India ႏုိင္ငံ သၾကားတင္သြင္းရဖြယ္ရွိေန

သၾကား တင္ပို႔ေလ့ ရိွေသာ အိႏိၵယ အေနျဖင့္ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း သၾကားတင္သြင္း ရဖြယ္ရိွေန

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ၌ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ အၾကာက သၾကားပိုလွ်ံ မႈေၾကာင့္ သၾကား မျဖစ္မေန တင္ပို႔ေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ရ
ေသာ္လည္း ယခုအခါ သၾကား ေစ်းႀကီးျမင့္ မႈႏွင့္ သၾကား ျပတ္လပ္မႈ အလားအလာ တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ဆယ္စု
ႏွစ္ႏွစ္ခု အတြင္း အားအျပင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၌ ၾကံ စိုက္ခင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး သၾကား ထုတ္လုပ္မႈ
ပမာဏမွာ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္ က်ဆင္းကာ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရိွဖြယ္ ရိွေနသည္။ ထို႔ျပင္ အိႏိၵယ စားနပ္ရိကၡာ ၀န္ႀကီး
Ram Vilas Paswan က သၾကား ေစ်းႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္မႈ မျဖစ္ေစရန္ သြင္းကုန္ခြန္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ ကန္႔သတ္မႈ လုပ္ေဆာင္
သြား ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ အိႏိၵယအစိုးရအတြက္ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္စရာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ကမၻာ့ သၾကား ေစ်းကြက္ တြင္လည္း ကုန္လက္က်န္ ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရိွမည္ ဟူေသာ တြက္ဆခ်က္ မ်ားေၾကာင့္
သၾကား ေစ်းႏႈန္းမ်ား လ ၂၀ အတြင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရိွေနသည္။ သၾကား ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ကုန္လက္က်န္ နည္းပါး
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ သၾကား စားသံုးမႈ အမ်ားဆံုး အိႏိၵယ အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီအတြင္း သၾကား တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းမွ ၆ သန္းအ
ထိ ၀ယ္ယူရဖြယ္ ရိွေနသည္ဟု RCMA Commodities Asia Pte ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ ထုတ္လုပ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မလႊဲမေရွာင္သာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွာ သၾကားေစ်း ဆက္ျမင့္လာၿပီး စားသံုးသူ
ေတြ အက်ပ္႐ိုက္မႈ မျဖစ္ေစဖို႔ တင္သြင္းမႈ ျပဳလုပ္သြား သင့္ပါတယ္” ဟု ဘံုေဘ သၾကား ကုန္သည္ႀကီး မ်ားအသင္း ၏ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉး Mukesh Kuvadia က ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔တြင္ တယ္လီဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုန္လက္က်န္ ျပတ္
လပ္မႈ မျဖစ္ေပၚခဲ့ လွ်င္ပင္ ေစ်းႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ရာသီအတြင္း သၾကားတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းမွ ၂
သန္း အထိ တင္သြင္း ရဖြယ္ ရိွေနသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည့္ ရာသီအတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ သၾကား ထုတ္လုပ္မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၂၃ ဒသမ ၅ သန္း သုိ႔ က်ဆင္း
သြားဖြယ္ရိွေနသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ လက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Bloomberg စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။ အဆိုပါ ပမာဏမွာ ထုတ္လုပ္
မႈ တန္ခ်ိန္ ၁၈ ဒသမ ၉ သန္းသာ ရိွခဲ့ေသာ ၂၀၀၉-၁၀ ခုႏွစ္ ရာသီေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယ
သၾကား စက္႐ံု အသင္းခ်ဳပ္၏ စာရင္းမ်ားက ျပသသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းသၾကား လိုအပ္ခ်က္သည္ တန္ခ်ိန္ ၂၆ သန္းအထိ
ေရာက္ရိွႏိုင္သျဖင့္ သၾကားလက္က်န္ တန္ခ်ိန္ ခုနစ္သန္းမွာ တျဖည္းျဖည္း ကုန္ဆံုးလာကာ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းရမည့္အေန
အထားသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာႏိုင္ သည္။ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုၾကာ သၾကား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ Kuvadia ကမူ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ၌
အနည္းဆံုး သံုးလစာအတြက္ လံုေလာက္ေသာ သၾကားလက္က်န္ ရိွေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သၾကားေစ်း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနပါက အစိုးရအေနျဖင့္ သြင္းကုန္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ပိတ္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ သြားဖြယ္ရိွ
ေနေၾကာင္း စားနပ္ရိကၡာ၀န္ႀကီး ဏေ်တေည က ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယ
အစိုးရသည္ သၾကားေစ်း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း သၾကား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံခ်က္
မ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ စားနပ္ရိကၡာ ၀န္ႀကီး ဌာနသည္ သၾကားႏွင့္ အီသေနာစက္႐ံု မ်ားသို႔ ၾကံေပးသြင္းေန
သည့္ ေတာင္သူမ်ားထံ တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ေသာ ထုတ္ကုန္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သလို ကုန္
သည္မ်ား ၏ ကုန္စည္သိုေလွာင္မႈပမာဏအား ထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုန္စည္သိုေလွာင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘရာဇီးၿပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ သၾကားထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ ရာသီ အတြင္း သၾကား
တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၉ သန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး စတုတၳတင္ပို႔မႈအမ်ား ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္စုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္
ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕ ႈICE ႀကိဳပိြဳင့္ေစ်းကြက္တြင္
ျဖစ္ေပၚေသာ သၾကားၾကမ္းႀကိဳပိြဳင့္ေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္အဂၤါေန႔က တစ္ေပါင္ လွ်င္ ၁၆ ဒသမ ၇၉ စင့္၌ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး မြန္
ဘိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သၾကားအေခ်ာႀကိဳပိြဳင့္ေစ်းမ်ားမွာ သုည ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ကာ ၁၀၀ ကီလိုလွ်င္ ၃၅၂၃ ႐ူပီး
(၅၂ ေဒၚလာ) တြင္ ရပ္တည္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သၾကား ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၾကံႀကိတ္ ရာသီစတင္ခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။ “ျပည္တြင္း သၾကားေစ်းႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး အစိုးရက သြင္းကုန္ ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရင္ သၾကားတင္သြင္းမႈကို ေတြ႕
ျမင္ရပါလိမ့္မယ္”ဟု Sucden India Pvt. ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Wadhwana က တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ “ေလာေလာဆယ္ ကုန္ ျပတ္လပ္မႈ မျဖစ္ေပၚေသးသလို တင္သြင္း မႈလည္း မျပဳလုပ္ရေသးပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

credit: The farmer Myanmar

www.baganmart.com
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေရာင္းဝယ္ရာ

Follow Us