ေျမသယ္ယာဥ္ (Armored vehicles) 1 Lot ဝယ္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဝယ္ယူလိုပါသည္။
(က) ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ ေျမသယ္ယာဥ္
အေရအတြက္ 1 Lot
၂။တင္ဒါပံုစံနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၈-၈-၂၀၁၆ရက္မွစတင္၍ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာ၌ လာေရာက္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
၃။အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပိတ္ရက္မွာ ၂၀၁၆ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္၁၅း၀၀နာရီျဖစ္သည္။
တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန
ရံုးအမွတ္(၅၀)ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း-၀၆၇-၄၃၁၂၄၃
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 08-Aug-2016 | Mon
Closing Date 07-Sep-2016 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll