အမ်ိဳးသားျပတိုက္(ေနျပည္ေတာ္)ျပခန္းမ်ားအတြက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အမ်ိုးသားျပတိုက္(ေနျပည္ေတာ္)၏ လုိအပ္သည္႔ခင္းက်င္းပသမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္တ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
၁။ သာသနာေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိုးသားျပတိုုုက္ဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္(ေနျပည္ေတာ္)ျပခန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ခင္းက်င္းျပသမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသည္။
(က) ျပခန္းသံုုး မွန္ွဗီရိုျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း
(ခ) ျပခန္းသံုး တင္ခံုျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း
(ဂ) ျပခန္းသံုး မီးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းလုုပ္ငန္း
(ဃ)ရုပ္လံုး၊ ရုပ္ႀကြ၊ ပံုစံတူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း
(င)Multimedia Control Software ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း
(စ)ျပခန္းခင္းက်င္းျခင္းလုပ္ငန္း
(ဆ)Solar Backup System တပ္ဆင္ျခင္းလုုပ္ငန္း

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံကို ၁၇- ၁၀-၂၀၁၆ရက္မွ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ရက္ အထိေန႔စဥ္နံနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၄နာရီအတြင္းေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔လာေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

၃။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္(ေနျပည္ေတာ္)ရွိ သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေရွ႔ေမွာက္၌ လာေရာက္ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။သတ္မွတ္အခ်ိန္ထက္
ေက်ာ္လြန္ေသာ တင္ဒါမ်ား၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ မကိုက္ညီေသာတင္ဒါမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားျပတိုက္(ေနျပည္ေတာ္)၊ ရာဇသဂၤဟလမ္းမႀကီး
ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန
သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
ဖုန္း -၀၉-၄၃၀၁၉၁၆၈၊၀၆၇-၄၁၈၄၃၂
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 17-Oct-2016 | Mon

Closing Date       : 15-Nov-2016 | Tue

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
0