ရုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ားနွင့္ ရုံးသံုးပရိေဘာဂမ်ား တင္ဒါေခၚယူျခငး္

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စီးမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန(စီမံကိန္း)၊ ဝန္ၾကီးရုံး
ရုံးအမွတ္(၁)၊ ေနျပည္ေတာ္

၁။ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရုံးတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ရုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ားနွင့္ ရုံးသံုးပရိေဘာဂမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ တင္ဒါပံုစံမ်ားကို စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန(စီမံကိန္း)၊ ဝန္ၾကီးရုံး ရုံးအမွတ္(၁)တြင္သတင္းစာေၾကာျငာသည့္ရက္မွစ၍ ၅-၇-၂၀၁၆ရက္အထိ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူနိုင္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ဖုန္း-၀၆၇-၄၀၇၀၂၁ သို့ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 24-Jun-2016 | Fri

Closing Date       : 05-Jul-2016 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0