-based drinks at the same time, simply by touching a button. Nextage can dispense up to 60 cappuccinos an hour, and is therefore the ideal tool to serve customers during the busiest times of the day. Drink selection is also extremely easy, thanks to the dedicated touch screen icons. To widen the range of customisable drinks, Saeco designed the Nextage line to operate also with pre-ground coffee, with decaffeinated coffee or other special blends. Nextage models are also characterised by dedicated hot water and steam wands. It is possible to adjust the hot water temperature directly from the wand, and lovers of "Latte Art" can use the steam wand to create creamy cappuccinos (the hot water and steam wands are not present on the Nextage Horeca model, so as to ensure customer safety in self-service premises) Full range of beverages • Wide range of beverages • All possible recipes from combination of different coffees and fresh milk • 2 coffee beans canisters • 2 grinders • Independent hot water wand (right) • Independent steam wand (left) • Possibility to use pre-ground coffee • 12 selections • Easy beverage selection and machine programming via touch screen
$
1 review
Descriptions Idea Cappuccino comes with an integrated professional cappuccinatore - coffee and milk or milk froth are dispensed at the same time.This clever feature draws milk directly from its container and turns it into creamy froth for up to 4 selectable milk-based specialties. Effective and handy: the cappuccinatore cleans itself after every preparation. Equipped with a double boiler (for coffee and hot water/ steam) and three water circuits Idea Cappuccino offers simultaneous dispensing of coffee, hot water and steam. With the HORECA kit, a simplified keypad, Idea Cappuccino can easily be used as a self-service machine. HORECA = Horeca is a business term which refers to a sector of the food service industry, to establishments which prepare and serve food and beverages. The term is a concatenation of the words Hotel/Restaurant/Café (or Hotel/Restaurant/Caterer, or Hotel/Restaurant/Canteen). Highlights • coffee and fresh milk beverages • 1 grinder • hot water wand • steam wand Main features • Removable and washable brewing group • Continuous steam production without damps • Hot water production/hour (150 cc cup): 400 • Coffee preparations/hour (30 cc cup): 150 • Cappuccino preparations/hour (150 cc cup): 60 • Height-adjustable coffee spout • Coffee beans container capacity: 2.1 kg • Coffee grounds container capacity: 100 • Grinder equipped with 64 mm ceramic blades • Automatic cappuccinatore • Simultaneous dispensing of coffee, hot water and steam thanks to 3 separate water circuits • Hot water independent heat exchanger
$
1 review
Description Nextage is a machine that offers a thousand solutions, perfect for every location, from bars to self-service areas, as it adapts to the needs of the customer. The machine offers a wide choice of beverages with one touch, and by mixing coffee, fresh milk and chocolate it is possible to create drinks such as capchoc and milk-chocolate (not available in the Master Duo version). Thanks to its double cappuccinatore, the machine can dispense two cappuccinos or any other two milk-based drinks at the same time, simply by touching a button. Nextage can dispense up to 60 cappuccinos an hour, and is therefore the ideal tool to serve customers during the busiest times of the day. Drink selection is also extremely easy, thanks to the dedicated touch screen icons. To widen the range of customisable drinks, Saeco designed the Nextage line to operate also with pre-ground coffee, with decaffeinated coffee or other special blends. Nextage models are also characterised by dedicated hot water and steam wands. It is possible to adjust the hot water temperature directly from the wand, and lovers of "Latte Art" can use the steam wand to create creamy cappuccinos (the hot water and steam wands are not present on the Nextage Horeca model, so as to ensure customer safety in self-service premises). PERFECT EVERYWHERE, IN EVERY CONTEXT. Nextage is the perfect professional solution for all environments and all situations. Just try it: its performance is particularly remarkable in the busiest hours of the day and in the most crowded locations, from bars to great catering services. In hotels, too, having breakfast where there is a Nextage machine available is a singular pleasure, a ritual to be adopted autonomously, to pamper oneself. Nextage is a modular machine with a modern and minimalist design and touch screen controls, designed to address the needs of its final user and to deliver a complete range of beverages. NEXTAGE Nextage has a quite distinctive modern design, made unique by the richness of the materials used and by its simple lines and linear shape. Every machine adapts perfectly to elegant and minimal locations, from fashion cafés to the breakfast rooms of classy hotels. Designed by Giuliano Galeazzi, Nextage is wholly manufactured in Italy, with materials and components chosen and developed to guarantee long-term performance even with intensive use. The metal reinforced coffee brewing unit guarantees maximum reliability over time and the high volumes of the 600 cc coffee boiler and 1 litre water/steam boiler guarantee efficiency of use. Nextage is elegant and also slim, measuring only 36 cm in width. Moreover, it can be comfortable accessed from the front and side, to facilitate maintenance operations. THE INTELLIGENCE OF SIMPLICITY. Nextage is operated by an intelligent system contained in its frontal digital interface, with easy and immediate access to all its functions. The touch screen is especially easy to use in a self-service context, thanks to the wide 7" display with a resolution of 800x840 pixel. The graphic symbols are intuitive, completely customisable and have a size of 160x160 pixel. The Nextage models can dispense 8 to 12 different beverages, plus 3 extra selections: coffee blend 1 - coffee blend 2, dispenser height adjustment (from 70 to 200 mm, from ristretto to a coffee jug), multiple drinks (1 or 2 coffee and/or milk-based drinks at the same time), coffee jug function (up to 10 drinks on a continuous basis). Each version of the machine has a different touch screen layout, according to the machine capabilities and use: Master Top, Master Duo, Master Standard, Master Horeca. THE PLEASURE OF CHOICE. Nextage is a machine that offers a thousand solutions, perfect for every location, from bars to self-service areas, as it adapts to the needs of the customer. The machine offers a wide choice of beverages with one touch, and by mixing coffee, fresh milk and chocolate it is possible to create drinks such as capchoc and milk-chocolate (not available in the Master Duo version). Thanks to its double cappuccinatore, the machine can dispense two cappuccinos or any other two milk-based drinks at the same time, simply by touching a button. Nextage can dispense up to 60 cappuccinos an hour, and is therefore the ideal tool to serve customers during the busiest times of the day. Drink selection is also extremely easy, thanks to the dedicated touch screen icons. To widen the range of customisable drinks, Saeco designed the Nextage line to operate also with pre-ground coffee, with decaffeinated coffee or other special blends. Nextage models are also characterised by dedicated hot water and steam wands. It is possible to adjust the hot water temperature directly from the wand, and lovers of "Latte Art" can use the steam wand to create creamy cappuccinos (the hot water and steam wands are not present on the Nextage Horeca model, so as to ensure customer safety in self-service premises)
$
1 review
Descriptions DESIGNED FOR YOUR WORLD. Saeco addresses the increasingly specific requirements of out-of-home consumption with two lines of machines that fully comply with customers‘ requests. The need to be able to choose among different types of drinks, including fresh-milk-based specialties, the user-friendliness in self-service contexts, and the reduction of operating costs are only some of the requirements that Saeco addressed in designing Aulika and Lirika. These two product lines were designed specifically for the B2B sector, and are equipped with revolutionary systems for the distribution of milk-based drinks, and have high capacity water and coffee canisters, a compact and innovative design and an operating software that was custom-made for the reference market, for better credit management, for instance. In addition, Aulika and Lirika are 60335-2-75 certified for professional use, are energy efficiency class A rated and comply with the directives issued by FEA, the Swiss Sectorial Association for Power Appliances for households and industry. Aulika is the perfect combination of aesthetics and professional performance. It has a clean, rational design and unparalleled technology: double hydraulic circuit, conical blades, and large water and coffee capacity (for the Aulika Top and Mid models). All these characteristics make this machine perfect for locations with high daily consumptions. All Aulika models deliver a wide range of coffee-based and fresh-milk-based beverages, as well as hot water and steam. The wide graphic display can manage both icons and text messages in several languages. The interface is equipped with 8 direct selection keys that make the machine easy to use and program. The software architecture was designed by levels and content, thus making it possible to customise and manage credit / consumption fully. Cleaning and maintenance activities, too, are made easier by the fact that all components requiring regular checks can be removed. The Top version is integrated by a base with extra capacity for grounds collection and can also be connected directly to the water supply. Aulika is the Saeco range addressed at the most demanding out of home professionals. A “PLUG AND PLAY“ REVOLUTION. Aulika is equipped with “one touch“ logic, and automatically provides cappuccino and milk coffee, thanks to a special next generation cappuccinatore, the “Pinless Wonder“. Pinless Wonder is a project originated in the Philips research laboratories and applied to Saeco products: this system, inserted in the machine nose, offers fresh-milk-based drinks of the highest quality and taste. The milk froth and temperature are perfect, in terms of texture and consistency: these are the two essential factors that guarantee the brewing of excellent cappuccino and tasty milk coffee. In addition, milk frothing is always regular, with no “splash“ effect. The patented Pinless Wonder technology is less sensitive to lack of or insufficient cleaning of the cappuccinatore, and maintains constant frothing performance even in the most demanding operating conditions. Pinless Wonder is available only in the Aulika Top and Aulika Focus versions. TOP QUALITY. Saeco is striving to achieve maximum satisfaction for coffee-based drinks lovers. Drink quality in the cup is constantly checked and monitored. For this reason, the various production stages of the Aulika Top and Focus models are characterised by continuous test and tastings, to ensure that the final product is the absolute best. Our in-house team of coffee experts carries out regular checks at the end of the assembly line, prior to packaging. And the search for perfection does not end here: Saeco regularly requests the professionals of the Centro Studi Assaggiatori, the most advanced sensory evaluation unit in Italy, to test the products dispensed by the main machines against a very strict reference protocol. The results are unanimous: Saeco has been recognized for the quality of the products, especially the milk coffee delivered by its machines, thanks to the perfect relationship between the milk frothing temperature and compactness of the resulting emulsion. These results are a tribute to the excellence of the Saeco machines and guarantee best product quality. Capacities: o 350 gr coffee beans o 2,2 l water o 18 coffee grounds o 1 l drip tray o One-Touch cappuccino o 2 coffee cups simultaneously o Hot water / steam wand o Double pump, double boiler o Integrated Pinless Wonder Cappuccinatore o Cup warmer o Pre-ground coffee option o Steel conical blades
$
1 review
Descriptions DESIGNED FOR YOUR WORLD. Saeco addresses the increasingly specific requirements of out-of-home consumption with two lines of machines that fully comply with customers‘ requests. The need to be able to choose among different types of drinks, including fresh-milk-based specialties, the user-friendliness in self-service contexts, and the reduction of operating costs are only some of the requirements that Saeco addressed in designing Aulika and Lirika. These two product lines were designed specifically for the B2B sector, and are equipped with revolutionary systems for the distribution of milk-based drinks, and have high capacity water and coffee canisters, a compact and innovative design and an operating software that was custom-made for the reference market, for better credit management, for instance. In addition, Aulika and Lirika are 60335-2-75 certified for professional use, are energy efficiency class A rated and comply with the directives issued by FEA, the Swiss Sectorial Association for Power Appliances for households and industry. Aulika is the perfect combination of aesthetics and professional performance. It has a clean, rational design and unparalleled technology: double hydraulic circuit, conical blades, and large water and coffee capacity (for the Aulika Top and Mid models). All these characteristics make this machine perfect for locations with high daily consumptions. All Aulika models deliver a wide range of coffee-based and fresh-milk-based beverages, as well as hot water and steam. The wide graphic display can manage both icons and text messages in several languages. The interface is equipped with 8 direct selection keys that make the machine easy to use and program. The software architecture was designed by levels and content, thus making it possible to customise and manage credit / consumption fully. Cleaning and maintenance activities, too, are made easier by the fact that all components requiring regular checks can be removed. The Top version is integrated by a base with extra capacity for grounds collection and can also be connected directly to the water supply. Aulika is the Saeco range addressed at the most demanding out of home professionals. A “PLUG AND PLAY“ REVOLUTION. Aulika is equipped with “one touch“ logic, and automatically provides cappuccino and milk coffee, thanks to a special next generation cappuccinatore, the “Pinless Wonder“. Pinless Wonder is a project originated in the Philips research laboratories and applied to Saeco products: this system, inserted in the machine nose, offers fresh-milk-based drinks of the highest quality and taste. The milk froth and temperature are perfect, in terms of texture and consistency: these are the two essential factors that guarantee the brewing of excellent cappuccino and tasty milk coffee. In addition, milk frothing is always regular, with no “splash“ effect. The patented Pinless Wonder technology is less sensitive to lack of or insufficient cleaning of the cappuccinatore, and maintains constant frothing performance even in the most demanding operating conditions. Pinless Wonder is available only in the Aulika Top and Aulika Focus versions. TOP QUALITY. Saeco is striving to achieve maximum satisfaction for coffee-based drinks lovers. Drink quality in the cup is constantly checked and monitored. For this reason, the various production stages of the Aulika Top and Focus models are characterised by continuous test and tastings, to ensure that the final product is the absolute best. Our in-house team of coffee experts carries out regular checks at the end of the assembly line, prior to packaging. And the search for perfection does not end here: Saeco regularly requests the professionals of the Centro Studi Assaggiatori, the most advanced sensory evaluation unit in Italy, to test the products dispensed by the main machines against a very strict reference protocol. The results are unanimous: Saeco has been recognized for the quality of the products, especially the milk coffee delivered by its machines, thanks to the perfect relationship between the milk frothing temperature and compactness of the resulting emulsion. These results are a tribute to the excellence of the Saeco machines and guarantee best product quality. Capacities: o 1 kg coffee beans o 4 l water o 40 coffee grounds o 1 l drip tray • One-Touch cappuccino • 2 coffee cups simultaneously • Hot water / steam wand • Double pump, double boiler • Integrated Pinless Wonder Cappuccinatore • Base for accessories and with extra capacity for coffee grounds • Water supply connection (optional) • Key locks • Steel conical blades
$
1 review
Descriptions EUREKA ZENITH 65E Grinder on-demand with stepless micrometrical grinding adjustment. Electronic control of the doses: Single and double dose, with independent adjustment, or continuous grinding. Digital dose counter with reset. “Lock” function. Courtesy lights above fork holder.
$
1 review
Descriptions EUREKA OLYMPUS KR The Olympus range, as well as all the Eureka coffee grinders, has a patented micrometric grinding adjustment system with axial sliding rotor, that easily and precisely provides you with the ideal coffee powder for your perfect espresso or for a delicious cappuccino.
$
1 review
Descriptions 1) Easy Installation : It is not necessary to invest another installing cost about electricity or Gas construction anymore. 2) Easy Movement : Just 35kg Machine is movable to other places of the shop interior. 3) Easy Cleaning Chamber/ Inside of Drum : Existing roasting machine is not easy to clean inside or not possible to disassemble drum. Imagine how could you do not clean inside for years? And imagine what happened inside? Do you still want fresh coffee without clean? • Continuous Roasting Another next roasting is available during cooling without stop. • Good Design considerate toward Coffee Shop Interior Smart design gives your shop space sense. • Inside Visual Inspection Open type of Glass Chamber enable inspection of roasting stages.
$
1 review
We can deliver for wholsaler
$
1 review
Not Define
1 review
Vitamin C ဟာ အသားအရည္ကိုအျမဲစိုေျပလွပေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား?? Vitamin C သည္ ခႏၶာကိုယ္အေရျပားရဲ ့က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ Collagen ကို အသစ္ျပန္လည္ဖန္တီးထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ American Journal of Clinical Nutrition မွ ျပဳစုေသာ စာတမ္းတြင္ Vitamin C ေန ့စဥ္မွီဝဲေသာ သက္လတ္တန္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အသားအရည္တြန္ ့ျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ ့ျခင္း နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။ သင့္အတြက္ ေန ့စဥ္လိုအပ္ေသာပမာဏ Vitamin C 500ml ကိုခႏၶာကိုယ္မွ စုပ္ယူၿပီး ပိုလွ်ံသည္မ်ားကို အညစ္အေၾကးအျဖစ္ ျပန္လည္စြန္ ့ထုတ္ပစ္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ Vitamin C ကိုေန ့စဥ္မွီဝဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Sunkist C500 တစ္ဘူးသည္ လိေမၼာ္သီး (၈)လံုးတြင္ ပါဝင္ေသာ Vitamin C ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္။ Vitamin C ကို ေန ့စဥ္မွီဝဲျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ ့စိုေျပလွပတဲ့အသားအရည္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။
$
1 review
1400 ~ 1500 Kyats
1 review
ဆား ႏွင့္ အခ်ိဳမႈန္႕ လံုး၀ထပ္ထည့္စရာမလိုဘဲ ခေနာၾကက္သားမႈန္႕နဲ႕ ဟင္းလ်ာမ်ိဳးစံုကို အရသာရွိရွိ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total