Myanmar ဆန္စပါး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေရွ႕အလားအ

ျမန္မာ့ ဆန္စပါး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေရွ႕အလားအလာ

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ထဲက “ဆန္စပါး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ပညာေပး စကား ၀ိုင္း” မွာ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ၾကားတဲ့ အတြက္
ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ စကား၀ိုင္းမွာ စာေရးသူနဲ ႔အတူ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ၿငိမ္း)
ေဒါက္တာ ညီညီ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသန ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရဲတင့္ထြန္းနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆန္စပါး
သုေတသန(IRRI) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ Dr. Shin တုိ႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ စကား၀ိုင္းမွာ
ေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးလုပ္ငန္းမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ဌာနတစ္ခု၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္း
ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊
ေတာင္သူ လယ္သမားႀကီး မ်ားနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ေဆာင္ရြက္
မွသာ  ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Community Support Agriculture သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အားလံုး အခ်ိတ္
အဆက္ မိမိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းက အဓိကတာ၀န္ယူၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေပးမွသာ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္စပါး က႑ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုၾကည့္ရင္
ေျမယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမ်ဳိး ေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ ျဖစ္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိး စနစ္မ်ား မွန္ကန္မႈ၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္
နည္းပညာ မွန္ကန္မႈ၊ ၀ယ္ယူႀကိတ္ခြဲ သိုေလွာင္မႈနည္းစနစ္မ်ား မွန္ကန္မႈ၊ ေစ်းကြက္အာမခံရွိမႈ နည္းပညာ ျပန္႔ပြားေစမႈမ်ား ပါ၀င္
ေနပါတယ္။

ဒီကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး၏ ကြင္းဆက္ တစ္ခုခ်င္း၏ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္
ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ ပညာရွင္၊ အဖြဲ႕ အစည္းအားလံုး ၀ိုင္းလုပ္ၾကရမွာပါ။ ေျမယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္မႈကို

ဦးစြာလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမအားလံုးသည္ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္းျဖင့္ မညီမညာ အက်ည္းတန္ မ်ားသာျဖစ္္
ေနပါတယ္။ ေရသြင္းေျမာင္း မရွိ၊ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမရွိ၊ ကုန္ထုတ္လမ္းမရွိ၊ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လယ္ကြင္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလး မ်ားသာ ျဖစ္
ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လယ္ယာေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ ၿပီးစီးမႈဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဧက ၁၀,၀၀၀၊အျခား
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ  ဧက ၅၀,၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ဧက ၆၀,၀၀၀ သာရွိပါ ေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စပါး စိုက္ဧက
နဲ႔စားၾကည့္ရင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပမာဏပါဘဲ။ လယ္ယာေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးရင္ ဆန္စပါး အေလ
အလြင့္လည္း နည္းသြားမယ္၊ အရည္အေသြးလည္း ေကာင္းလာမယ္၊ စက္မႈ လယ္ယာ စနစ္ကိုလည္း အျပည့္၀င္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။

လယ္ယာေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရတဲ့လုပ္ငန္းဟာ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ အလြန္မ်ားပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားတြက္ ခ်က္ထား
မႈအရ တစ္ဧကေလးသိန္းခြဲ ေလာက္ ကုန္က်မွာျဖစ္္ပါတယ္။ လယ္သမားႀကီး မ်ားက ကိုယ္တုိင္ လုပ္ၾကရမယ္ ဆုိရင္ မတက္ႏိုင္
ၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကး တခ်ဳိ႕တစ္၀က္၊ ျပည္ပမွေခ်းေငြ ေထာက္ပံ့ ေငြမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွသာ
အလုပ္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ထုိင္း ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
ေတြမွာ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့လို႔ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဧက စပါး
အထြက္ႏႈန္းလည္း ထိပ္တန္းက ေျပးေနၾကတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆုိတာ ေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ တစ္ ၿပိဳင္တည္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿပီး
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဦးစားေပး အပိုင္းလိုက္ လုပ္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦး စားေပး ဆည္ေရေသာက္ေဒသ၊ ျမစ္ေရ
တင္ေဒသေတြနဲ႔ ေႏြစပါး၊ ေရတင္စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ေဒသေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဧက ၅-၆ သန္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိမွာျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒုတိယဦးစားေပးကေတာ့ မုိးစပါး ေရေတာ္မိုးေတာ္ ေျမအနိမ့္အျမင့္ ျပန္႔ျဖဴးၿပီး တစ္ခြင္တစ္ျပင္ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဧက အားျဖင့္ ၃-၄ သန္းေက်ာ္ေလာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယဦးစားေပးကေတာ့ အေျခအေနေပးတဲ့ အျခားေဒသေတြ ျဖစ္
ပါတယ္။ ဧကလည္း နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာညီညီနဲ႔ ေဒါက္တာရွင္းတုိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဆုိရင္ “မ်ဳိး” အဓိကပါဘဲလို႔ ေဆြး
ေႏြး ၾကပါတယ္။ စာေရးသူနဲ႔ ၫႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရဲတင့္ထြန္းနဲ႔ကလည္း ျပည္ပ ပို႔ကုန္ အတြက္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၊
ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ဘဲျဖစ္ ျဖစ္ အရည္အေသြးေကာင္စပါးဟာ မျဖစ္ မေန ထုတ္လုပ္ရမယ့္ လုပ္္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ပါဘဲလို႔
ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိဆန္အရည္ အေသြးဟာ ဥပမာေျပရရင္ သီလရွင္ဒါန ဆန္ ဆြမ္းခံလို႔ရတဲ့ ဆန္လုိပါဘဲ။
ဆန္ အမ်ဳိးေပါင္းစံုေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုမွ ဆန္ အရည္အေသြးေကာင္းႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ ေဒါက္တာက ျပည္ပတင္ပို႔မယ့္ႏိုင္ငံ
ရဲ႕ အႀကိဳက္ အရည္အေသြးေကာင္းဆန္ေတြ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ဖုိ႔ လိုတယ္။

ဥပမာ တ႐ုတ္ကို တင္ပို႔မယ္ဆုိရင္ တ႐ုတ္အႀကိဳက္၊ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြ တင္ပို႔မယ္ ဆုိရင္လည္း အဲဒီႏိုင္ငံေတြ အႀကိဳက္ ျဖစ္ဖုိ႔
လုိတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ျပန္ပပို႔ကုန္ အရည္အေသြးေကာင္း ဆန္ရဲ႕ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ဆန္ အလ်ားရွည္ ျဖစ္ရ
မယ္။ ဆန္အရွည္ ခုနစ္ မီလီမီတာ၊ လံုးပတ္အခ်ဳိး ၃း၁ ရွိရမယ္၊ ဆန္ ထိပ္မျပတ္ ေစရဘူး၊ ဗိုက္ျဖဴကင္းရမယ္၊ ဆန္အက္ေၾကာင္း
မပါရွိကဘူး၊ ဆန္ထိပ္ ဖ်ားမွာ ေဖာ့သားမရွိေစရဘူး၊ ဆန္အေရာင္ ဖေယာင္းသားလို ေတာက္ပျဖဴ၀င္းေနရ မယ္၊ ဆန္ကြဲ၊
ေက်ာက္ခဲ၊ ဖုန္၊ ခဲ၊ သလဲ လံုး၀ကင္းစင္ရမယ္။ ဆန္လံုးမ်ား ညီေနရမယ္။

အသင့္စားသံုးႏိုင္ေသာအဆင့္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အျပည့္ ရွိရမယ္။ ထမင္းခ်က္ရင္ ရွည္ထြက္မႈ ႏွစ္ဆျဖစ္ရမယ္။ စားသံုးမႈ ႏူးညံ့
ေစရန္ အမိုင္းလို႔စ္ပါ၀င္မႈ ၂၀-၂၄ အတြင္းရွိရမယ္ စတဲ့အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့စပါး၊ ဆန္မ်ဳိးကို ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔
လုိအပ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့အခါ မွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား (GAP) စနစ္နဲ႔ (ISO) ေထာက္ခံခ်က္
လက္မွတ္ရရွိေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔လို အပ္ပါတယ္။

ျပည္ပ ပို႔ကုန္အႀကိဳက္ ျပည္တြင္း ႏွစ္ၿခိဳက္မ်ဳိး မ်ားကို ဇုန္အလုိက္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္ပ ပို႔ကုန္
အႀကိဳက္ အရည္အေသြးေကာင္း စပါးမ်ဳိး မ်ားကို တာ၀န္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားကို မ်ဳိးေစ့ ထုတ္
လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီႀကီး ေတြ ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရပိုင္းက တုိက္တြန္းအကူအညီေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္
သာတဲ့ အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ေငြေခ်းေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေပးရပါ့မယ္။ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။ သက္သာတဲ့အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ေငြေခ်းေပးဖို႔
စီစဥ္ေပးရပါ့မယ္။  ခ်ိတ္ဆက္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမား ကိုယ့္မ်ဳိး ကိုယ္ထားတဲ့စနစ္ ေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရ
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္သမားမ်ား ထြက္လာတဲ့စပါးကို မ်ဳိးေစ့ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဆန္စပါးေရာင္း၀ယ္တဲ့ ကုန္သည္ႀကီး မ်ားက အရည္အေသြးေကာင္း
အဆင့္ျမင့္ စပါး မ်ဳိးေစ်းနဲ႔ ၀ယ္ယူၿပီး ႀကိတ္ခြဲ တင္ပို႔တဲ့ လုပ္ငန္း လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း  ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအတြက္
ေရာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ပါ ေစ်းကြက္ အာမခံမႈ၊ ေစ်းႏႈန္းအာမခံမႈရရွိေအာင္ အျမဲခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနရ
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ သီအုိရီအရ မွန္ကန္ေနဖို႔၊ ေဒသေရ၊ ေျမ၊ ရာသီဥတုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ ေနဖုိ႔၊  နည္းပညာ
ပိုင္းအရ မွန္ကန္ေနဖုိ႔နဲ႔ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ စီးပြားေရး တြက္ေျခ ကိုက္မႈရွိေနဖုိ႔ ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေနဖုိ႔ဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ေအာင္ျမင္မႈ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဆန္စပါးဖြံ႕ၿဖိဳး  တုိးတက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာကေတာ့ စပါး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္ နည္းပညာေတြ
ပါဘဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေလအလြင့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အရည္အေသြးပ်က္စီးမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္နဲ႔ ရိတ္
သိမ္းၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း နည္းပညာအား နည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ သုေတသနက ေတြ႕ထားပါတယ္။ အမွန္လည္း ရိတ္သိမ္း
ခ်ိန္လြန္နည္းပညာ အလြန္အားနည္းတာကို  ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ျပင္ႏိုင္ရင္ ျပင္လို႔ရသေလာက္ ျမန္ျမန္ေျပာင္းလဲ
ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ပါဘဲ။ စပါးရိတ္ သိမ္းခ်ိန္မွန္ဖုိ႔စနစ္၊ ေခြၽေလွ႔တဲ့စနစ္၊ သတ္ မွတ္ခ်ိန္အတြင္း သတ္မွတ္အစိုဓာတ္ရရွိ
ေအာင္ အေျခာက္လွန္းတဲ့စနစ္ေတြကို ျမန္ ျမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆန္စပါး ၀ယ္ယူႀကိတ္ခြဲ သိုေလွာင္တဲ့ စနစ္ေကာင္းေအာင္ ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီ ဆန္စက္ႀကီးေတြ၊
ေခတ္မိ သိုေလွာင္႐ံုႀကီး ေတြမ်ားမ်ားနဲ႔ ျမန္ျမန္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွ သာ အရည္အေသြးေကာင္း အဆင့္ျမင့္ဆန္ ရရွိ
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိတည္ေဆာက္ႏိုင္ ဖုိ႔အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္၊ ကုမၸဏီ ႀကီးေတြကို အတုိးႏႈန္းသက္သာစြာနဲ႔ ေငြေခ်း
ေပးႏိုင္ေအာင္ အစိုးပိုင္းက ကူညီပံ့ပိုး ေပးဖို႔လို ပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်က် ကူညီ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလုိ ေခတ္မီ ဆန္စက္
ႀကီး ေတြနဲ႔အတူ ေခတ္မီ သန္႔စင္ စက္ႀကီးေတြနဲ႔ အတူ ေခတ္မီ အေျခာက္ခံ စက္ႀကီးေတြ၊ ေခတ္မီ သန္႔စင္ စက္ႀကီးေတြ၊
အေရာင္ အေသြး ခြဲျခား စက္ႀကီးေတြလည္း တစ္ပါတည္း တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါ
တယ္။

- ေအာင္ဆန္း (စုိက္ပ်ဳိးေရး)

Credit: The farmer journal

 

www.baganmart.com

www.facebook.com/baganmart

Follow Us