စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး ကိရိယာမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စက္မႈလုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး ကိရိယာမ်ားအား(က်ပ္ေငြ)ျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား တင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
အေၾကာင္းအရာ Testing Equipment for Dust
အေရအတြက္ 1 No
အေၾကာင္းအရာ Testing Equipment for Biological Oxygen Demand With Complete Accessories
အေရအတြက္ 1Set
အေၾကာင္းအရာ Testing Equipment for Chemical Oxygen Demand With Complete Accessories
အေရအတြက္ 16 Nos
အေၾကာင္းအရာ Testing Equipment for Odor
အေရအတြက္ 16 Nos
အေၾကာင္းအရာ Testing Equipment for Light Intensity
အေရအတြက္ 1 Nos
အေၾကာင္းအရာ Gas Detector (G 460)
Sensor-NO2 (1.5~2) mg/Nm3
အေရအတြက္ 16Nos
အေၾကာင္းအရာ Sensor-NH2 (2~50) mg/Nm3
အေရအတြက္ 16Nos
အေၾကာင္းအရာ Sensor-O2(0~25% Vol) mg/Nm3
အေရအတြက္ 16Nos

၂။ (က) တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္-၁-၈-၂၀၁၇ရက္ နံနက္ ၉း၃၀နာရီမွ၁၆း၃၀နာရီထိ
(ခ) တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ -၃၁-၈-၂၀၁၇ရက္၊ ၁၆း၀၀နာရီ(ဂ) တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ေနရာ -ရံုးအမွတ္(၄၁)၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္
၃။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္တင္ဒါပံုစံမ်ားကို စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၄၁)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလုိပါက
ဖုန္း- ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 01-Aug-2017 | Tue
Closing Date 31-Aug-2017 | Thu
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll