လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း) (၆/၂၀၁၇)

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Metals, Mining, Oil & Gas
Buyer : ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
(အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း)
(၆/၂၀၁၇)

၁။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရနံတူးေဖာ္/ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သံုးပစၥည္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ေဒၚလာ) /ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသည္။

စဥ္ တင္ဒါအမွတ္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္ မွတ္ခ်က္
(၁) DMP/LO44(16-17) Assorted Sizes of Batteries(6) Items Ks
(၂) IFB-123(16-17) Horizontal Directional Drilling(HDD) US$
Services for Installation of Sittaung River Crossing of 20" Myainggalay-Yangon Natural Gas Pipe Line Project

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ားကိ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ေန႔မွစ၍ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ၊ ရံုးအမွတ္(၄၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၃။ အဆိုပါ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားမွ အမွတ္စဥ္(၁)အား ၅ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက္ ၊ ၁၆း၃၀ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ လည္းေကာင္း ၊ အမွတ္စဥ္(၂) အား ၂၅ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက္ ၊ ၁၆း၃၀ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ လည္းေကာင္း ၊ ပစၥည္းစီမံဌာန ၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ၊ရံုးအမွတ္(၄၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္သို႕ (လူကိုယ္တိုင္) လာေရာက္ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
ဖုန္း - ၀၆၇ - ၄၁၁၂၀၆ ၊ ၄၁၁၂၇၄

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 09 Mar 2017 | Thursday
Closing Date 25 Apr 2017 | Tuesday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန္း - ၀၆၇ - ၄၁၁၂၀၆ ၊ ၄၁၁၂၇၄

Follow Us