Products

Items 1 to 16 of 41 total
1 review
အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း သက္သာေစျပီး အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုံး ေဆးမႈတ္စက္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ က်င္းလုံျမန္မာ Trading မွ ျဖန္႔ခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္မိနစ္လ်င္ 300 mL ထိ အမ်ားဆုံးျဖန္းပက္ႏုိင္ျပီး ပါဝါ 650W ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ေဆးပုံးဆုိဒ္မွာ 800 mL ဆံ့ျပီး သင့္ေတာ္ အဆင္ေျပေသာဆုိဒ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူရလြယ္ကူေစပါသည္။ ဗို႔အား သုံးစဲြမႈ ပမာဏမွ 220 VAC ျဖစ္ျပီး ေဆးျဖန္းပုိဒ္အရွည္မွာ 1.5 m (5 ေပ) အရွည္ရွိပါသည္။ ေဆးဖ်န္းစက္၏ အေလးခ်ိန္မွာ 2.4 Kg သာ ရွိေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိပါက အီးလ္ေမလ္း သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ တုိ႔မွတဆင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ မွာယူလုိပါသည္။
$
1 review
KDF media Smart Design Fexibleပိုက္ႏွင့္အတူအလတ္စားကာဗြန္ပိတ္ပင္တာားဆီးမႈfilter-filtering mediaပါရွိသည္။အပူခ်ိန္အာရံဳခံကိရိယာပါရွိျပီးmicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုAutomatic Self-သန္႔ရွင္းေရးကိုလၽပ္စစ္သံဳးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုထိန္းသိမ္းထားပါသည္။သာလြန္အရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္-တုိက္ေတနီယမ္ကိုလွ်ပ္စစ္သံုးျပားသည္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီးSystemကိုshinsei ေရ၏အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizerလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္စံုလင္ေသာပံုစံကိုထုတ္ေပးပါသည္။
$
1 review
ာ KDF media Smart Design Fexibleပိုက္ႏ ွင့္အတူအလတ္စားကာဗြန္ပိတ္ပင္တာားဆီးမႈfilterကို္filtering mediaပါရွိသည္။အပူခ်ိန္အာရံဳခံကိရိယာပါရွိျပီးmicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုAutomatic Self-သန္႔ရွင္းေရးကိုလၽပ္စစ္သံဳးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုထိန္းသိမ္းထာပါသည္။အရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္coatedတုိက္ေတနီယမ္ကိုလွ်ပ္စစ္သံုးျပားသည္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ံုးျဖစ္သည္။ေရဖန္တီးမႈတြင္ငါးလႊာျမင့္မားစြမ္းအင္သံုးသန္႔ရွင္းေရးfilter systemတပ္ဆင္ထားသည္။အားလံုးPH level အနီးစပ္ဆံုးရွိျပီးေရအရင္းအျမစ္ေပၚမူတည္ပါသည္။
$
1 review
Bulti-inအပူခ်ိန္အာရံုခံကိရိယာ၊one-touch panel operationအသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီးMicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုautomatic self-cleaningလွ်ပ္စစ္သံုးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္levelအျမင့္ဆံုးအဆင့္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။တိုက္ေတနီယမ္လွ်ပ္စစ္သံုးျပားcoatedငါးခုထက္သာလြန္ျပီးအရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းမွာအေကာင္းဆံဳးျဖစ္သည္။ORP rangingႏွင့္water generate မွသန္႔ရွင္းေရးနွင့္ဓာတ္တိုးဂုဏ္သတၱိမ်ားေပးေသာsystemျဖစ္သည္။PHအဆင့္အနီးစပ္ဆံုးရွိျပီးေရအရင္းျမစ္ေပၚမူတည္ပါသည္
$
1 review
High power carbonပိတ္ပင္တားဆီးမႈfilterကိုထိေရာက္ေသးငယ္ေသာဇီဝသက္ရွိ(ဘက္တီးရီးယား၊ေရညွိ၊မိႈအပါအဝင္ေရညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။shinseiTm ေရေသာက္သံုးသူအတြက္က်န္းမာေရးေကာင္းေသာအရသာရွိျပီးခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊အလွအပႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးစသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizer processအစဥ္အလာမွက်န္းမာျခင္းတန္ဖိုးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစပါသည္။
$
1 review
MODEL PL99စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္စမတ္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျပီးနည္းပညာအေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ထားပါသည္။Microcomputerစနစ္ကေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းႏွင့္စစ္ထုတ္သည့္အရာအသံုးျပဳမႈႏွင့္အလိုအေလ်ာက္သန္႔ရွင္းေရးစက္ျဖင့္စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံဳးအဆင့္ကုိထိန္းသိမ္းထားပါသည္
$
1 review
URANUS ကုမၸဏီမွာတင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ီေသာ Neos ေရသန္ ့စက္သည္ မည္သည့္ေရမ်ိဳးမဆို သန္ ့စင္ေပးနိုင္သည္ ့အျပင္သာမန္မ်က္စိျဖင္ ့မျမင္နိုင္ေသာအမွဳန္အမႊားနွင့္ပိုးမႊားမ်ားကိုပါ စစ္ထုတ္ေပးနုိင္ပါသည္။၄င္းေရသန့္စက္သည္အေရာင္၊ အနံ့နွင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ဓာတုအဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုပါသန္ ့စင္ဖယ္ထုတ္ေပးနိုင္ပါသည္။ကိုယ္ခႏၶာအတြက္လို အပ္ေသာသတၱဳဓါတ္မ်ားအျပည့္အဝရရွိေစရန္စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ပါသည္။ Powerfully Magnetizationစနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ သံလိုက္စက္ကြင္းကိုျဖတ္ျပီးစီးဆင္းလာေသာေရ သည္ နွလံုးနွင့္ ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရးကို စြမ္းအင္ျပည့္ဝစြာကူညီေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ Neos ေရသန္ ့စက္ကိုမွာယူလိုပါက URANUS ကုမၸဏီကို တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
URANUS ကုမၸဏီမွာတင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ီေသာ Coolmart ေရသန္ ့စက္သည္တမူထူးျခားျပီးေရ သန္ ့ကန္ကို Transparent ဖန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္သန္ ့ရွင္းၾကည္လင္မူကိုမ်က္ဝါး ထင္ထင္ခံစားနုိင္ပါသည္။၄င္းေရသန္ ့စက္သည္ဓာတု အဆိပ္အေတာက္ကိုအရွင္းဆံုးသန္ ့ စင္ေပးနိုင္သည့္ Multi- Layered Filtration စနစ္၊နွလံုးနွင့္ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရးကို အျပည့္ဝဆံုးစြမ္းအင္ေပးနုိင္သည့္ Powerful Magnetization Systemမ်ားလည္းပါဝင္ပါ သည္။၄င္းေရသန္ ့စက္သည္ သယ္ရလြယ္ကူျပီး လ်ွပ္စစ္မီးမလိုသည့္ ေသာက္ေရသန္ ့စင္ စက္တမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ဝယ္ယူလိုပါက URANUS ကုမၸဏီကိုတိုုက္ ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
$
1 review
-- Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water - Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body - The cartrigde filter mixed 6 floors - Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy - Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
$
1 review
$
1 review
- Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water - Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body - The cartrigde filter mixed 6 floors - Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy - Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
$
1 review
PurePro EC105P You get quality & performance at prices that will surprise you! Since we introduce This economic unit to the market, the response has been incredible success. Why pay more? Buy from the source and save money! Our EC105P comes complete with a NSF certified 3.2 gallons water storage tank, USA made membrane and all the necessary fittings, installation kits, extra color 1/4" tubing, and a long-reach chrome faucet. Private labeling are welcome
$
1 review
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Purepro မွ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ Purepro အမွတ္တံဆိပ္ဆစ္ေန႔ဂါလံ ၅၀ ထြက္ Reverse Osmosis (RO) / Reverse Osmosis With Alkaline Miaeral Filter ေသာက္ေရသန္႔စက္ကို တပ္ဆင္လိုက္ရံုျဖင့္ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာျပီး လူၾကီးမင္းတို႔၏ မ်က္စိေရွ႕မွာပင္အရည္အေသြးျမင့္ Ro/Alkaline ေရသန္႔ကို ထုပ္ယူေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရသန္႔စက္ ေရတြင္အဓိကပါဝင္ေနေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္လူ၏က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခို္က္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရကိုေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ လူတြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း အာရံုေၾကာေရာဂါျဖစ္ျခင္း ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ေရာဂါေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO) မွသတိေပးထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ လံုးဝစိတ္ခ်ရေသာ ေရသန္႔ကို ေရြးခ်ယ္ေသာက္သံုးရန္လိုအပ္သလို ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရာတြင္လည္းေရသန္႔ကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ R.O ေရသန္႔စနစ္သည္ လက္ရွိ ကမၻာေပၚတြင္ စိတ္္အခ်ရဆံုးႏွင့္ အတြင္က်ယ္ဆံုးေသာ ေသာက္ေရသန္႔ ထုတ္လုပ္သည့္နည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ၏ေထာက္ခံမႈရထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းစနစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
1.Italian technology 2.original product line. 3.European style 4.competetivie price gas hot water CE certificate, Export to Iran,Turkey,Russia,North europe,Poland and etc Robello gas boiler. 5-Provide both heating and shower water 6-High efficiency 7-Be used Neutral gas ,LPG,LNG.
$
1 review
1. UL 499 standard, ETL approved, NSF standard. 2. LED digital temperature display, toch screen for operation 3.Temperature display convert between Degree oF and Degree oC 4.High gloass transparent ABS with IMD technology 5. Patent heating technology, much longer service.
$
1 review
This Split pressruized water tank (stainless steel) is split from the solar collector, no more worries about the rusting. And it can be put anywhere inside the house.Can use home ,industrial and commercial .
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Chemical Machines &amp; Equip. You can buy and sell heater<span style="font-family: Ayar;">,</span>chemical machining,filter,chemistry equipment,purifier,air purifier,room heater,electric heater,air cleaner,air filter,air conditioner&nbsp;in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom.