BaganMart

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္းဦးစီးဌာန

တည်နေရာ  : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Buyer     :Bagan Gifts

Type    :အစိုးရတင်ဒါ
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္းဦးစီးဌာန

စက္တင္ဘာလ(ရ) ရက္၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး PPP စီမံကိန္းအပိုင္း(၁) အတြက္ ဆန္ခါတင္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈသို႔ 

ဖိတ္ၾကားခ်က္


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သည္ ရန္ကုန္တိုင္း

ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း၍ Public Private Partnership(PPP) 

concession agreement အရ (၂၇)ကီလိုမီတာခန္႔အရွည္ရွိ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး ပထမအပိုင္း၏ 

ဒီဇိုင္းက႑၊ Engineering ပိုင္းဆိုင္ရာက႑၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရး

က႑၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ က႑ အစရွိသည္တို႔ကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကို ဆန္ခါတင္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈအတြက္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ရန္ကုန္မိုးပ်ံ

အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ မဂၤလာဒံု 

စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမ်ားသို႔ ပိုမိုလြယ္ကူစြာသြားလာႏိုင္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း

ထားပါသည္။၎ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ Request for Qualifications 

(RFQ)ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ Preliminary Information

- Memorandum (PIM) တို႔ကို ျပင္ဆင္ထားလ်က္ရွိပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ Request for 

-Qualification(RFQ) ႏွင့္ Preliminary Information Memorandum (PIM)ကို ေဆာက္လုုပ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅၀၀)အား Nun-refundable fee အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာန၊လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၊ ရံုးအမွတ္(၁၁)၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေပးသြင္းကာ ရံုးခ်ိန္အတြင္း

ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇- ၄၀၇၀၆၈၊ ၀၉-၄၀၂၆၇၁၁၃၆ ႏွင့္ ၀၉၂၀၂၃၀၁၂ သို႔တနလၤာမွ 

ေသာၾကာေန႔အထိ (နံနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀) အတြင္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ 

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအနက္မွ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ RFQ ၏ အခေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ RFQ၏ အခေၾကးေငြကို လူပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၊

ရံုးအမွတ္(၁၁) ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူသည္ ေငြေပးေခ်ၿပီးလွ်င္ 

ေငြေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္းကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေငြေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္းကို ေငြေပးအပ္ၿပီးသည့္ သက္ေသ

အေထာက္အထားအေနျဖင့္ရန္ကုန္မိုးပ်ံလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းအဖြဲ႔သို႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ႏိုင္ငံတကာအီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္း(wire transfer) ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

    *Bank Account Name- Department of Hightway (DOH)

    *Bank Name            - Myanma Economic Bank, NayPyitaw Branch

    *Intermediary Bank  - Myanma Economic Bank(Head Office), Naypyitaw,

    *Bank Account No.   - MD 012906

    *Swift Code             - MYEBMMMY

    *RFQ Document fee  - USD 1,515,00(note: $15 for bank fee)

အီလက္တေရာနစ္နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းထားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားကို Email ျဖင့္ 

ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီးစီမံကိန္းအဖြဲ႔သို႔ ေပးပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ Email:[email protected]:

Attention:U Kyi Zaw Myint, Deputy Director General, Department of Highway,

Ministry of Construction.

စိတ္ပါဝင္စားသူသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားမွ တစ္နည္းနည္းကို အသံုးျပဳၿပီး RFQ fee 

ေပးသြင္းၿပီးပါက RFQ ႏွင့္ PIM  စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီးစီမံကိန္းအဖြဲ႔

ထံတြင္ ေပးအပ္ထားသည့္email address သို႔ IFC  မွေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ႀကိဳတင္အရည္အခ်င္း

စစ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလႊဲ ၂ နာရီ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၈ ခုနစ္ 

ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ျပည္တြင္း (သို႔) ျပည္ပမွ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အေနျဖင့္ RFQ တြင္ပါဝင္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း RFQ တြင္ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ႏို္င္ပါသည္။

ႀကိဳတင္အရည္အခ်င္းစစ္ေလွ်ာက္လႊာဖိုးေပးသြင္းထားသည့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကိုသာ ေလွ်ာက္လႊာ

တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

(အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းလွ်င္ အနည္းဆံုး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ႀကိဳတင္အရည္အခ်င္း

စစ္ေလွ်ာက္လႊာဖိုးကို ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။)

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းအဆို

ျပဳလႊာ(Bid Proposal) ကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ RFQ တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္

အခ်ိန္တြင္မဆို (သို႔) မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မဆို ျပင္ဆင္မြမ္းမံ

ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည္(သို႔) အားလံုးေသာ ႀကိဳတင္အရည္အခ်င္း စစ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 

ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Closing Date       : 30-Oct-2018 | Tue

 
ဆက်သွယ်ရန်

Address :