Products

Items 1 to 16 of 165 total
1 review
အသံုးျပဳရ လြယ္ကူေစရန္ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ေရဓာတ္ပါဝင္မွဳနည္းျပီး အပူဒဏ္ခံနုိင္ေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။နုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီ စက္ကိရိယာမ်ားနွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဘိလပ္ေျမမ်ားကို ၁၀၀%ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တက္ေသာ ပ်က္စီးမႈ နွင့္ ရာသီဥတု ဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တက္ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေပးျပီး တစ္ခါ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ နွစ္ရွည္အသံုးခံ မႈေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတုိင္း သင့္ေတာ္ေသာ အမ်ဴိးအစားျဖစ္ျပီး စက္မႈလုပ္ငန္း နွင့္ အရပ္ဘက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတိုင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမအမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။
$
1 review
အရည္အေသြး ျပည့္မွီေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိးျဖစ္ျပီး ေရပါဝင္မႈေၾကာင့္ အပူဒဏ္ခုခံနုိင္ ျပီး အသံုးျပဳရ ေခ်ာေမာေျပျပစ္ေစသည္။ရိုးရုိး အေဆာက္အအံု မ်ား၊ ေျမေအာက္ အေဆာက္အအံုမ်ား နွင့္ ေရေအာက္ ကြန္ကရစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း အထပ္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဴိးမ်ဴိးေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ဘိလပ္ေျမ အမ်ဴိးအစား တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အပူဒဏ္ နွင့္ အေအးဒဏ္ ခံနုိင္ေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ စိတ္္တိုင္းက် မႈ အျပည့္အဝေပးနုိင္ပါသည္။
$
1 review
EVA ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းေသာအရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ လွပပီးဒီဇိုင္းဆန္သည့္အေဆာ က္အအံုသံုးနွင့့္စက္ရံုသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ အုတ္ၾကြပ္အမိုး ( Square Tile)ကို လူၾကီးမင္းတို ့ အတြက္တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္၊ဟိုတည္၊စက္ရံုအ လုပ္ရံုမ်ားတြင္သာမက အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဒါ့ျပင္၄င္းအုတ္ၾကြပ္မိုး၏ပံုစံသည္ ေလးေထာင့္ကြက္ပံုစံရွိျပီး ဒီဇိုင္းလွပေသသပ္သည့့္အျပင္ လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္ေခါင္းမိုးမွာလည္း ေရစီးစင္းရာတြင္လည္းလ်င္ျမန္သည့္အျပင္ ခိုင္ခံ့ျပီး ၾကာရွည္ခံသည့္ အုတ္ၾကြတ္မိုးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ေလးေထာင့္ပံု စံရွိအုတ္ၾကြတ္မိုး ( Square Tile)ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုုပါက EVA(Pre-painted Alu-zin Roffing Sheet) ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္္ပါသည္။
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ အေသးစားေရာစပ္မႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိး ျဖစ္သည္။သာမန္အိတ္ထက္ ပိုမို ႀကီးမားစြာ ထုတ္ပိုးထားျပီး 50 ကီလိုဂရမ္ အထုတ္ထက္ Packing Charge ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနုိင္သည္။အသံုးျပဳျပီးေသာ အိတ္ကိုလည္း တစ္ခါျပန္လည္ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိး ျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတိုင္ဒး အသံုး၀င္ေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။
$
1 review
Royal Material ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားနွင္ ့အ ေဆာက္အဦးအလွအဆင္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဳးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာလွပပီးဒီဇိုင္းဆန္းေသာAluminum Frame မ်ားကို လည္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။Aluminum Frame မ်ားကိုအေဆာက္အဦးတြင္တပ္ဆင္ ထားျခင္းျဖင္ ့အေဝးကၾကည့္လိုက္လ်ွင္ ေသသပ္လွပပီး သစ္လြင္ေတာက္ေျပာင္ေနပါသည္။ ဒါေၾကာင္ ့လူၾကီးမင္းတို ့အေဆာက္အဦးမ်ားက္ို ေသသပ္လွပပီးသစ္လြင္ေတာက္ေျပာင္ေန ေစဖို ့Royal Material ကုမၸဏီကိုတိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။
$
1 review
Marble ေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ အေဆာက္အအံုအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေဆာက္အအံုးအတြင္းအျပင္ ဒီဇိုင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအၾကီးစားမ်ား ၊ ဟိုတယ္ ၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ ေလဆိပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။ Granite ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဟန္႔အတား ေက်ာက္တံုးတို႔မွာ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။ Marble ေက်ာက္ျပား တို႔ကိုလည္း ေလွခါးထိပ္မ်ား ၊ ေကာင္တာခံုမ်ား ၊ ဧည့္ခန္းမ်ား ၊ မီးဖိုေခ်ာင္တို႔တြင္လည္း ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။ Marble ေက်ာက္မ်ားသည္ အရည္အေသြးမီသျဖင့္ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အအံုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ Marble တံုးမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။
$
1 review
The Topcon DT-209 integrates the same high-quality advanced absolute circle reading technology found in Topcons high-performance total station products for more accurate field calculations. Topcon continues to deliver the highest quality optics and electronics you expect to find in Theodolites. The Topcon DT-209 weathers any wet or dust conditions in the field, allowing for a more productive day during inclement weather. Degree of protection against water is based on the standard IEC60529, whose definition is "water projected in powerful jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects". All models are also compact and lightweight for easy portability; and their simple operation provides precise measurement in a functional, hassle-free package. The Topcon DT-209 allows for more than 140h of continuous measurement in the angle mode. This long battery life will eliminate the necessity for the replacement batteries on the job. Like the DT-100 series, the DT-200 sereies weathers any wet or dust conditions in the field, allowing for a more productive day during inclement weather. All models are also compact and lightweight for easy portability; and their simple operation provides precise measurement in a functional, hassle-free package.
$
1 review
Natural Surface Stone ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္သံုးပါက မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလံုးကို အၾကမ္း(သို႔) အေခ်ာပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ေရာင္စံု၊မ်ိိဳးစံုရွိျပီး စိတၱေဗဒအရ Marble ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ၾကည့္ရွဳသူတို႔အား ဘ၀င္ရႊင္ျမဴး ေစပါသည္။ ထို Granite ႏွင့္ Marble ေက်ာက္ျပားမ်ားကို သခ်ႋဳင္းဂူတို႔၌ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌အသံုးျပဳၾကပါသည္။Natural Surface Stone ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ေလွခါးထိပ္မ်ား ၊ ေကာင္တာခံုမ်ား ၊ ဧည့္ခန္းမ်ား ၊ မီးဖိုေခ်ာင္တို႔တြင္လည္း ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။ Natural Surface Stone ေက်ာက္ျပားမ်ားကိုe ေက်ာက္မ်ားသည္ အရည္အေသြးမီသျဖင့္ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အအံုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္Natural Surface Stone ေက်ာက္ျပားမ်ားကိုe တံုးမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။
$
1 review
Utilizing a finely tuned magnetic damping system, AT-B automatic levels quickly level and stabilize the line of sight. These precision instruments ensure reliable leveling even when working near heavy equipment or busy highways where fine vibrations could be present. The automatic levels feature IPX6 protection against powerful water jets from all directions and are fully resistant to driving rain and splashing water. Horizontal angles can be directly read in 1º or 1gon units. Free rotation feature allows you to read any angle from zero. The circle is covered for protection against dirt and scratch. The readout window is located below the eyepiece for quick reading.
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Orona Brand အမွတ္တံဆိပ္မွ ဟိုတယ္သံုး၊ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ အေဆာက္အအံုသံုး ႏွင့္ ေဆးရံုသံုး ဟူ၍ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဓါတ္ေလွကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ႏုိင္ငံတကာမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ကာ ထုတ္လုပ္ကာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ စပိန္ႏုိင္ငံမွ အရည္အေသြးကို အဓိကထားကာထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး ႏုိင္ငံတကာမွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး Brand တစ္ခုအျဖစ္ ECO_Design ISO 14006 လက္မွတ္ရထားေသာ Branded အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံ၏ အရည္အေသြးအတိုင္း ၁၀၀%ျပည့္မွီေၾကာင္း အာမခံသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈအျပင္ ဒီဇုိင္းလည္း ေခတ္မွီလွပပါတယ္။
$
1 review
Onyx Stone Marble က်ာက္ျပားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအၾကီးစားမ်ား ၊ ဟိုတယ္ ၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ ေလဆိပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။ Granite ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဟန္႔အတား ေက်ာက္တံုးတို႔မွာ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။ Marble ေက်ာက္ျပား တို႔ကိုလည္း ေလွခါးထိပ္မ်ား ၊ ေကာင္တာခံုမ်ား ၊ ဧည့္ခန္းမ်ား ၊ မီးဖိုေခ်ာင္တို႔တြင္လည္း ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။ Onyx Stone Marble ေက်ာက္မ်ားသည္ အရည္အေသြးမီသျဖင့္ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အအံုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ Marble တံုးမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။ Onyx Stone Marble ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္သံုးပါက မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလံုးကို အၾကမ္း(သို႔) အေခ်ာပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။
$
1 review
Chip ejection switchable to either side depending on conditions. - Ergonomically designed handle with rubberized soft grip provides more control and comfort. - Front base with 3 chamfering grooves. - Foot on base protects workpiece from scratches and damages. - Precise depth adjustment knob. - Double Insulation, Dust Collecting and Carry Case. Tool does not come with dust bag.
$
1 review
Royal Material ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားနွင္ ့အ ေဆာက္အဦးအလွအဆင္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဳးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အေဆာက္အဦးမ်ားက္ိုခ်စ္စရာေကာင္းေသာWallမ်ားျဖစ္ေစရန္ေဆာက္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ဒီဇိုင္းစံုလင္လွေသာ Space Wall မ်ားကိုလူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္အလွဆင္ေပးေနပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို Space wall မ်ားျဖင့္အလွဆင္လို ပါက Royal Material ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ အေဆာက္အအံုအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေဆာက္အအံုးအတြင္းအျပင္ ဒီဇိုင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအၾကီးစားမ်ား ၊ ဟိုတယ္ ၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ ေလဆိပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။ Granite ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဟန္႔အတား ေက်ာက္တံုးတို႔မွာ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္သံုးပါက မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလံုးကို အၾကမ္း(သို႔) အေခ်ာပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ေရာင္စံု၊မ်ိိဳးစံုရွိျပီး စိတၱေဗဒအရ Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ၾကည့္ရွဳသူတို႔အား ဘ၀င္ရႊင္ျမဴး ေစပါသည္။ ထို Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို သခ်ႋဳင္းဂူတို႔၌ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌အသံုးျပဳၾကပါသည္။
$
1 review
$
1 review
S. Shipping ships within 24 hours ram ball & socket system. Easy to adjust and get your perfect viewing angle features:round 2. 5 diameter base with 1 ball and amps hole patternstandard size double socket arm - overall length: 3. 69; socket to socket: 3custom ram cradle for the garmin gpsmap & astro 320diamond base adapter with 1 ball - connects to the cradle and the mountconstructed of powder coated marine grade aluminum & high strength composite compatible devices: garmin astro 320 garmin gpsmap 62 garmin gpsmap 62s garmin gpsmap 62sc garmin gpsmap 62st garmin gpsmap 62stc shipping: most orders are shipped within 24 hours after receiving cleared payment, monday - friday. Tracking information is emailed shortly after processing. For security reasons we cannot make address changes after payment has been completed. Returns due to undeliverable address are subject to restocking fees. Re-shipments due to incorrect/incomplete shipping address are subject to re-ship fees. Unless noted otherwise, all items are in stock and ready for shipment. International orders: average transit time varies by country but most customers receive their orders within 7 – 21 days. Some countries may take longer. Destination country's customs inspection & procedures may add to the transit time. Tracking availability varies by country and may be very limited after the shipment leaves the u. S. Shipments may be subject to inspection and additional fees such as duty, tax and other government charges that are not within our control. Questions regarding these charges should be directed to the destination country's customs agency. If you wish to use visa, mastercard, discover, or amex (u.
$
1 review
Artificial Marble ေက်ာက္တံုးတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာ၀ ေက်ာက္တံုးတို႔အား ေခ်မြခြဲစိတ္ျပီး ဘိလတ္ေျမသရိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပံုစံခြက္တြင္ သြင္းရပါသည္။ ထိုပံုစံခြက္၌ သဘာ၀ေကာ္ တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ထားသျဖင့္ ပို၍ ေစ်းၾကီးပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတို႔မွာ သဲေက်ာက္ ၊ ေက်ာက္စလစ္ႏွင့္ စက်င္ေက်ာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္မွာ အကြက္မ်ိဳးစံုေဖာ္၍ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ကာလာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားျပီး ေက်ာက္တံုး ျဖစ္သည့္ တိုင္ေအာင္ ေလဟာမက္ ေရာေႏွာရပါသည္။ ဖိအားလည္း ေပးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ဘေလာက္မ်ားကို စက္လႊျဖင့္ အခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္ျပီး စက္ေရြေဘာ္ျဖင့္ ေျပာင္လက္ေအာင္ တိုက္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အနားမ်ားကို ညီညာေအာင္ အေခ်ာကိုင္ျပီး ထုတ္ပိုးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆိုဒ္မ်ားကို လိုသလို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္သည္။ Artificial marble မ်ားသည္ ေရာင္စံုဖန္တီးႏိုင္ျပီး ဘဘာ၀ အႏုပညာ လက္ရာဆန္ဆန္ျဖင့္ တာရွည္ ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>