ဆည္ေျမာင္းနွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန့္ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွစက္/ယာဥ္နွင့္ Batching Plant ျပင္ဆင္ရန္ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
ဆည္ေျမာင္းနွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန့္ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊
စက္မႈတိုင္း(၁)၊ တည္ေဆာက္ေရး(၉)
(၈)မိုင္ခြဲ၊ ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔
(အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း)

၁။ ဆည္ေျမာင္းနွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန့္ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရး(၉)၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရံုး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ စက္/ယာဥ္နွင့္ Batching Plant ျပင္ဆင္ရန္ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူလိုပါသည္။

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္မွာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္မွာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၄ရက္ (တနလၤာေန႔) ၁၆း၀၀နာရီ အထိျဖစ္ျပီး ၊ နိုဝင္ဘာလ၁၅ရက္ နံနက္၁၀း၀၀ နာရီတြင္ တင္ဒါဖြင့္မည့္ျဖစ္ပါသည္။
၄။တင္ဒါပံုစံနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါဌာနတြင္ လာေရာက္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေခၚယူေရးေကာ္မတီ
စက္မႈတိုင္း(၁)၊တည္ေဆာက္ေရး(၉)
ဆည္ေျမာင္းနွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
(၈)မိုင္ခြဲ၊ ျပည္လမ္း၊ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ဖုန္း- ၀၁-၆၆၃၀၄
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 14-Oct-2016 | Fri

Closing Date       : 14-Nov-2016 | Mon

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0