ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအဖြဲ႕ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအဖြဲ႕ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္

၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဌာနအေရာက္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူလိုပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေပးသြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
(က) C.T.P Plate (၆၀၀၀) ခ်ပ္
(ခ) ပံုႏွိပ္မင္ (၃၀၀၀) ကီလိုဂရမ္
(ဂ) ေက်ာက္မီးေသြး (၂၀၀၀) တန္
၂။ ေဈးႏႈန္းလႊာပိတ္ရက္မွာ ၁-၇-၂၀၁၆ ရက္ ၁၆း၀၀နာရီ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပံုစံမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ(ပထမထပ္)၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ေငြစာရင္းဌာန၊ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးဌာနစုတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း - ၃၈၈၇၃၂ သို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအဖြဲ႕
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 22-Jun-2016 | Wed

Closing Date       : 01-Jul-2016 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0