အရည္ေသြးေကာင္းမြန္္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းသံုး ေလမွဳတ္စက္ ( Air Compressor )
အရည္ေသြးေကာင္းမြန္္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းသံုး ေလမွဳတ္စက္ ( Air Compressor )
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 466 view counts

အရည္ေသြးေကာင္းမြန္္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းသံုး ေလမွဳတ္စက္ ( Air Compressor )

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Piece(s)
Brand : J - B
Model : Air Compressor ( Belt Type )
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : PIONEER(POWER TOOLS COMPANY LIMITED) Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 09-73167156 , 09-253634445 , 09-257592325 , 09-253634441
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
အသုံးျပဳေသာေနရာ : အေဆာက္အဦးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
Material : Ions, Motors
Motor : Aluminium, Copper wire
Colour : Natural Colour, blue, green
Type : Air Compressor
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Pioneer Power Tools ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ သံထည္မ်ားနွင့္ ေမာ္တာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလမွဳတ္စက္ မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ျပင္ ၄င္း ေလမွဳတ္စက္ ( Air Compressor ) သည္ စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ေလမွဳတ္စက္ ( Air Compressor ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Pioneer Power Tools ကုမၸဏီကုိ တိုက္ ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။


Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Pioneer(Power Tools)Center သည္ စက္နွင့့္စက္ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိုဳးမ်ိိဳးတို ့ကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာကု မၸဏီျဖစ္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္အလွဆင္ျပဳျပင္ မြမ္းမံရာတြင္အသံုးျပဳ ရန္လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အေဆာက္ဦးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳရန္လို အပ္ေသာ စက္မ်ားနွင့္အျခားေသာစက္ပစၥည္းမ်ား ၊ေက်ာက္စက္ ၊ေဖာက္စက္ ၊ျဖတ္စက္အမ်ိိိိိဳးမ်ိဳး ၊ဝရိန္ပံုးနွင့္ ဝရိန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊စက္ရံု အလုပ္ရံုသံုးေဖာ့ကလစ္လွည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊လက္သမားသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ကို Pioneer(Power Tools)ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနဲ ့ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ စက္နွင့္စက္ ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက Pioneer(Power Tools)ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ ပါသည္။

Follow Us