ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရံုး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရံုး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုး ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
(က) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုး (၁) လံုး
(ခ) ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုး (၁) လံုး
(ဂ) ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲခြဲရံုး (၁) လံုး
(ဃ) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုး (၁) လံုး
(င) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုး (၁) လံုး
(စ) လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲခြဲရံုး (၁) လံုး
(ဆ) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္းအဖြဲ႕ခြဲရံုး (၁) လံုး
၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်က္လႊာပံုစံမ်ားအား ရံုးခ်ိန္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရံုးတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မူရင္းအဆိုျပဳလႊာပံုစံျဖင့္သာ တင္သြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက္မွ ၁၀-၆-၂၀၁၆ ရက္အထိ
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ - ၃၀-၆-၂၀၁၆ ရက္
ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုး
ဖုန္း-၀၈၁-၂၁၂၁၃၂၁
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 30-May-2016 | Mon
Closing Date 30-Jun-2016 | Thu
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll