ကြန္ကရစ္ျဖင့္ လမ္းသစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
အဆိုျပဳတင္ဒါေခၚယူျခင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း (စစ္ပင္လမ္းအေက်ာ္မွ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းအထိ) လံုးဝပ်က္စီးေနေသာ RC လမ္းမ်ားအား ကြန္ကရစ္ျဖင့္ လမ္းသစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းလုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ား ေလွ်ာက္ထားေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာအပ္သည္။
(၁) တင္ဒါပံုစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္- ၁၂-၇-၂၀၁၆ ရက္ (အဂၤ ါေန႔)
(၂) တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ - ၂-၈-၂၀၁၆ ရက္ (အဂၤ ါေန႔)
(၃) တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ - ရံုးအမွတ္ ၄၀၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီဌာန၊ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ၊ ေနျပည္ေတာ္
တင္ဒါေခၚယူေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဖုန္း-၀၆၇-၄၀၇၅၂၇
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 12-Jul-2016 | Tue

Closing Date       : 02-Aug-2016 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0