General Aung San ၏ ႏိုင္ငံ႕စီးပြားေရးအျမင္

ႏိုင္ငံ႕စီးပြားေရးႏွင္႕ပတ္သက္သည္႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏မွတ္ဖြယ္ရာ စကားအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ခံစားျခင္း

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ လိုက္နာမွတ္သား၊ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည့္မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား စြာမွလက္လွမ္းမီသေလာက္အခ်ိဳ႕ကိုျပန္ လည္ခံစား တင္ျပအပ္ပါသည္။လြတ္လပ္မႈ၊စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ "စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈမရွိရင္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈဆိုတာဟာ ျပက္ ရယ္ျပဳစရာျဖစ္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးလြတ္ လပ္မႈဆိုတာဟာ ျပက္ရယ္ျပဳစရာျဖစ္ မယ့္အသားလြတ္ဟန္ျပတာျဖစ္မယ္။” (၁၉၄၆ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယေျမာက္ ဗဟို ဦးစီးအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း တြင္ေျပာ ၾကားေသာမိန႔္ခြန္း)ညီညာမ်ွတစြာစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အေရးပါမႈ တိုင္းျပည္အႏွံ႔အျပားမွာ သမ၀ါ ယမလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အခ်ိန္ သင့္ေနပါၿပီ၊ လုံးလုံးလ်ားလ်ားေလ်ာ္ကန္ေနပါၿပီ။ ဒီလုပ္ငန္းဟာကြၽႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ႏွလုံးသားထဲမွာ ပူးေပါင္း လိုစိတ္၊ စည္းစည္းလုံးလုံးေန ထိုင္လုပ္ ကိုင္လိုစိတ္ေတြသြင္းေပးပါလိမ့္မယ္။ဒါတြင္မကေသးပါဘူး၊ က်စ္က်စ္လ်စ္ လ်စ္သုံးစြဲတတ္မႈ၊ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ လုပ္ မႈ၊တီထြင္ဖန္တီးႀကိဳးပမ္းတတ္မႈေတြ ရွိလာေအာင္လဲအားေပးအား ေျမႇာက္ ျပဳပါလိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ အရင္းအႏွီးသိပ္ ရွားပါးေနခ်ိန္မွာ သမ၀ါယမလုပ္ငန္း ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕သာယာ၀ေျပာေရးကို ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္း လမ္းဘဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ အဆုံးမွာေတာ့အရင္းအႏွီးကို ဖန္တီး ေပးတဲ့ေနရာဟာလုပ္အားဘဲ၊ ဒို႕ရဲ႕ လုပ္အားဘဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေတြကို ျပည္သူေတြဟာအလုပ္လုပ္ ရင္း သိလာနားလည္လာမွာ ျဖစ္လို႕ ပါဘဲ။”(၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေမလ၁၆ ရက္ ေန႔၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယ ေျမာက္ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၏ အစည္း အေ၀းတြင္ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္း)ေစတနာထား၍ စုေပါင္း၀ိုင္း၀န္း “စုေပါင္းေရာင္း၀ယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ကိုိုလဲ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ဖြဲ႕ စည္းရန္လို ပါသည္။ ေရွးကျမန္မာျပည္ မွာစုေပါင္းေရာင္း၀ယ္ေရးအသင္းမ်ား ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္မွာ၊ ထိုအဖြဲ႕အသင္း မ်ားကို တိုင္းသူျပည္သားတို႕က ေစတနာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚတြင္ ခိုင္ၿမဲေအာင္ မတည္ခဲ့ၾက ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းသူျပည္ သားတို႔က၊ ထိုအဖြဲ႕မ်ား၏ အက်ိဳး သည္ငါတို႔၏အက်ိဳးပင္ျဖစ္ပါတကား ဟု သေဘာပိုက္ၾကသည့္ အရပ္မ်ား တြင္ကား၊ ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွာ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳး လ်က္ရွိၾကပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာဆိုလွ်င္ စုေပါင္းေရာင္း ၀ယ္ေရးမရွိသည့္ အရပ္မ်ား၌ ကုန္စည္ မ်ား ေ၀ငွေရးကို စီမံေပးမႈအတြက္ အစည္းအ႐ုံး အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည့္ ျပည္သူျပည္သားေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕ စည္းထားရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္အေရးကို စဥ္း စားၾကည့္ရန္လိုပါသည္။အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းၿပီးသတင္းျပန္လည္ စဥ္းစားၾကည့္ ရန္လိုပါသည္။ စုေပါင္းေရာင္း၀ယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေရး အဖြဲ႕မ်ားလိုမည္ျဖစ္ရာ၊ ထိုအဖြဲ႕မ်ိဳးထား ရွိေရးကိစၥကိုလည္း စုံစမ္းၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းစုေပါင္းၿပီး သတင္းအျပန္အလွန္ ရယူေရးႏွင့္ စုံစမ္းရွာေဖြေရးသည္လည္း လိုပါသည္။

ဤကိစၥအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက လိုေသာသတင္းမ်ားကို ေပးႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။“(၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၇ရက္ေန႕ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ ဆိုရန္တို ဗီလာအေဆာက္အအုံ၌ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမြက္ ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း။) အခြန္ေရွာင္ျခင္း၏ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ခ်က္ “အခြန္ဘ႑ာကို တိုင္းသူျပည္ သားတို႔မေပးဘဲ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အစိတ္ စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေအာင္ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီး ပစ္ျခင္းပင္ျဖစ္၍၊ ဤသို႕ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရး ၿပိဳကြဲသြားပါက၊ ေနာက္ဆုံး၌ အမ်ားဆုံး အနစ္နာခံရမည့္သူတို႕မွာ တိုင္းသူျပည္ သားလူထုပင္ျဖစ္သည္။” “(၁၉၄၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ည ၈ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ေရဒီယိုမွအသံလႊင့္မိန္႔ခြန္း)တရားေသ၊တစ္ယူသန္မသင့္ေလ်ာ္ “လူႀကီးမင္းတို႔ေရးဆြဲျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္သည္လြန္မင္းစြာက်ပ္ တည္း ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေလွနံဒါးထစ္ေသာ္ လည္းေကာင္းမျဖစ္ေစရ၊ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္း တရားအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ၍ ရႏိုင္ေသာအစီအစဥ္ျဖစ္ ရပါမည္၊ ေလွနံဒါးထစ္အစီအစဥ္မ်ိဳး မွာမ်ားေသာ အားျဖင့္ေကာင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ိဳး မဟုတ္၊ တိုင္းျပည္၏ ေပၚေပါက္ဆဲ ေပၚေပါက္လတၱံ႔ေသာ အေၾကာင္းတရား အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေျပျပစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေသာ အစီအစဥ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ေက်နပ္ေလာက္ ေသာအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါ သည္။ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ျပည္လမ္း၊ ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္အအုံ၌ျမန္မာျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမြက္ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း။)

ကိန္းဂဏန္းစာရင္းအင္းမ်ားကို နားလည္မႈ ကြၽန္ေတာ္တို႔သတိထားရမည့္ အခ်က္မွာကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အေၾကာင္း တစ္ခုကိုစာရင္းအင္းႏွင့္ အျမင္အားျဖင့္ အခိုင္အမာသေဘာသက္ေရာက္ေအာင္ ေျပာလာၿပီဆိုရင္ ယုံလြယ္တတ္ၾက သည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္း အင္းမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာခဲ့ဖူး သည္။ ကိုယ္ေတြ႕ဗဟုသုတ အရေျပာရ မည္ဆိုလွ်င္ ၎င္းတို႔ကို ၾကည့္၍မ်ား စြာနားလည္အကူအညီ ရေသာ္လည္း ပထမကထင္ျမင္စိတ္ ကူးထားခ်က္ေတြ အခိုင္အမာျဖစ္ေအာင္ စုေဆာင္းျပဳ လုပ္ထားသည့္ စာရင္းအင္းမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံေနၾကရမည့္ အခ်က္ကို သတိျပဳထားၾကဖို႕  လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း စာရင္း အင္းအေထာက္အထားႏွင့္ေျပာဆိုျခင္း ဟာ အက်ိဳးရွိသည့္အေလ့အထမ်ိဳး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထိုစာရင္း အင္းႏွင့္ အေထာက္အထားျပဳလုပ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သေဘာလကၡဏာမ်ားကို ေစာေၾကာစစ္ေဆးဖို႕ရန္ အလြန္အေရး ႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္းအေရး အႀကီးဆုံးမွာကား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ၎ တို႔ကိုအေထာက္အထားျပဳ၍ လမ္း မွန္အတိုင္းထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ဖို႕ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။” (၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္ အအုံ၌ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမြက္ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း။)

မႏိုင္သည့္၀န္မျဖစ္ေစလို “အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားတြင္ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ်တစ္ခုၿပီးတခုလုပ္ရေပ လိမ့္မည္။တစ္ၿပိဳင္နက္အႀကံအစည္ မ်ားလြန္းက ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္မ်ား ဆိုက္ေရာက္တတ္ေပသည္။ မိမိတို႔တိုင္း ျပည္အတြင္း အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ လိုေသာ စိတ္ဆႏၵထက္သန္ျခင္းေၾကာင့္ စီမံခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ေလာလုပ္ရ ေပလိမ့္မည္။တစ္ၿပိဳင္နက္ အႀကံအစည္ မ်ားလြန္းက ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္မ်ား ဆိုက္ေရာက္တတ္ေပသည္။ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္အတြင္း အစြမ္းကုန္ေဆာင္ ရြက္လိုေသာစိတ္ဆႏၵထက္သန္ျခင္း ေၾကာင့္ စီမံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုဘႀကီးလြန္းေသာ စီမံကိန္းမ်ား မျပဳ လုပ္မိရန္အတြက္ ဂရုျပဳရေပလိမ့္ မည္။ အစီအမံေကာင္းသူမွန္လွ်င္တစ္စခန္းၿပီး မွတစ္စခန္းသို႔တက္လွမ္းၾကၿမဲျဖစ္သည္။  ဆိုလိုေသာအခ်က္မွာတစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္း တြင္ တစ္လွမ္းတည္းသာ လွမ္းရမည္ ဟူ၍ မဟုတ္ေပ၊ လိုအပ္၍ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္တည္းတစ္လွမ္းတြင္ မက ႏွစ္လမ္း သုံးလွမ္းတက္လွမ္းရန္ အသင့္ရွိရမည့္အျပင္ သို႔ျပဳလုပ္ရန္ အရည္အခ်င္းလည္းရွိရေပလိမ့္မည္။” (၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ျပည္လမ္း၊ ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္အအုံ၌ ျမန္မာျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမြက္ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း။) ေငြေခ်းငွားရျခင္းသက္သာေစဖို႔ “ေငြရင္း ႏိုင္ငံအျပင္ဖက္သို႔ထြက္ မသြားေစရန္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ တတ္ႏိုင္သမွ်ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစား ထားၾကပါသည္။ ေငြရင္း ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ထြက္သြားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၀ယ္အား ကို စြန္႔ပစ္လိုက္သကဲ့သို႕သာ ျဖစ္ေပ မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေခ်း ယူရျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့ေပါ့ သက္သာ သြားေအာင္ ေငြစုေရးကိုအား ေပးရေပလိမ့္မည္။” (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ဆိုရန္တိုဗီလာအေဆာက္အအုံ ၌ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္အစည္း အေ၀းတြင္ ျမြက္ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း။)

အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံ “လမ္းပန္းဆက္သြယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး ကိစၥမွာဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္သည္ စစ္မ ျဖစ္မီကပင္၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားစြာ မရွိခဲ့ေခ်၊ ယခုအခါ မည္သည့္ ေနရာမဆို လူမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားမွာ နည္းပါး ဆိုး၀ါးသည္ဟုသာ ဆိုႏိုင္သည္။ ယခု တိုင္းျပည္တြင္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္တို႔တြင္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး လုံေလာက္စြာမရွိမႈလည္း ပါ၀င္ေနေလသည္၊ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ လိုေနသည့္ကိစၥကို အထူး ေဖာ္ျပရန္မလို။” (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္ အအုံ၌ျမန္မာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀း တြင္ ျမြက္ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း။)မ်ားလည္းမ်ား ေကာင္းလည္း ေကာင္း ေအာင္ “ကုန္ အထြက္တိုးတက္ လာ ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္း အတြက္ မလြဲႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ိဳးမဟုတ္ သည္ ကို ကြၽန္ေတာ္သိပါသည္။ မလို သည့္ ကုန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တိုးတက္ ထြက္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီး ေသာ ပစၥည္းမ်ားလိုေနသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးမမ်ားသည့္အျပင္ အဆိုးျဖစ္ တတ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ား အျပားထြက္ေအာင္လုပ္သည့္ ပစၥည္းသည္ ေကာင္းမြန္ဖို႕လည္း အေရးႀကီးပါသည္။”  (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္ အအုံ၌ျမန္မာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀း တြင္ ျမြက္ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း။) ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲတြင္ စုေပါင္းညီၫႊတ္စြာလုပ္ကိုင္မႈ၊မွ်တမႈ၊အခြန္ အေပၚထားရွိသင့္သည့္သေဘာထား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုျမင္တတ္မႈ၊အလုပ္ ေလာဘႀကီးျခင္း၏အႏၲရာယ္၊ျပည္တြင္း ကိုယ္ပိုင္အရင္းအႏွီးရရွိေရး ၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးအေရးႀကီးမႈႏွင့္အရည္ အေသြးေကာင္းကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္မႈ စသျဖင့္တိုင္းျပည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားစြာပါရွိရာမွတ္သား လိုက္နာစရာအဆိုအမိန္႔ပင္ျဖစ္ပါသတည္း။ ကိုးကား။  ျမတ္ေမာ္၊“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္စစ္ေရးအေတြး အေခၚမ်ား”စာမ်က္ႏွာ၈၄-၁၁၃၊ ပြင့္လင္း စာေပ၊န၀ေဒးပုံႏွိပ္တိုက္၊ဇႏၷ၀ါရီလ၊၁၉၇၀။

 

credit: commercejournal.com.mm

www.baganmart.com

Follow Us