လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး(အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း)

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
၁။ မႏၱေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြ (Kyats) ျဖင့္ ဝယ္ယူလိုပါသည္။

(က) တင္ဒါအမွတ္ 3-31(T)/MESC/2015-2016
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ အိမ္သံုး/လုပ္ငန္းသံုး/စီတီမီတာမ်ားတြက္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေန႔ ၁၁-၃-၂၀၁၆
တင္ဒါပိတ္ရက္/အခ်ိန္ ၂၄-၃-၂၀၁၆ (၁၃း၀၀နာရီ)

(ခ) တင္ဒါအမွတ္ 3-32(T)/MESC/2015-2016
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ မီတာဆီးလ္မ်ား
တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေန႔ ၁၁-၃-၂၀၁၆
တင္ဒါပိတ္ရက္/အခ်ိန္ ၁၇-၃-၂၀၁၆ (၁၃း၀၀နာရီ)

(ဂ) တင္ဒါအမွတ္ 3-33(T)/MESC/2015-2016
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ လက္ကိုယူနစ္ဖတ္စက္မ်ား (IIIIU)
တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေန႔ ၁၁-၃-၂၀၁၆
တင္ဒါပိတ္ရက္/အခ်ိန္ ၁၇-၃-၂၀၁၆ (၁၃း၀၀နာရီ)

၂။ တင္ဒါပံုစံႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ လာေရာက္စံုစမ္းဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
မႏၱေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း
၇၇လမ္း၊ ၂၆-၂၇ၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊
ဖုန္း-၀၂-၇၃၈၀၀၊ ၀၂-၇၃၈၁၁
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 11-Mar-2016 | Fri

Closing Date       : 24-Mar-2016 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0