7 Ps Marketing (ေစ်းကြက္စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား)


Marketing ဆုိတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ မိမိထုတ္ကုန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဖာက္သည္အၾကား ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္တာ Marketing ကသာ အခရာေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာမွာေတာ့ Everything is Marketing လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာ္ၾကားေနသူပဲျဖစ္ျဖစ္ လူတုိင္း-လုပ္ငန္းတုိင္းဟာ Marketing လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ Marketing ဆုိတာကေတာ့ အလြယ္ေျပာရင္ လူသိေအာင္လုပ္ျခင္းပဲျဖစ္ၿပီး The More You Give – The More You Get သေဘာပါ၊ မ်ားမ်ား ေပးႏုိင္ေလေလ၊ မ်ားမ်ားရရွိေလေလပါပဲ။ ကမၻာမွာေအာင္ျမင္ေနတဲ့ Brand ေတြျဖစ္တဲ့ Samsung, Cocacolar စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ Marketing အားသာခ်က္ေၾကာင့္ဆုိတာ ျမင္သာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိးတက္လာတဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 7Ps Marketing အေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ ကုိယ္ရည္ရြယ္တဲ့ Target Market ဦးတည္မည့္ ေစ်းကြက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထုိးေဖာက္ဖုိ႔ပါပဲ။ ေရျမင္တုိင္း ငါးျမွားလုိ႔မရသလုိ ေနရာတုိင္းကုိေတာ့ Marketing လုပ္လုိ႔မရတာလည္းရွိပါတယ္။ Marketing ဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း Marketing ရဲ႕ အဓိကဘုံအခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ "7 Ps Marketing" ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္ ေရာေႏွာမႈသေဘာတရားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(1) Positioning (ေနရာခ်ထားမႈ): ေစ်းကြက္တစ္ခုဖန္တီးေတာ့မယ္ဆုိရင္ အေရးၾကီးဆုံးက ေစ်းကြက္ေနရာခ်တာ မွန္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ Market Place ေစ်းကြက္ေနရာ၊, Standard အဆင့္အတန္း၊, Functions လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ဘက္စုံမွစဥ္းစားၿပီး စီစဥ္ေရးဆြဲမႈအပုိင္းမွာမဟာဗ်ဴက်က်ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

(2) Product (ထုတ္ကုန္): ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးမွာ အမ်ားထုတ္ကုန္ေတြတဲ့ယွဥ္ျပိဳင္ထုိးေဖာက္ရတာမုိ႔ Product Variety ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအမည္, Quality အရည္အေသြး၊, Feature ပုံသဏၠန္၊, Options ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ၊, Brand Name တံဆိပ္အမည္၊, Packaging ထုပ္ပုိးပုံစံ စတဲ့အခ်က္ကုိလည္း ေသခ်ာဒီဇုိင္းလုပ္ၿပီးမွ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။

(3) Promotion (အေရာင္းတုိးျမွင့္မႈ): လုပ္ငန္းကုိ ေဖာက္သည္ဆီေရာက္ေစဖုိ႔ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳၿပီး Advertising ေၾကာ္ျငာျခင္း၊, Personal Selling မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊, Sale Promotion အေရာင္းအားတုိးျမွင့္ျခင္း၊, Public Relation လူမႈသုိ႔ဆက္သြယ္ျခင္း စတဲ့ (Online) (Offline) နည္းလမ္းေတြကုိ သုံးၿပီး ကုိယ္ရည္ရြယ္တဲ့ ေစ်းကြက္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ တုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

(4) Price (ေစ်းႏႈန္း): ထုတ္ကုန္၊ လုပ္ငန္း၊ ေစ်းကြက္အေနအထားမ်ားအေပၚသုံးသပ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ Quotation (ေစ်းႏႈန္းစုံစမ္းမႈ)၊ Price List ေစ်းႏႈန္း-အနည္းအမ်ား, Discount ေလွ်ာ့ေစ်းသတ္မွတ္မႈမ်ား, Credit Terms အေၾကြးပုံစံမ်ား, Payment Terms ေပးေခ်မႈပုံစံမ်ား၊ Profit အက်ိဳးအျမတ္စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး ေစ်းကြက္ကုိထုိးေဖာက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

(5) Place (ေစ်းကြက္ေနရာ): အနီးစပ္ဆုံး၊ လက္လွမ္းမွီဆုံးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ေစ်းကြက္ေ၀စုပုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းသည္ Customer Convenience (ေဖာက္သည္အဆင္ေျပမႈ)၊ Distribution ျဖန္႔ေ၀မႈပုံစံမ်ား, Channel လမ္းေၾကာင္းအသုံးျပဳမႈမ်ား၊, Inventory သုိေလွာင္မႈတည္ေနရာမ်ား၊ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈပုံစံမ်ား စတဲ့ ကုိယ့္ဘက္-သူ႔ဘက္ ေစ်းကြက္ေနရာကုိ အဆင္ေျပဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေနရာခ်ထားႏုိင္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။

(6) People (လူမႈဆုိင္ရာ): မိမိေစ်းကြက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ လူမႈပုိင္းဆုိင္ရာ Employees ၀န္ထမ္းအရည္အခ်င္း၊, Management စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊, Strategy နည္းဗ်ဴဟာပုံစံ၊, Culture ေဖာက္သည္ဓေလ့ထုံးစံ၊, Technology နည္းပညာအသုံးျပဳမႈ Customer Service ၀န္ေဆာင္ေပးမႈပုံစံမ်ားကုိလည္း မတူညီေသာ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ အလုိက္သင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖန္တီးေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

(7) Process (လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံ): ေစ်းကြက္လည္ပတ္ေနမႈရဲ႕ Servicing ၀န္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ား၊, Enquire Reply စုံစမ္းအေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား, R&D သုေသသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ Experience အေတြ႔အၾကဳံရယူမႈ ႏွင့္ Innovation အလုိက္သင့္ဆန္းသစ္တီထြင္ေပးျခင္း စတဲ့အခ်က္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ ဖန္တီးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် Marketing ကုိ မ်ားမ်ားအသုံးျပဳဖုိ႔ပါပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕မွာ Sale ကုိ Marketing နဲ႔ သြားမေရာေစခ်င္ဘူး၊ ဆုိလုိတာက လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္း Sale မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ အျပင္ပုိင္း Marketing ေစ်းကြက္ကုိ မ်ားမ်ားထုိးေဖာက္ေပးဖုိ႔လည္း အားေပးပါတယ္။ အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ မိမိရဲ႕ ေဖာက္သည္ကုိ စိတ္ေက်နပ္မႈေပးေစႏုိင္ေသာ ေပးႏုိင္တာထက္ေလ်ာ့ေျပာၿပီး၊ ေျပာႏုိင္တာထက္ပုိၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္တဲ့ "Under Promises – Over Deliver" ပုံစံနဲ႔ Marketing Strategy မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစဖုိ႔ အၾကံျပဳေရးသားလွ်က္။

credit: ဇင္ျဖိဳးုပုိင္ (Entrepreneur SMEs)

www.baganmart.com

www.facebook.com/baganmart

Follow Us