ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားအား မ်က္ျမင္အေျခအေနအတိုင္း သံကန္ျပတ္(သံကန္အေျပာင္ရွင္း)စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားအား မ်က္ျမင္အေျခအေနအတိုင္း
သံကန္ျပတ္(သံကန္အေျပာင္ရွင္း)စနစ္ျဖင့္
ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရိွ အမွတ္(၂) ေရနံခ်က္စက္ရံု(ေခ်ာက္)မွ
သိုေလွာင္ကန္မ်ား၏ သက္တမ္းၾကာျမင့္လာမႈေၾကာင့္ သံကန္ရွင္းလင္း၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားအား မ်က္ျမင္အေျ
ခအေနအတိုင္း သံကန္ျပတ္(သံကန္အေျပာင္ရွင္း)စနစ္ျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူေရာင္းခ်မည္ျဖစ္၍ အဆို
ျပဳလႊာ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-
(က) ေရနံစိမ္း(အပ်က္) ၃၀၆၃၅၆ ဂါလန္
(ခ ) ေရနံေခ်း ၁၄၂၃၈၃၆ ဂါလန္
(ဂ ) ဓာတ္ဆီ ၁၂၃၀၄၉ ဂါလန္
(ဃ ) ဖေယာင္းစစ္က်က်န္ရည္ (SR) ၁၅၀၀၀၀ ဂါလန္
(င ) စီဂ်ီအို ၉၂၉၅၅၄ ဂါလန္
(စ ) ဆီျပာ ၁၄၃၉၅၅၃ ဂါလန္
(ဆ ) မီးထိုးဆီ ၃၆၈၇၃၅ ဂါလန္
( ဇ ) ဒီဇယ္ဆီ ၅၉၇၂၅၆ ဂါလန္

၂။ ၀ယ္ယူလိုေသာ ေရနံထြက္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးစီအတြက္ သီးျခားအဆိုျပဳလႊာ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္
းရမည္။

၃။ တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ ၃၀ - ၃ - ၂၀၁၇

၄။ တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ (က) ဘ႑ာေရးဌာန ၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း ရံုးအမွတ္
(၄၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္
(ခ) ဘ႑ာေရးဌာန ၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း ၊ အမွတ္-၇(က) ၊ သန္လ်က္စြန္းလမ္း
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၅။ တင္ဒါတင္သြင္းရန္ေနာက္ဆံုးရက္ႏွင့္အခ်ိန္ ၅ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ

၆။ တင္ဒါဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ရက္ ၊ အခ်ိန္ ၊ ေနရာ ၅ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ျမန္မာ့ေရနံ
ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း ၊ ရံုးအမွတ္(၄၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္

၇။ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း ဖုန္း ၀၆၇-၄၁၁၃၄၉ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေလလံတင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၊ေနျပည္ေတာ္
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 30-Mar-2017 | Thu

Closing Date       : 05-Apr-2017 | Wed

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0