Endophytes ႏွင့္ Symbiosis မိႈမ်ားသည္ စပါးစုိက္ရာတြင္ ဆား&

စပါးေစ့ကို မိႈနဲ႔သဟ ဇီ၀ျဖစ္ေစၿပီး စိုက္ရင္ ဆားငန္၊ အပူႏွင့္အေအး ေရငတ္ဒဏ္ေတြကို ခံႏိုင္လာမည္
စပါးဟာ ကမၻာ့ လူဦးေရ တစ္၀က္ခန္႔ ေန႔စဥ္ စားသံုးေနတဲ့ အေရးပါတဲ့ အေျခခံ ႏွံစားသီးႏွံ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား
အတြင္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္ လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ေဒသ အမ်ားအျပားမွာ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်
ဆင္းလာခဲ့ ရပါတယ္။ ဥပမာ- ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ငလ်င္လႈပ္ မႈေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ပင္လယ္ ဒီေရျမင့္တက္ၿပီး ေရ
လႊမ္းမုိးမႈခံ ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားမွာ ပင္လယ္ေရ
ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားစြာ ခံခဲ့ရ ပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေနတဲ့ လယ္ေျမမ်ားကို ဆားငန္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ခံခဲ့ၾကရကာ စပါး အထြက္မ်ား က်
ဆင္းခဲ့ရ သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေဒသ လယ္ေျမမ်ားမွာ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ ခန္႔ထိ စပါးစုိက္ပ်ဳိး မရႏို္္င္တဲ့ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚထိခိုက္ေစ
ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကာလအတြင္း ကမၻာ့ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာ မႈေၾကာင့္ စပါးစိုက္ ရာသီ ကာလအတြင္း
အနိမ့္ဆံုး အပူခ်ိန္ မ်ားလည္း ျမင့္တက္ လာခဲ့တဲ့ အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စပါးအထြက္မ်ား က်ဆင္းလာ
ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

မိုးေခါင္တဲ့ ေဒသမ်ား မွာလည္း စပါးေအာင္ေရ မရလို႔ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ မ်ားနဲ႔အတူ
တိုးပြားလာတဲ့ ကမၻာ့လူဦးေရအတြက္ ဆန္စပါး လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ဆန္စပါး ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာေန
လို႔ ဆာေလာင္မႈနဲ႔ ငတ္မြတ္မႈေဘးမ်ားၾကံဳေတြ႕လာေနရပါၿပီ။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလာ မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ စီးပြား
ျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေနၾကတဲ့ စပါးမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မႈ မ်ားဟာလည္း ရာသီဥတု ေပၚမူတည္ တံု႔ျပန္ေနၾကတဲ့
အတြက္ စပါး အထြက္ စသည္ခန္႔မွန္းရာတြင္ မေသခ်ာတဲ့ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာေနရပါတယ္။ သက္လ်င္စပါးမ်ဳိးမ်ား၊
အထြက္ ေကာင္းနဲ႔ စပ္မ်ဳိး စပါးမ်ဳိးမ်ားကို အစားထိုး စုိက္ပ်ဳိးလာေနၾကေပမယ့္ အဲဒီစပါးမ်ဳိးမ်ား ဟာလည္း ရာသီဥတု ေဖာက္
ျပန္တဲ့ ျပင္းထန္မႈအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အပင္ ျဖစ္ထြန္းမႈနဲ႔ စပါးအထြက္က မူတည္ေနပါတယ္။

စပါးမ်ဳိး ေမြးျမဴေရးပညာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ဆားငန္ဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိတဲ့ စပါးမ်ဳိး မ်ား၊ ေရငတ္ဒဏ္ ခံႏိုင္တဲ့ စပါးမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ အေအး
ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ စပါးမ်ဳိးမ်ားကို ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေပးေနၾကေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ေဒသမ်ားရဲ႕ မတူညီတဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေန
မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေန သလို စပါးအပါအ၀င္ အပင္မ်ားရဲ႕ပတ္၀န္း က်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစႏိုင္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို
တိက်စြာေဖၚထုတ္ႏိုင္မႈ မရွိၾက ေသးပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္ တန္ တကၠသိုလ္နဲ႔ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္
တကၠသိုလ္မ်ားမွ သုေတသီမ်ားဟာ လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့ စပါးမ်ဳိးမ်ားကို အပင္ တြင္း မွီခိုေနတဲ့မိႈမ်ား(Endophytes)နဲ႔ သဟ
ဇီ၀ျဖစ္ေစၿပီး (Symbiosis) မိႈရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ဖိစီးမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆားငန္ ေရ၀င္မႈ၊ အပူခ်ိန္ျမင့္မႈ၊ နိမ့္မႈ (ပိုေအးလာ
မႈ)နဲ႔ မိုးေခါင္ကာ ေရငတ္မႈမ်ား ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာႏိုင္မႈအေျခအေန မ်ားကို ေလ့လာစမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို
အင္တာနက္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ထုတ္ PLoS ONE ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၆) အမွတ္(၇)မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားနဲ႔ အတူအေသး
စိတ္ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ရလဒ္မ်ားဟာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ စပါးသီးႏွံ အဓိက စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဒသမ်ားမွာ
ေတြ႕ၾကံဳ ေနၾကရတဲ့ ဆိုးရြားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဖိစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္နည္း ပညာအျဖစ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္မယ့္
အလား အလာကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး အဓိကအခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ အပင္မ်ားဟာ ဆိုးရြားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ဖိစီးမႈ
မ်ားရဲ႕ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိႏိုင္ ေစေရးမွာ အပင္ရဲ႕ လြယ္ကူစြာ႐ုပ္သြင္ ျပဳျပင္ႏိုင္မႈနဲ႔ မ်ဳိးဗီဇဆိုင္ရာ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစမႈတို႔
ပူးေပါင္း ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ဘယ္လို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစတာလဲဆိုတဲ့
ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုေတာ့ ေကာင္းစြာ အနက္ မဖြင့္ႏိုင္ၾကေသးပါ။

အပင္မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ ဖိစီးမႈ ဒဏ္ကို ဘယ္လို တံု႔ျပန္ၾကတယ္ ဆိုတာကို မ်ဳိး႐ိုး ဗီဇ၊ ေမာ္လီက်ဴးနဲ႔ ဇီ၀ကမၼ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ေလ့
လာေဖာ္ျပမႈမ်ား မ်ားစြာရွိၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသမ်ားမွာ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ အပင္မ်ားဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္
ဖိစီးမႈ ေအာက္မွာ ဘယ္လို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစကာ ခံႏိုင္ရည္ရွိေနၾကသလဲ ဆိုတဲ့ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ကိုေတာ့ ရွင္းျပေဖာ္ထုတ္
မႈ မရွိၾကေသးပါ။ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ေလ႔လာမႈမ်ားမွာလည္း သဘာ၀ ေဂဟစနစ္မွာ အပင္မ်ားဟာ အပင္အတြင္း မွီခိုေနတဲ့ မိႈမ်ား
နဲ႔ (Endophytes) နဲ႔ သဟဇီ၀ ျဖစ္ေနၾကကာ (Symbiosis) ၎မိႈမ်ားဟာ အပင္ မ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ ဖိစီးမႈမ်ားရဲ႕ဒဏ္ကို ခံႏိုင္
ရည္ ရွိလာေစဖို႔ ကူညီေပးေနသလားဆို တာကို စဥ္းစားရန္ ေမ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

ဥပမာ အပင္ရဲ႕အျမစ္မ်ားနဲ႔ ပင္စည္၊ အကိုင္း၊ အရြက္ စတဲ့ ထုထည္ပမာဏ (Biomass) တိုးတက္လာေစမႈ၊ သီးႏွံအထြက္ တိုးတက္
လာေစမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုးရြားမႈဒဏ္မ်ားနဲ႔ ပိုး၊ ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္မႈ မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိလာေစမႈမ်ား အေပၚ အပင္ အတြင္းမွီခို
ေနတဲ့ မိႈမ်ားက ကူညီေပးႏိုင္ ပါတယ္။ (ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ရာမွာ ႐ိုင္ဇိုဘီယမ္ (Rhyzobium) လို႔ ေခၚတဲ့ ပဲျမစ္ဖု ဘက္တီးရီးယားကို
မ်ဳိးေစ့နဲ႔ လူးနယ္ ေပးၿပီး စိုက္ရင္ ေလထဲကႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ဓာတ္ကိုစုပ္ယူၿပီး အပင္ကရရွိႏိုင္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ား
သိရွိအသံုးျပဳ ေနၾကပါၿပီ)။

ယခု ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသန မွာေတာ့ သုေတသီ မ်ားဟာ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့ စပါးမ်ဳိးႏွစ္မ်ိဳးကို ပင္လယ္ကမ္းေျခ မ်ားမွာ
သဘာ၀ ေပါက္ေနတဲ့အပင္ (ဆားငန္ ဒဏ္ခံ)မွာ အပင္တြင္း မီွခိုေနတဲ့ မိႈရဲ႕စပိုးမ်ား၊ သတၱဳတြင္း ေဟာင္းမ်ားလို ေျမပူမ်ားမွာ
ေပါက္ေနတဲ့(အပူဒဏ္ခံ)အပင္က အပင္ တြင္း မီွခိုေနတဲ့မိႈစပိုးမ်ားကို ထုတ္ယူေမြးျမဴ ၿပီး စပါးမ်ဳိးေစ့ သို႔မဟုတ္ အပင္မွာ အတူ
ပူးတြဲ ေနေစ(Colony) ၿပီး သဟဇီ၀ ျဖစ္ေစမႈကို စိုက္ပ်ဳိးစမ္းသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သုေတသန ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ
(Dr. Rusty Rudriguez) ကေတာ့ သုေတသနဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ေၾကာင္း၊ စမ္းသပ္တဲ့ စပါး မ်ဳိးေတြဟာ သဘာ၀အေျခအေန
ေတြမွာ ခံႏိုင္ရည္မရွိၾကေပမယ့္ အခုစမ္းသပ္မႈမွာမူ စပါးပင္မ်ားဟာ ဆားငန္ဒဏ္၊ အေအးဒဏ္ နဲ႔ ေရငတ္ဒဏ္ေတြကို ေကာင္း
ေကာင္းခံ ႏိုင္ရည္ရွိလာၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စပါး စိုက္ပ်ဳိးရာသီ အတြင္း အပူခ်ိန္ (1HC) ျမင့္တိုင္း စပါးအထြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း ေစလို႔ အပူဒဏ္ခံမႈကိုလည္း ဆက္
စမ္းသပ္ မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သုေတသီမ်ားဟာ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မ်ားမွာ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ ဆားငန္ဒဏ္ကိုခံႏိုင္တဲ့ (Dune
grass) (Leymus mollis)လို႔ေခၚတဲ့ ျမက္ပင္မွာရွိတဲ့ အပင္အတြင္းမွီခိုေနတဲ့ မိႈမ်ဳိး (Fusarium culmorum) ရဲ႕ စပိုးမ်ားနဲ႔ စပါး
မ်ဳိးေစ့ကို ပူးတြဲ(ယွဥ္တြဲ)ေနေစၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာ မိႈရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ စပါးပင္မ်ားမွာ ပံုမွန္ ထက္ ေရသံုးစြဲမႈ တစ္၀က္သာ
သံုးစြဲေစကာ အျမစ္ပိုႀကီးထြားလာေစျခင္း၊ အပင္ႀကီး ထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုေကာင္းေစျခင္း၊ ဆားငန္ ဒဏ္ခံႏိုင္လာေစၿပီး စပါးထြက္
တိုးေစ ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။ ီကညန ါမေ်် ဟာ သဘာ၀မွာ မ်ဳိးဗီဇေၾကာင့္ ဆားငန္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေစတယ္လို႔ သာမန္အားျဖင့္
ယူဆခဲ့ ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီအပင္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ မိႈမပါေစဘဲ ခြဲထုတ္ၿပီး စို္က္ရင္ Dune grass ဟာ ဆားငန္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ မရွိေတာ့တာကို
ေတြ႕ရတယ္လို႔ သုေတသီ Dune grass က ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သဘာ၀မွာ ဒီအပင္ဟာ မ်ဳိးဗီဇေၾကာင့္ ဆားငန္ဒဏ္ကို
ခံႏိုင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ အတူယွဥ္တြဲေန ေနတဲ့ မိႈရဲ႕အက်ဳိးျပဳမႈေၾကာင့္သာ ဆားငန္ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေစတာျဖစ္တယ္လို႔ Dr. Rudri-
guez က ရွင္းျပပါတယ္။ ေျမတြင္း အပူဒဏ္ကိုခံႏိုင္တဲ့ (Di-chanthelium lanuginosum) လို႔ ေခၚတဲ့ အပင္မွာ အပင္တြင္း
ယွဥ္တြဲရွိေနတဲ့ (Curvularia protuberata) မိႈကေနၿပီး အပူဒဏ္ခံ ႏုိင္ေစတဲ့ မ်ဳိးကြဲတစ္မ်ဳိး (Isolate) ကို ေျမပူေတြမွာ ေႏြရာသီ
အပူဆံုး အခ်ိန္မွာ ေပါက္ေနတဲ့ အပင္က ရယူၿပီး ေနာက္မ်ဳိးကြဲ တစ္မ်ဳိးကိုေတာ့ အေအးဆံုးအခ်ိန္မွာ ေပါက္ေနတဲ့ အပင္က ရယူ
ကာ စပါးေစ့မွာ အတူပူးတဲြရွိေနေစၿပီး စုိက္ပ်ဳိးစမ္းသပ္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိႈမ်ဳိးကြဲ ႏွစ္မ်ိဳး (Isolates) ဟာ ေရငတ္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈမွာ တူညီၾကၿပီး အပူဆံုးရာသီမွာယူခဲ့တဲ့ မိႈမ်ဳိးကြဲက အပူဒဏ္ကို
ခံႏိုင္ေစၿပီးေတာ့ အေအးဆံုး ရာသီမွာ ရယူခဲ့တဲ့ မိႈစပိုးမ်ဳိးကြဲကေတာ့ အေအးဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာေစတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
မိႈမ်ဳိးမ်ားရယူခဲ့တဲ့ အပင္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးဟာ စပါးမ်ဳိးရင္း (Poaceae) မွာ ပါ၀င္ၾကေပမယ့္ မ်ဳိးရင္းခြဲ (Sub-family) ကေတာ့ မတူၾကပါ။
ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဳိးဗီဇ ဆက္စပ္မႈ မရွိတဲ့ အပင္ႏွစ္ပင္ကရယူခဲ့တဲ့ အပင္
တြင္း အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ ေနတဲ့ မိႈမ်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိးဟာ အပင္မ်ားကို ဆားငန္ဒဏ္၊ ေရငတ္ဒဏ္၊ အပူနဲ႔အေအးဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္
ရွိလာ ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ဒီမိႈေတြ ဟာ အထူးအသံုး၀င္လာေစမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။

ဒီမိႈေတြဟာ အေစ့ရြက္စံု အပင္မ်ဳိး ျဖစ္တဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္မွာလည္း ပတ္၀န္းက်င္ ဖိစီးမႈ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (စပါးဟာ
အေစ့ရြက္ တစ္ရြက္သာပါတဲ့ အေစ့ရြက္ထီးပင္အုပ္စုမွာပါ ၀င္ပါတယ္)။ ဒီစနစ္ဟာ အပင္မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုးရြားမႈ ဒဏ္ခံရမႈမွ
ေလ်ာ့ပါး သက္သာလာ ေစႏိုင္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း (Dr.Rudriguez) က ရွင္းျပပါတယ္။ ဒီလို မိႈနဲ႔ အပင္ သဟဇီ၀
ျဖစ္ကာ အပင္မ်ားကို အက်ဳိးျပဳေပးေစမႈကို(Symbiogenic) ဆိုၿပီး အမည္သစ္ေပး ထားေၾကာင္းနဲ႔ သဟဇီ၀ ျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ မ်ဳိးဗီဇရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ ျပသမႈကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စပါးပင္ရဲ႕ဒီအင္ေန (DNA) ေျပာင္းသြား တာ
မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀မွာ ျဖစ္ေနတာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္လို Dr. Rudriguez ကရွင္းျပပါတယ္။

ဒီသုေတသန စာတမ္းဟာ အေတာ္ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းသလို ပတ္၀န္းက်င္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ ေနတာကို ခံေနရတဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စပါးအပါအ၀င္ အျခားသီးႏွံ မ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ခံႏိုင္လာေစ ၿပီး သီးႏွံအထြက္မ်ား တိုးတက္ရရွိလာ
ေစ ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ ပါတယ္။ ဆားငန္ဒဏ္ ခံႏိုင္မႈအတြက္ ဆားျပင္းအားကို ၃၀၀ မီလီမိုး(300mM)
ထိျပင္းအားအမ်ဳိးမ်ဳိး စမ္းခဲ့တာပါ။ ဒီနည္း ပညာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေႏြစပါးရာသီ မွာ ပင္လယ္ေရငန္၀င္လို႔ အဆင္မေျပတဲ့ ကမ္း႐ိုး
တန္းေဒသမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွားေဒသ၊ ဆည္ေရငန္ေသာက္ေဒသမ်ားမွာ စပါးစိုက္ပ်ဳိး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ရလာႏိုင္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္လို ေဆာင္းရာသီေအးလို႔ ေႏြစပါး ပ်ဳိးေထာင္ရခက္ခဲတဲ့ ေဒသမ်ားအတြက္ လည္း အဆင္ေျပလာေစႏိုင္ပါတယ္။ မိႈနဲ႔
သဟဇီ၀ျဖစ္ေနတဲ့ စပါးေစ့က အပင္ေပါက္ ဟာ အျမစ္ပိုင္း စတင္ႀကီးထြားေစၿပီးမွ အၫြန္႔ ဆက္ႀကီးလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
သာမန္စပါးေစ့ အပင္ေပါက္က ေတာ့ အၫြန္႔စတင္ႀကီးၿပီးမွ အျမစ္ ဆက္ႀကီးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိၾကတဲ့
စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ မ်ားဟာ မိႈပညာရွင္မ်ား၊ အပင္ေရာဂါ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိ တဲ့ သဘာ၀ဖိစီးမႈဒဏ္ကိုခံ
ႏုိင္တဲ့ အပင္မ်ဳိး မ်ားကို ရွာေဖြကာ မိႈနဲ႔သဟဇီ၀ျဖစ္မႈမ်ားကို ေလ့လာေဖၚထုတ္ျခင္း၊ မိႈမ်ဳိးမ်ားကိုေမြးျမဴ ျခင္း၊ လက္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေန
ၾကတဲ့ သီးႏွံမ်ဳိးမ်ား မွာ မိႈကိုပူးေပါင္းကာ သဟဇီ၀ျဖစ္မႈ စတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ကာ အေရးႀကီး စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံပင္
မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာေစၿပီး သီးႏွံအထြက္ တိုးတက္လာေစႏိုင္ရန္ အတြက္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေပး
ၾကပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါတယ္။

- ေဒါက္တာ စိန္လွဗုိလ္

credit: The Farmer Myanmar

www.baganmart.com

Follow Us