အေဆာက္အဦး တရား၀င္ေဆာက္လုပ္ရန္ Documents

အေဆာက္အဦးတစ္ခု တရား၀င္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတန္းမ်ား
==============================

အေဆာက္အဦးတစ္ခု တရား၀င္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအခ်ိဳ့

ကိုုယ္ပိုင္လံုးခ်င္း အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

၁။ ဌာနမွသတ္မွတ္ေလွ်ာက္လြွာ

၂။ သတ္ဆိုုင္ရာ ဌာနမွ ၃ ႏွစ္အတြင္းထုတ္ေပးထားေသာ ေျမပံုု/ေျမရာဇ၀င္မူရင္း

၃။ဂရန္မိထၱဴ ( သို့ ) နယ္နိမိတ္တိုုင္းတာမွတ္သားထားသည့္ေျမပံု ( မူရင္း ႏွင့္တိုင္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ )

၄။ျမိဳ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၏ အခြန္အေၾကြးအက်န္ကင္းရွင္းေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

၅။ေလွ်ာက္ထားသူ၏မွတ္ပံုတင္မိထၱဴ

၆။ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္သတ္ရွိထင္ရွားရွိျပီးလက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္

၇။ေဘးေျမကြက္မ်ားမွကန့္ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္

၈။အိမ္ငွားမရွိလွ်င္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္္ ႏွင့္ အိမ္ငွားရွိလွ်င္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္ အျပင္ျမိဳ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္

၉။လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာမွလက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ အဆိုျပဳပံုစံ (၃)စံုႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္း (၃)စံု

၁၀။ ၃ထပ္ႏွင့္အထက္အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ SEC မွတြက္ခ်က္ထားေသာ ခိုင္ခံမွဳဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မွဳပံုစံ (၂) စံု

ကိုုယ္ပိုင္လံုးခ်င္း အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုက္နာရ
မည့္ေျမက်န္မ်ား

၄၀ x ၆၀ က်ယ္၀န္းသည့္ေျမကြက္ေပၚတြင္ ၃ထပ္ႏွင့္ေအာက္ကိုုယ္ပိုုင္လံုးခ်င္းတည္ေဆာက္လိုုပါကအေဆာက္အဦေဆာက္လုုပ္ခြင့္ရသူသည္မိမိေျမေပၚတြင္ ေရွ့ဘက္ ၁၂ ေပ ၊ အေနာက္ေဖး ၆ ေပ ( ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွိပါက ၁ ေပ )၊ ေဘးဖက္ႏွစ္ဖက္အား အမိုးစြန္းမွ ၃ေပ ခ်န္ျပီးေဆာက္လုုပ္ရပါမည္။

၄၀ x ၆၀ ေအာက္ငယ္သည့္ေျမကြက္ေပၚတြင္ ကိုုယ္ပိုုင္လံုးခ်င္းတည္ေဆာက္လိုုပါကအေဆာက္အဦေဆာက္လုုပ္ခြင့္ရသူသည္မိမိေျမေပၚတြင္ ေရွ့ဘက္ ၁၂ ေပ ၊ အေနာက္ေဖး ၆ ေပ ( ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွိပါက ၁ ေပ)၊ ေဘးဖက္ႏွစ္ဖက္အား အမိုးစြန္းမွ ၁ ေပ ခ်န္ျပီးေဆာက္လုုပ္ရပါမည္။

ကိုုယ္ပိုင္လံုးခ်င္း အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အနည္းဆံုးထားရွိရမည့္အခန္းအျမင့္မ်ားမွာ ေျမညီ ၁၀ ေပ၊က်န္အထပ္မ်ား ၉ ေပဆီထားရွိရမည္ျဖစ္ျပီး အထက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္အားေျပာင္းလဲလိုုပါကခိုုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္သီးျခားခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အထက္ပါအစည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းတည္ေဆာက္ျပီးစီးသြားေသာအခါ သက္ေသခံလက္မွတ္( BCC ) ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

၁။ BCC ေလွ်ာက္လြွာ

၂။ေလွ်ာက္ထားသူ/ ပိုင္ရွင္ ၏မွတ္ပံုတင္မိထၱဴ

၃။ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္သတ္ရွိထင္ရွားရွိျပီးလက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္

၄။ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ မိတၱဴ

၅။ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပံုစံ Drawing မိတၱဴ ၁စုံ

၆။ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပံုစံ စစ္ေဆးခေငြသြင္းခ်လံမိတၱဴ

၇။အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ျပီးစီး ေၾကာင္း လိုင္စင္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္

၈။စစ္ေဆးေရးအင္ဂ်င္နီယာ၏ မွတ္ခ်က္ပါရွိေသာ log-book

၉။သန့္ရွင္းေရးဌာန၏အမိွဳက္ပံုး၀ယ္ျပီး ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္

၁၀။ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၏အခြန္ ေဆာင္ျပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ တို့လိုအပ္ပါသည္။

 

Credit: Kyaw Construction & Interior Design

www.baganmart.com

Follow Us