လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တည်နေရာ : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Sector : Power, Electrical, Energy
Buyer : လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္းစီမံေရးဌာန ရံုးအမွတ္(၂၇) ၊ ေနျပည္ေတာ္
Type : အစိုးရတင်ဒါ
လုပ်ငန်းအမည် :
Notice: Undefined index: cmp_name in /var/www/html/baganmart.com/buy_details.php on line 120
၀ယ်ယူလိုသည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ
႑ေရးႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာ
က္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြ(Kyat) ျဖင့္ ၀ယ္ယူ ၊ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံလို
ပါသည္-

(က) ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား၀ယ္ယူရန္
( ခ ) ဓာတ္အားခြဲရံု ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား Lot အလိုက္၀ယ္ယူရန္
( ဂ ) JICA ODA Loan ပိုေငြမွ Additional Work အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း
ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား Turnkey စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္း
(ဃ) JICA ODA Loan ပိုေငြမွ Additional Work အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပး
စက္မ်ားအတြက္ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားအား ေဒသအေရာက္ Lot အလိုက္၀ယ္ယူရန္
တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္ - ၂၄ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ - ၂၅ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက္
တင္ဒါပိတ္မည့္အခ်ိန္ - ၁၂း၀၀ နာရီ
တင္ဒါပံုစံႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္းလာေရာက္စံုစမ္း
၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္းစီမံေရးဌာန
ရံုးအမွတ္(၂၇) ၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္း- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄ ၊ ၀၆၇ - ၈၁၀၄၂၄၅ ၊ Fax- ၀၆၇ - ၈၁၀၄၂၄၆

၀ယ်ယူမည့် ဖွင့်ရက် / ပိတ်ရက်
Opening Date 24 Mar 2017 | Friday
Closing Date 25 Apr 2017 | Tuesday
Expire In Already Expire!
ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန္း- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄ ၊ ၀၆၇ - ၈၁၀၄၂၄၅ ၊ Fax- ၀၆၇ - ၈၁၀၄၂၄၆

Follow Us