ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းက႑ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံပါက ေျမေနရာမ်ား အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးမည္ဟု ဆို

 

Related Posts