Products

Items 1 to 16 of 1262 total
1 review
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ ( လမ္း၊ တံတား၊ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aung Pyae Phyo Oo ကုမၸဏီမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမန္ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
Residencial , Apartments and Shophouse operates a well-established network of offices. Each office is staffed with professionals who have the training, experiences and resources to get the job done.
$
1 review
ဂိုေဒါင္ ႏွင့္စက္ရံု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aung Pyae Phyo Oo ကုမၸဏီမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမန္ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
စတီးေဘာလံုးအဆို႔ရွင္ ကို စတိန္းလက္စတီး 304,316,CF8,CF8Mျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။ အနားကြပ္ဒီဇုိင္း ႏွင့္ အမည္ခံဖိအားမွာ PN Class150/300 ျဖစ္သည္။ ဖိအားစမ္းသပ္ျခင္းမွာ PT3.0/7.5MPa ျဖစ္သည္။ ေရရွည္အသံုးခံၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးရွိသည္။
$
1 review
SS Basin Tap Tube ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပိုက္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုက္အထူ၊ ပိုက္အရွည္ ႏွင့္ ပိုက္အခ်င္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပိုက္ (pipe shape,like hook spout ,J spout,L spout,U spout,Slant-U spout,Slant-J) တို႔ကို ေမးျမန္းစံုစမ္းဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
This product is blue color pipe and fittings and type isi other plastic building materials ,TEE / EQUAL TEE / ELBOW / SCOKET /COUPLING / MALE ELBOW / FEMALE SOCKET.
$
1 review
ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိပ္ခန္း၊ ေဘစင္သံုး ေလဖိအားသံုး စတီးေရပိုက္ေခါင္းကို ေၾကးဝါးပိုက္ စတိန္းလက္စတီးပိုက္တို႔ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။၄င္းပိုက္ကို ေပၚလစ္တင္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ မိမိ၏ အခန္းအျပင္အဆင္အတြက္လဲ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ေရရွည္အသံုးခံႏိုင္ၿပီး တပ္ဆင္ရန္လြယ္ကူသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေလဖိအားအရည္ပိုက္လိုင္း၊ ဘြိဳင္လာ၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဓာတုစက္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ျမၾသဇာပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပိုက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Advantage ; a, Saves Time & Money, Simple Install & Operation,(push connect by hands), Flexible&Lightweight, For use with hot&Cold water Applications Body: Brass O-Ring:EPDM Grab Ring:Stainless Steel Tube Support Liner:Polysulfone Finish:Natural Brass or Chrome Plated PEX COPPER CPVC Pipe ကို စတိန္းလက္စတီး၊ ေကာ့ပါး၊ ေၾကးဝါ တို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ၄င္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည္။ အရိုးရွင္းဆံုး ( push connect by hands )တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ Coupling/push fitting ပစၥည္းမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Flat bottom seat ring integral with the body,inside and outside epoxy resin coating,wedge wholly bonded with rubber, three “o” ring sealing,these all insure excellent corrosion protection and reliable sealing capability.Upon request,the gate valves can be actuated by operating lever,hand wheel,electrical actuator and so on.
$
1 review
စတီးပိုက္ ကို ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုက္မ်ား၊ ေရလႊဲေျပာင္း၊ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ စတီးပိုက္၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ အဆင္ေျပေသာေစ်ႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးပင္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Stainless steel Butt Welding Pipe Fitting / Sanitary Pipe Fitting/ (Elbow, Tee, Reducer, Cross, Flange, Stub End), Forged Welding Pipe Fitting(Union, Coupling, Outelt, Boss, Bushing, Plug, Nipple)
$
1 review
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မိတ္ေဆြေတာ္ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေသာ အရည္အေသြးအာမခံ ကြန္ကရစ္ ေက်ာက္တိုင္မ်ားသည္ ေရရွည္အသံုးခံၿပီး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လြယ္ကူပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာၿပီး ပ်က္စီးမႈကိုလဲ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္ၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳရန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သစ္သားတုိင္မ်ားအစား ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တုိင္ကုိ အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ေရရည္ခံျပီး ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေစသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊အီးလ္ေမးမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Safe installation သည္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပထမအေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ အားေပးၾကေသာေဖာက္သည္မ်ားမွလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းဝင္မ်ား၏ ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ Min Dhama Safe Installation တြင္ေနာက္ဆံုးေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ကရိန္းမ်ား၊ ဓာတ္ေလွကား ထရပ္ကားမ်ား၊ လူတပ္ ဓာတ္ေလွကားမ်ား၊ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ ထရပ္ကားမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္လဲ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။
$
1 review
$
1 review
Min Dhama builds a complete range of gantry cranes including single girder, double girder and cantilever styles for indoor or outdoor services. Capacities, spans, and heights are virtually unlimited.
$
1 review
$
1 review
Semi gantry crane has the same features of full gantry crane. This type cranes are suitable solution for the area in which overhead runways are not practical, and also impossible to build double track for crane traveling.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>