ရုံးသုံးစက္ကိရိယာမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း။

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆယ္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆယ္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရုံးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရုံးသုံးစက္ကိရိယာမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူလုိပါသည္။

(က) Copier 60 Nos
(ခ) Desktop Computer 215 Sets
(ဂ) Laptop Computer 28 Nos
(ဃ) Laser Printer 72 Nos
(င) Color Printer 37Nos
(စ) Digital Copier Printer 1 Nos
(ဆ) UPS 30 Nos
(ဇ) Richo (Digital Duplicator) 1 Nos

၂။ တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၂-၆-၂၀၁၇ မွ ၃၀-၆-၂၀၁၇ ရက္အထိ (ရုံးခ်ိန္အတြင္း)
၃။ တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းေရးဌာနခဲြ၊ ရုံးအမွတ္ ၄၃ ၊ ေနျပည္ေတာ္။
၄။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ - ၁၂-၇-၂၀၁၇ ညေန ၁၅း၀၀ နာရီ
အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းေရးဌာနခဲြ၊ ရုံးအမွတ္ ၄၃ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း ၀၆၇-၄၁၀၂၁၀ သုိ႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီ
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 12-Jun-2017 | Mon
Closing Date 12-Jun-2017 | Mon
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll