ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အိတ္ဖြင့္အင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
စိုက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန
ကခ်င္ျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ စိုက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်းလက္ ေဒသတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိုပါ၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။

(က) ကြန္ကရစ္လမ္း (၁) လမ္း ၀/၇ မိုင္
(ခ) ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၂) လမ္း ၁/၇.၁၆ မိုင္
(ဂ) အုတခ္ ုခံ သံ ေံ ဘာငယ္ ကမ္ တတံ ား (၂) စငး္ (၂၀_၁၄_၁၀)ေပ
၂။ တင္ဒါတင္သြင္းလိုသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဦးစီးဌာနသတ္မွတ္ ထားေသာ လုပ္ငန္းစံႏႈန္း၊ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္အညီ အေသးစိတ္ေရးဆြဲ တြက္ခ်က္တင္ျပရန္ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မိတၱဴႏွင့္ Profile တင္ျပ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၄-၉-၂၀၁၇ မွ ၁၇-၉-၂၀၁၇ရက္ထိ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၁၇-၉-၂၀၁၇ ရက္ ညေန ၄း၀၀နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
တင္ဒါဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ကို တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားထံသို႕ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ရက္အခ်ိန္ထက္ေက်ာ္ လြန္တင္သြင္းသည့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။
၄။ တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္လိပ္စာႏွင့္ တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္လိပ္စာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ က်ားႀကီးႏွစ္ေကာင္ နတ္နန္းအနီး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။
၅။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဖုန္း-၀၇၄-၂၄၂၂၃၊ ၀၇၄-၂၀၉၉၇၊ ၀၉-၄၂၃၃၈၂၉၆၈ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 04-Sep-2017 | Mon
Closing Date 17-Sep-2017 | Sun
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll