ျမန္မာ့ကုမၸဏီဆိုင္ရာက႑အတြက္ ဥပေဒသစ္ ........

ျမန္မာ့ကုမၸဏီဆိုင္ရာက႑အတြက္ ထိေရာက္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ဥပေဒသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔ သိသာထင္ရွားတဲ့ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေျဖေလၽွာ႔မႈေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖေလၽွာ႔မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳေစမယ့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္း အခ်ိန္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြမွာ ကုမၸဏီ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြလုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ သိသာ ထင္ရွားတဲ့စီးပြားေရးတိုးတက္လာ မႈေတြ ေပၚထြက္ခဲ့တာကို လည္း ေတြ႕ ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကုမၸဏီဥပေဒကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ကုမၸဏီ လြယ္လြယ္ကူကူ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအေပၚ သက္ေရာက္ ေနတဲ့ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြ ေလၽွာ႔ခ်ေပးဖို႔၊ ေကာ္ပို ရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ရွယ္ယာေတြကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ေတြထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လြယ္လြယ္ကူကူ စတင္ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔၊ စြန္႔စားတီထြင္လုပ္ကိုင္ မႈေတြကို ေထာက္ကူေပးဖို႔နဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိက်င့္သုံးဆဲျဖစ္တဲ့ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒဟာ သက္တမ္းရာေက်ာ္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ကုမၸဏီဥပေဒမ်ားနဲ႔ အေျခခံဝိေသသျခင္း တူညီမႈမ်ားစြာရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ဟာ ၁၉ ရာစုအခ်ိန္က စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္လို႔ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမယ့္ ဥပေဒလိုလားခ်က္ေတြ ပါရွိေနတာ လည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို လိုလားခ်က္ေတြထဲမွာ ကုမၸဏီရဲ႕ နာမည္ေျပာင္းခ်င္ရင္ သမၼတထံက အတည္ျပဳခ်က္ရယူရတာ၊ ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ငန္းရည္႐ြယ္ခ်က္ေျပာင္းခ်င္ရင္ တရား႐ုံးရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူဖို႔လိုအပ္တာ စတာေတြလည္း ပါဝင္ေနျပန္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ အျခားႏိုင္ငံ ေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ကုမၸဏီဥပေဒမ်ားကို ေခတ္မီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ႏိုးႏိုး ၾကားၾကား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီ ဥပေဒမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ အနည္းငယ္ကတည္းက အရွိန္ရထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ကုမၸဏီအက္ဥပေဒအသစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ကလည္း ကုမၸဏီဆိုင္ရာဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အျပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္အတြင္းက ကုမၸဏီအက္ဥပေဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒ သစ္ေတြရဲ႕ အဓိကေျပာင္းလဲခ်က္ေတြဟာ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ ဩစေၾတးလ်နဲ႔ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ အစရွိတဲ့ ဥပေဒေက်ာ႐ိုးတူညီ တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္မႈ အယူအဆအရ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ရလဒ္ေတြကို အေျခခံေဆာင္႐ြက္ ထားၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ထိုနည္းတူပါပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးရဲ႕က႑စုံမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔ အလားတူ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီ မ်ားဥပေဒ (မူၾကမ္း) ကို ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕ အႀကဳံေတြအျပင္ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္ေတြ ကိုသုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ (မူၾကမ္း) မွာ ေအာက္ပါအဓိကေျပာင္းလဲမႈ ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္-

(၁) ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး၊ ရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ားစြာလြယ္ကူ ရွင္းလင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) ကုမၸဏီအငယ္စားေတြအေပၚ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးက်င္းပရျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ားေပးပို႔ရျခင္းစတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ဖယ္ရွားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၃) အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းအစား ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား နဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထား တဲ့ စာႏွင့္ ေရးသားထားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း လက္ခံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၄) သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတင္ျပရျခင္း လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းကိုသာတင္ျပဖို႔ လိုအပ္ေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။
(၅) ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ရွယ္ယာတိုးျခင္း၊ ေလၽွာ႔ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကို လြယ္ကူ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၆) ကုမၸဏီေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီ သြားေအာင္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာေတြရဲ႕ ဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ စီမံ ေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ေခတ္နဲ႔အညီ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြဟာ ဥပေဒ ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ေစမွာျဖစ္ၿပီး မိမိရဲ႕ အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ ကုမၸဏီအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေတြရရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ ဒါ႐ိုက္တာေတြရဲ႕ တာဝန္ခံမႈ နဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မႈေတြကိုလည္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြအဖို႔ ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈမရွိဘဲ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြေၾကာင့္ ဥပေဒလိုက္နာက်င့္သုံးမႈ အားနည္းခဲ့ ရတဲ့အျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြလိုအပ္ေနတာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ကို ေခတ္နဲ႔အမီ လိုက္ႏိုင္ဖို႔ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာကၻာ့ဘဏ္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ဘယ္ေလာက္ လြယ္လြယ္ကူကူကုမၸဏီေထာင္ႏိုင္တယ္၊ အငယ္စားရွယ္ယာ ဝင္မ်ားကို ဘယ္ေလာက္အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တယ္၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ေတြကို ဘယ္လိုအသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ တယ္ စတဲ့ အဆင့္တိုင္းတာခ်က္မွာ အဆင့္ ၁၆၇ မွာ ရွိေန ပါတယ္။ ကုမၸဏီ ဥပေဒအေျခခံခ်င္းတူညီၾကတဲ့ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ မေလးရွားအဆင့္ ၁၆၊ ေဟာင္ေကာင္အဆင့္ ငါး၊ စင္ကာပူအဆင့္တစ္ စသည္ျဖင့္ မိမိတို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္မားစြာရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရျပန္ ပါတယ္။ ဒီရလဒ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့သင္ခန္းစာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနျပဳ
ေလ့လာခ်က္ေတြအရ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းရရွိမႈဟာ ကုမၸဏီထူေထာင္မႈ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းနဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အင္အားေကာင္းမြန္လာျခင္း အေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔လည္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။

ယခုေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ဟာ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီအငယ္စားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီေရးရာကိစၥေတြမွာ လုပ္သာကိုင္သာ ရွိမႈ ပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးထားျခင္းနဲ႔၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းလိုက္နာမႈတိုးတက္ေစျခင္းတို႔နဲ႔ အေထာက္အကူျပဳ ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုမၸဏီမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဆိုင္ရာက႑သစ္နဲ႔အတူ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ေခတ္မီစီးပြားေရးဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ဆီသို႔ မၾကာမီ စတင္ေခၚေဆာင္သြား ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ဋီကာ

credit: Directorate of Investment and Company Administration

www.baganmart.com

Follow Us