BUSINESS PLAN ေရးသားနည္း

ဘဏ္ေခ်းေငြ (OR) လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာရန္ BUSINESS PLAN ေရးသားနည္း

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးလာတာေတြ႔ရသလုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပုိင္းေတြမွာ ေခ်းေငြရရွိႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ SMEs ဌာနႏွင့္ CB Bank တုိ႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ JICA မွတဆင့္ 2-step Loan ပုံစံနဲ႔ (5 Billion $) ထုတ္ေခ်းေပးမႈေတြ၊ CGI စနစ္စတင္မႈေတြ၊ ဆက္လက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ World Bank နဲ႔အတူ UNDP စတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြမွ တဆင့္လည္း SMEs လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ပံ့ပုိးေပးမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီအခါမွာ စာေရးသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ငန္းေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းေတြေခ်းေငြယူတာပဲျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရွာတာပဲျဖစ္ေစ မျဖစ္မေနတင္ျပႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္လာတဲ့ Business Plan စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေရးသားေဖာ္ျပမႈကုိ ေလ့လာမိသေလာက္ အၾကံေပးတင္ျပထားပါတယ္။   

လတ္တေလာမွာလည္း ရုိးမဘဏ္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ 0% ျဖစ္တဲ့ (ဘဏ္၊ ေရွ႕ေန၊ ရာျဖတ္၊ ၀န္ေဆာင္ခ) ေပးရန္မလုိတဲ့ လုပ္ငန္းသုံးေခ်းေငြအစီအစဥ္ကလည္း စလာၿပီျဖစ္သလုိ၊ ဒီရက္ထဲမွာလည္း ကုိယ္အၾကံေပးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကလည္း ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာလွ်က္ လုပ္ငန္းေတြတုိးခ်ဲ႕ေနတာ ေတြ႔ရေတာ့ (Business Plan) ေရးသားနည္းနဲ႔ ေခ်းေငြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔မိတ္ဖက္လွ်က္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြတဲ့ ေနရာမွပဲျဖစ္ျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကုမၸဏီအၾကံေပးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိလာတယ္လုိ႔ျမင္မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ MESI ေက်ာင္းခြဲ (၅) ခုမွ ျမိဳ႕နယ္ေတြအတြက္၊ နယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္တန္းခြဲမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္ (၅၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ကူညီလွ်က္ အၾကံျပဳေရးသားေပးထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်းေငြတင္ျပတဲ့အခါမွာျဖစ္ျဖစ္ Business Plan အျပင္မွာ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ Profile ကုိေရးသားေဖာ္ျပၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ဖုိ႔လည္းလုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ ေဖာ္ျပပါ၀င္ေစတဲ့ Profile မွာ ပါသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ (၁) ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းအက်ဥ္း။ (၂) ကုမၸဏီ၏ Profile Overview အႏွစ္ခ်ဳပ္။ (၃) ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား။ (၄) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံစံမ်ား။ (၅) ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ စတဲ့ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္းဦးေရ၊ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားကုိ စားသား (သုိ႔မဟုတ္) ပုံေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အရင္တစ္ေခါက္ အေသးစိတ္ ေရးသားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Entrepreneur SMEs ၏ Page မွာ အေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Business Plan မွာေတာ့ (၂-မ်ိဳး) ရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ေတာ့ ပုံစံတမ်ိဳးနဲ႔ေရးသင့္ၿပီး၊ ယခုေခ်းေငြယူတဲ့အပုိင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြတဲ့အပုိင္းမွာေတာ့ ပုံစံတမ်ိဳးနဲ႔ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ အရင္လမွာ Teen Radio မွာ အင္တာဗ်ဴးေတာ့ လုပ္ငန္းအသစ္စသူေတြအတြက္ (6-M) ျဖစ္တဲ့ (Man လူ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Money ေငြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Material ပစၥည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Method – Strategy မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Minus – Time အခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အပုိင္း)၊ (Market ေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အပုိင္း) ေတြကုိအေျခခံစဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္လုိ႔၊ ယခုကေတာ့ ေခ်းေငြအတြက္ နဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ Business Plan ေရးသားနည္းကုိ အဓိကထားၿပီး ေရးသားအၾကံျပဳေပးပါရေစ။

Business Plan ေရးသားနည္းမ်ားစြာရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုပုံစံတမ်ိဳးတည္းကုိပဲ အသုံးျပဳႏုိင္မွာမဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္းအလုိက္၊ လုပ္ငန္းအၾကီးအေသးအလုိက္၊ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ျပင္ဆင္ေရးသားဖုိ႔လည္း အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ Business Plan ေရးသားနည္းဟာ သင္တန္းမွာေဆြးေႏြးရတဲ့အခါ (၃-နာရီ) ေလာက္ၾကာတဲ့ ေခါင္းစဥ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သလုိ စာနဲ႔ရွင္းလင္းေရးသားေဖာ္ျပရတဲ့အခါမွာ စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ နားလည္လြယ္ေစဖုိ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားထားပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ Business Plan ေရးသားတဲ့အခါမွာ အဓိကပါ၀င္ရမဲ့ အခ်က္ေတြကုိတင္ျပရရင္…

(1) Executive Summary မွာေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ Vision & Mission ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Service Scope စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ Business Plan မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး ေရးသားေဖာျပေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ (၁မ်က္ႏွာေလာက္ဆုိရပါတယ္)

(2) Company Product & Service အပုိင္းမွာေတာ့ လက္ရွိလုပ္ငန္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့အပုိင္းေတြ၊ မိမိရဲ႕ Supplier ေတြ ပါ၀င္သင့္ၿပီး ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕လုိတဲ့ အပုိင္းကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(3) Marketing Strategy အပုိင္းမွာ Target ဦးတည္ေစ်းကြက္၊ Trends အလားအလာ၊ Sale Techniques အေရာင္းမဟာဗ်ဴဟာ၊ Pricing ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ Distribution ျဖန္႔ျဖဴးမႈပုံစံေတြနဲ႔အတူ Competitive ေခတ္ျပိဳင္ကုိ သုံးသပ္ၿပီး ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တင္ျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(4) Financial Statement ေငြေၾကးအပုိင္းမွာေတာ့ Cash Flow ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေတြ၊ Balance Sheet ေငြေၾကးရွင္းတမ္းေတြ၊ Operation Cost လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စရိတ္ေတြကုိ စာရင္းဇယားနဲ႔ အေသးစိတ္တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(5) Loan or Investment Proposal ကေတာ့ အေရးၾကီးတဲ့ အပုိင္းျဖစ္ၿပီး Purpose ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Payment Schedule ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပန္လည္ေပးဆပ္မည့္ပုံစံေတြ၊ Implementing Plan လုပ္ငန္းလက္ေတြ႔အသုံးျပဳမဲ့ ပုံစံေတြကုိ ေရးဆြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(6) Detail of Proposal မွာ လုပ္ငန္းရဲ႕အမည္၊ ပုိင္ဆုိင္မႈပုံစံ၊ ကုမၸဏီရဲ႕ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈေဖာ္ျပခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ၊ လုပ္ငန္းထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈပမာဏ (Year 1, 2, 3) ျဖစ္ေစ၊ Sale လစဥ္ - ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ေတြ ကုိ အေသးစိတ္ေရးဆြဲတင္ျပဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပလွ်င္ 3 Page  စာ ၃မ်က္ႏွာခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္)

(7) Profitability Projections မွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ (၅-ႏွစ္စာ) အတြက္ Cost အသုံးစရိတ္၊ Interest အတုိးႏႈန္း၊ Utilities အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ၊ Rent ဌားရမ္းခ၊  Income ၀င္ေငြ၊ Net Profit အျမတ္ေငြ စတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့ ဇယားကုိ ေရးဆြဲေဖာ္ျပၿပီး အေသးစိတ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 

credit: esmemm.com

 

www.baganmart.com

လုပ္ငန္းရွင္မာ်း ေရာင္းဝယ္ရာ

 

Follow Us