လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း) (၅ / ၂၀၁၆)

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေရနံတူးေဖာ္/ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သံုးပစၥည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ေဒၚလာ) ျဖင့္ ဝယ္ယူလိုပါသည္။

(၁) တင္ဒါအမွတ္ 1FB-001(16-17)
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ Spares For Well Surveying Tool (1) Item
မွတ္ခ်က္ US$
(၂) တင္ဒါအမွတ္ 1FB-002(16-17)
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ Mud Chemicals (7) Items
မွတ္ခ်က္ US$
(၃) တင္ဒါအမွတ္ 1FB-003(16-17)
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ 4" ERW Steel Line Pipe (16,100) MTR
မွတ္ခ်က္ US$
(၄) တင္ဒါအမွတ္ 1FB-004(16-17)
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ 10" ERW Steel Line Pipe (37,030) MTR
မွတ္ခ်က္ US$
(၅) တင္ဒါအမွတ္ 1FB-002(16-17)
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ 20" LSAW Steel Line Pipe (11,270)MTR
မွတ္ခ်က္ US$

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ားကို ေၾကာ္ျငာပါသည့္ေန႔မွစ၍ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ရံုးအမွတ္(၄၄)၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၃။ အဆိုပါအိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို (၁၉-၅-၂၀၁၆) ရက္ (၁၆း၃၀) နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍၊ ပစၥည္းစီမံဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ရံုးအမွတ္(၄၄)၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ (လူကိုယ္တိုင္) လာေရာက္ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
ဖုန္း-၀၆၇-၄၁၁၀၉၇/ ၄၁၁၂၀၆
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 21-Apr-2016 | Thu

Closing Date       : 19-May-2016 | Thu

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0