ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးပစၥည္းမ်ား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံၾကီး၊ မႏ ၱေလးျမိဳ႕
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူူ ျခင္း
၁။ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ မႏ ၱေလးျမိဳ႕၊ အေထြေထြေရာဂါ
ကုေဆးရုံၾကီးတြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူရေသာလူနာမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆး
ပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးနိုင္ရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးေဆးပစၥည္းမ်ား ဓာတ္မွန္ဖလင္နွင့္ေဆး
ရည္မ်ား အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ
သည္။
၂။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ ေဆးဝါးနွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ခြဲခန္းေဆးပစၥည္းမ်ား
ဓာတ္မွန္ဖလင္နွင့္ေဆးရည္မ်ား စာရင္းအေသးစိတ္ကို သိရွိလိုပါကေဆးရုံအုပ္ၾကီးရုံးတြင္ ရုံးခ်ိန္
အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
၃။ ေဈးႏႈန္းတင္သြင္းလႊာပံုစံမ်ား - ၆-၆-၂၀၁၆ ရက္
စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္
တင္ဒါပိ္တ္မည့္ရက္နွင့္အခ်ိန္ -၅-၇-၂၀၁၆ရက္၊ ညေန ၄း၀၀နာရီ
ေဆးရုံအုပ္ၾကီး
အေထြေထြေရာဂါကုသေဆးရုံၾကီး၊ မႏ ၱေလးျမိဳ႕။
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 06-Jun-2016 | Mon

Closing Date       : 05-Jul-2016 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0