တရုတ္ေလမုွတ္စက္အပိုပစၥည္းမ်ားလက္ကားဝယ္လိုပါသည္။

တည်နေရာ  :

Sector    :

Buyer     :0

Type    :
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
2080 ဘား ရိန္း ေလစစ္ဘူး
2090 ဘား ဂါတ္စကတ္
ကရိုင္း ေလစစ္ဘူး
ပိုက္
2065 ရိန္း ေလစစ္ဘူး
အျခားပစၥည္းမ်ားလည္းလိုခ်င္ပါသည္
 
၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date     : 30-May-2016 | Mon

Closing Date       : 10-Jun-2016 | Fri

Expire In        : Coming 1 day
 
ဆက်သွယ်ရန်
9