ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္မႈအတြင္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစက္ရုံမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္ပစၥ်ည္းမ်ားနွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား (CIF, YGN)နိုင္ငံျခားေငြ (USS)(သို႔မဟုတ္) ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။

တည္ေနရာ/အမ်ိဳးအမည္ အေရအတြက္
(က) ေဆာက္လုပ္ေရး ၁၈မ်ိဳး
(၁) ေဆးဝါးစက္ရုံ(အင္းစိန္) ၇မ်ိဳး
(၂)ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲ ၅မ်ိဳး
(၃)ေဆးဝါးစက္ရုံ(အင္ေရာင္း) ၅မ်ိဳး
(၄)သုေတသနဌာန(ရန္ကုန္) ၁မ်ိဳး
(ခ) စက္ပစၥည္း ၅၁မ်ိဳး
(၁) ေဆးဝါးစက္ရုံ(အင္းစိန္) ၁၄မ်ိဳး
(၂) ေဆးဝါးစက္ရုံ(ရြာသာၾကီး) ၁၂မ်ိဳး
(၃)ေဆးဝါးစက္ရုံ(အင္ေရာင္း) ၁၃မ်ိဳးွ်
(ဂ) အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ၃မ်ိဳး
(၁) ေဆးဝါးစက္ရုံ(အင္းစိန္) ၂မ်ိဳး
(၄)သုေတသနဌာန(ရန္ကုန္) ၁မ်ိဳး
တင္ဒါစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္နွင့္အခ်ိန္ - ၃၀-၆-၂၀၁၆ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္နွင့္အခ်ိန္ - ၂၉-၇-၂၀၁၆ရက္ ညေန၄း၀၀နာရီ
တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ေနရာ -ရုံးအမွတ္(၃၀) ၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ား ၊ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ု အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါဌာနတြင္ရုံးခ်ိန္အတြင္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း (ရုံးခ်ဳပ္)၊ စီမံေရးရုံးအမွတ္(၃၇) ၊စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း-067-408275၊408195
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 30-Jun-2016 | Thu

Closing Date       : 29-Jul-2016 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0