အခြန္ဌာန(ဧည့္ရိပ္သာ) အိပ္ရာနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ား ဝယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ :
Sector :
Buyer : 0
Type :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
အခြန္ဌာန(ဧည့္ရိပ္သာ)
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊အခြန္ဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္ ဧည့္ရိပ္သာမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အိပ္ရာနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း(၄)မ်ိဳးအား ဧည့္ရိပ္သာအေရာက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဝယ္ယူလိုပါသည္။
(က) ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တစ္ေယာက္အိပ္ကိုးရီးယားေစာင္(အပါး)
အတိုင္းအတာ အလ်ား(၇')အနံ(၅ေပ ၆လက္မ)
အေရအတြက္ ၁၅၀၀ ထည္

(ခ) ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ကိုးရီးယားဇာျခင္ေထာင္ အပါး
အတိုင္းအတာ အလ်ား(၆'၅'')အနံ (၃' ၅'')အျမင့္(၆')
အေရအတြက္ ၁၅၀၀ လံုး
(အထက္ရြဲ ၄လက္မ ေအာက္ရြဲ ၆လက္မ ၊အနားကြပ္ ၁/၃၀ ပိတ္စျဖစ္ရမည္၊ပိတ္သားေကာင္းမြန္ရမည္။)
(ဂ) ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တစ္ေယာက္အိပ္အိပ္ရာခင္း
အတိုင္းအတာ အလ်ား(၇ေပ)အနံ(၅ေပ)
အေရအတြက္ ၁၅၀၀ ထည္

(ဃ) ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေခါင္းအံုးစြပ္
အတိုင္းအတာ အလ်ား(၂၃လက္မ)အနံ(၁၅လက္မ) ေခါင္းအံုးဝင္ဆံံံ႔နိုင္ရမည္။
အေရအတြက္ ၁၅၀၀ ထည္

၂။(က) တင္ဒါပံုစံစတင္ထုတ္ယူရမည့္ရက္ - ၂၂-၈-၂၀၁၆ ရက္(ရံဳးခ်ိန္အတြင္း)
(ခ) တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္နွင့္အခ်ိန္ -၇-၉-၂၀၁၆ရက္၊ ၁၄း၀၀ နာရီ
(ဂ)တင္ဒါဖြင္႔မည့္ရက္ -၈-၉-၂၀၁၆ရက္၊၁၀း၀၀နာရီ
(ဃ)တင္ဒါဖြင့္မည့္ေနရာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊အစည္းအေဝးခန္းမ(၂)ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ
၃၊၊ တင္ဒါပံုစံနွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရံုးခ်ိန္အတြင္းေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး ဖုန္း ၀၆၇-၈၁၀၈၁၈၅ သို့လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
ဧည့္ရိပ္သာသံုးပစၥည္းမ်ားစီစစ္ဝယ္ယူေရးအဖြဲ႔
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 22-Aug-2016 | Mon
Closing Date 07-Sep-2016 | Wed
Expire In Coming 1 day
ဆက်သွယ်ရန်
0
Scroll