တမံဖို႔ ေက်ာက္ႀကီးထုတ္လုပ္ ေပးသြင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အ
မွတ္(၄) တည္ေဆာက္ေရး၊ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ တမံဖို႔ ေက်ာက္ႀကီးထုတ္လုပ္
ေပးသြင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြရရိွမႈ
အေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။

၂။ တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက္
တင္ဒါပံုစံအေရာင္းပိတ္မည့္ရက္ - ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက္
Technical Proposal ႏွင့္ Price Proposal ေနာက္ဆံုး၍ တင္သြင္းရမည့္ ရက္ ၊ အခ်ိန္ ၂၅-၁-၂၀၁၇ ရက္

တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ေရအားလွ်ပ္စစ္ အထည္ ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန
ရံုးအမွတ္ ၂၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း -၀၆၇-၈၁၀၄၂၈ ၊ ဖက္စ္-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 18-Nov-2016 | Fri
Closing Date 25-Jan-2017 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll