ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရထားပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့မီးရထား

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အသစ္ေရာက္ရွိလာမည့္ တြဲ၊ စက္ေခါင္းမ်ားျဖင့္ေျပးဆြဲမည့္လူစီးအျမန္ရထားမ်ား၏ တြဲထိန္းႏွင့္ တြဲသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
(အမွတ္(၅) အဆန္(၆)အစုန္ႏွင့္အမွတ္(၇၁)အဆန္(၇၂)အစုန္ရထားမ်ား)

၁။ ျမန္မာ့မီးရထားသည္ ခရီးသည္ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အသစ္ေရာက္ရွိလာမည့္တြဲ၊ စက္ေခါင္းမ်ားျဖင့္ ေျပးွဆြဲမည့္ လူစီးအျမန္ရထား၏ တြဲထိန္းႏွင့္ ထိုသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ တြဲထိန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 30090022
၂။ စိတ္ဝင္စားသူ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အား အဆိုျပဳေဖာ္ျပလွ်က္ ေအာက္ပါအေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့မီးရထား ဒု-အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ေထာက္ပံ့) ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္တေထာင္သို႕ (၂၅-၄-၂၀၁၆)ရက္(၁၆း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႕ေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
(က) ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္အမည္ႏွင့့္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ျဖစ္ရမည္) သို႕ရာတြင္ (လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္)
(ခ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္(မိတၱဴပူးတြဲ)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
(ဂ) ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ႏွင့္ ထုတ္ေပးသည့္ရက္စြဲ (မိတၱဴပူးတြဲ)
(ဃ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (မိတၱဴပူးတြဲ)
(င) လုပ္ငန္းတည္ေနရာ (လိပ္စာအျပည္အစံု)
(စ) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳ အေသးစိတ္ (ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီရွိလွ်င္ ထိုကုမၸဏီ၏အေတြ႔အႀကံဳေဖာ္ျပရန္)
(ဆ) ဘ႑ာေရးခိုင္မာမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္အေထာက္အထား (မိတၱဴပူးတြဲ)
(ဇ) ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းအစီအမံ၊ Conceptual Plan၊ ပူးတြဲပါ(က) အစီအစဥ္ကိုမွီျငမ္းတင္ျပႏိုင္ပါသည္။
၃။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
(၀၆၇-၇၇၀၅၄၊ ၀၆၇-၇၇၁၇၆၊ ၀၁-၃၈၅၆၄၈)
၄။ တင္ဒါပံုစံမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနမ်ားတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္းဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေထာက္ပံ့ဌာန
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ၅၁ လမ္းထိပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၂၉၄၃၅၂ ၊ ၂၉၁၉၉၄
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 17-Mar-2016 | Thu
Closing Date 25-Mar-2016 | Fri
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll