ေဆး၀ါး ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္ ထုပ္းပုိးခြံမ်ား၊ စက္ႏွင့္စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးစက္ရုံ(အင္းစိန္)ႏွင့္ေဆး၀ါးစက္ရုံ(အင္ေရာင္း) တုိ႔အတြက္ ေဆး၀ါး

ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္ ထုပ္းပုိးခြံမ်ား၊ စက္ႏွင့္စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားအား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ

စက္ရုံမ်ားသုိ႔ပို႔ေဆာင္ ရန္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ငွားရမ္းခ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚ


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း၊ေဆး၀ါးစက္ရုံ(အင္းစိန္)ႏွင့္ေဆး၀ါးစက္ရုံ

(အင္ေရာင္း) တုိ႔အတြက္ ေဆး၀ါးကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ထုပ္းပုိးခြံမ်ား၊ စက္ႏွင့္စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားအား 

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ သက္ ဆုိင္ရာစက္ရုံမ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ငွားရမ္းခ 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

အဆိုပါေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းလႊာပုံစံမ်ားကုိ (၁၂.၉.၂၀၁၈) ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး

(၁၀.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ (၁၆း၀၀)နာရီတြင္ တင္ဒါပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါပုံစံႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္းအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း (ရုံးခ်ဳပ္) 

ရုံးအမွတ္ (၃၇)၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ (ဖုန္း ၀၆၇-၃၄၀၈၂၇၆)သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္း

ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 12-Sep-2018 | Wed

Closing Date       : 10-Oct-2018 | Wed

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0