မင္းဘူးတြင္  ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး  ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား  မၾကာမီ  ျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ေတာ့မည္ဟုဆို

 

Related Posts