အိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ Thilawa Property Development Limited (TPD)၏ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အိမ္ရာစီမံကိန္း (Residential and Comercial Area) တြင္ ၃၃ ဧကဗြီပင္မ ေျမေအာက္ ဓာတ္အားအလိုင္း၊ Transformer ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထံမွ အိတ္ပိတ္တင္ဒါ ေခၚယူလိုပါသည္-
(က) ပင္ပေျမေအာက္ဓာတ္အားလိုင္း တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ အဖြဲ႕စည္းျဖစ္ရမည္။
(ခ) တင္ဒါသြင္းသူသည္ ပင္မေျမေအာက္ဓာတ္အားလိုင္း တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအား Concept Drawing ပါအတိုင္း ေဈးႏႈန္းတြက္ခ်က္၍ Design & Build ကို တင္သြင္းရပါမည္။
(ဂ) တင္ဒါသြင္းသူသည္ ၃၃ ဧကဗြီ ပင္မေျမေအာက္ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Civil Work လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားဆက္စက္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူႏိုင္ရပါမည္။
(ဃ) လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာလိုင္စင္၊ ပါမစ္မ်ား ရွိရပါမည္။
(င) ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရာတြင္ တင္ဒါအာမခံ စေပၚေငြအား က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေပးသြင္း ရပါ မည္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိပါက ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။

၂။ တင္ဒါပံုစံဝယ္ယူခ်ိန္ တင္ဒါစည္းကမ္းႏွင့္အတူ Concept Drawning ႏွင့္ Scope of Word တုိ႔ TPD မွ ပူးတြဲေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ တင္ဒါပံုစံ ေရာင္းခ်မည့္ရက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၇ ရက္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ တင္ဒါပံုစံ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ (၁၀၀ ၀၀၀ ိ/-)ျဖင့္ ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္းဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

အခန္း ၁၁၀၃၊ ၁၁ လႊာ၊ အမွတ္ ၂၉၊ ျပည္ေထာင္စုသမၺတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း-၀၁-၂၃၀၁၇၇၂၊ ၂၃၀၁၇၇၃ (လုိင္းခြဲ ၁) စီမံကိန္းဌာန
[email protected]
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 07-Mar-2016 | Mon
Closing Date 06-Apr-2016 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll