Market ခ်ဲ႕ထြင္နည္းမ်ား

၁။ ေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္ျခင္းနည္း (Market Penetration)
ဒီနည္းကေတာ့ ပူးတြဲပါပုံမွာျမင္ရတ့ဲ အတိုင္း ရွိၿပီးသားေစ်းကြက္မွာ ရွိၿပီးသား ကုန္စည္ကို လူအမ်ားပိုမိုသိရွိသုံးစြဲလာ ေအာင္ ပစၥည္းကို ပိုမိုလက္ခံလာေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့နည္းပါ။ မိမိရဲ့ပစၥည္းဟာ သဘာဝအရ ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းသည့္ပစၥည္းမ်ိဳး (ဥပမာ-ဘုန္းႀကီးသဃၤန္း) ဆိုလွ်င္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အျခားၿပိဳင္ဖက္ မ်ားထက္သာလြန္သည္ဟု ဝယ္သူထင္မွတ္လာေစရန္ မီဒီယာမ်ိဳးစုံကိုအသုံး ျပဳေၾကာ္ျငာတ့ဲနည္းလမ္း (Heavily Advertising)ကိုလုပ္ၾကပါ တယ္။
၂။ ထုတ္ကုန္အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းနည္း (Product Development)
ရွိၿပီးသားေစ်းကြက္အတြင္းမွာ မိမိိထုတ္ ကုန္ကို အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာအ ဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းပါ။ လက္ရွိစားသုံးသူမ်ားေတြ႔ႀကံဳ ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိပစၥည္းထက္
ပိုၿပီးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ လံုၿခံဳ အဆင္ေျပ တ့ဲပစၥည္း ဒါမွမဟုတ္ ပုံစံဒီဇိုင္းဆန္းသစ္တဲ႔ပစၥည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ဲ ပစၥည္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီး ၿပိဳင္ဖက္ပစၥည္း ကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထႊင္ထား သည့္မိမိ၏ပစၥည္းကိုသုံးစြဲလာေစရန္ ဆဲြ ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအရ ဆန္းသစ္တီထႊင္ ရန္အခြင့္အလမ္းရွိၿပီး မိမိကလဲ ဆန္းသစ္တီထႊင္ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္။
၃။ ေစ်းကြက္အသစ္ရွာေဖြျခင္း (Market Development)
ရွိၿပီးသားကုန္စည္အတြက္ ေစ်းကြက္အ သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ရွာေဖြနည္းပါ။ သုံးနည္းရွိပါတယ္။
၁။ ေနရာေဒသသစ္ (New region) သို႔ဝင္ေရာက္ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖစါတယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္မွာလူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ (YKKO) ေၾကးအိုးဆိုင္ေတြကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ လိုက္လံခ်ဲ႕ထြင္လိုက္တာမ်ိဳးေပါ့။ အရိုးရွင္းဆုံးနည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ အရင္းအႏွီးထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ရ ပါမယ္။
၂။ ဝယ္ယူသူအုပ္စုအသစ္ (New group) ကိုစြဲေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ Johnson & Johnson က ကေလးသုံး ပစၥည္းေတြကို လူလတ္ပိုင္း (Older Adults ) အသက္ ၄၀/၅၀ မ်ားသုံးစြဲလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း (Idea marketing) နည္းလမ္းပါ။ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါလူေတြရဲ့အသား အေရဟာကေလးငယ္မ်ားလိုျပန္ျဖစ္လာ ၿပီးကေလးသုံးဆပ္ျပာ ေပါင္ဒါ မ်က္ႏွာသစ္ေဆးတို႔ကို အသုံးျပဳသင့္ ေၾကာင္း စိတ္ကူးစိတ္သန္းထည့္ေပး တဲ့နည္းမ်ိဳးေပါ့။
၃။အသုံးဝင္မႈအသစ္ (New use) ကိုရွာေဖြျခင္းပါ။ ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကို သုံးဘီးဆိုင္ကယ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးေပါ့။
၄။ ပစၥည္းသစ္ေစ်းကြက္သစ္ထိုးေဖာက္နည္း (Diversification)
သူကေတာ့ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို ေစ်းကြက္အသစ္ရွာၿပီးထိုးေဖာက္နည္းပါ ေစ်းကြက္အတြက္ လိုအပ္တ့ဲအခ်က္လက္ေတြ ရွာေဖြစုေဆာင္းသုံးသပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ ထြင္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
၁။ ကုန္ၾကမ္းကိုအျခား (Supplier) ထံမွ ဝယ္ယူေနရာမွ ကိုယ္တိုင္ကုန္ၾကမ္းျပဳ လုပ္ၿပီးထိုကုန္ၾကမ္းကိုမိမိကိုယ္တိုင္ အသုံဗးျပဳယုံသာမက မိမိက့ဲသို႔အသုံး ျပဳေနရေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း။
၂။ မိမိ၏လက္ရွိလုပ္ငန္းႏွင္ဆက္စပ္ သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္း။ ဥပမာ-ဥပမာသုံးစြဲရသည့္ပရေဆးပစၥည္း တူညီမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေဆးဝါးထုတ္ လုပ္ေနရာမွ အလွကုန္အျဖစ္တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ိဳး။
၃။ လက္ရွိလုပ္ေနသည့္အလုပႏွင့္ လုံးဝ အဆက္အစပ္မရွိေသာ လုပ္ငန္းကို ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း အလားလာေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ- စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းအျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပါ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
၄။ လက္ရွိလက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ Customer မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း။ ဥပမာ-ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေပးရာမွ ရ႐ွိလာေသာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္လိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂ မ်ား ေပးသြင္းရန္ ပရိေဘာဂ လုပ္ငန္းသစ္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ိဳး။
အထက္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္နည္းမ်ားမွ မိမိလုပ္ငန္း အရင္းအႏွီးပမာဏ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳး အစားေပၚမူတည္၍ အဆင္ေျပမည့္ နည္းကိုအသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။
 
credit: Free Learning Management - Myanmar
 
www.baganmart.com
 

Follow Us