စားအုန္းဆီ, ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွင့္ ပဲေစး် ျမငƟ

ၾကက္သြန္နီ အလံုးႀကီးေစ်းက်၊ ၾကဴကုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္၊ စားအုန္းဆီ ေစ်းျမင့္ေနဆဲ၊ င႐ုတ္ရွည္ ေစ်းက်၊ သၾကားေစ်းႏွင့္ ပဲေစ်းျပန္လည္ ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္သို႔ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၾကက္သြန္နီ ပိႆာခ်ိန္ ၃၆၀,၀၀၀ ၀င္ေရာက္ လာခ်ိန္တြင္ ဆိပ္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ
၃၅၀-၄၂၅-၄၂၅-၄၂၅ က်ပ္ ႏႈန္း၊ ေတာင္တြင္း ၃၅၀-၄၂၅-၄၀၀-၄၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ ျမစ္သား ၅၅၀-၆၅၀-၆၅၀-၆၂၅ က်ပ္ႏႈန္း ရွိသည္။
ျမ၀တီ နယ္စပ္၊ ကမ္း႐ိုးတန္း ပို႔ရန္ အ၀ယ္နည္း သျဖင့္ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ၾကက္သြန္နီ ပိႆာခ်ိန္ ၂၁၆,၀၀၀ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္
ဆိပ္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၃၅၀-၄၀၀-၃၈၅-၃၈၅ က်ပ္၊ ေတာင္တြင္း ၃၅၀-၃၉၀-၃၆၀-၃၆၀ က်ပ္၊ ျမစ္သား ၅၀၀-၆၀၀-၆၀၀-
၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းသို႔ ေစ်းက်လာသည္။

လတ္ေခ်ာႏွင့္ ရွယ္အရြယ္အစား ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၂၀၀ ခန္႔ ကြာျခားမႈရွိရာမွ ယခုရက္ ပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၅၀ ၀န္းက်င္
သာ ကြာျခားမႈ ရွိသည္ အထိ အလံုးႀကီး ရွယ္အရြယ္အစားမ်ား ျဖစ္ေသာ လတ္ႀကီးရွယ္ ၾကက္သြန္နီ အရြယ္အစားမ်ား ေစ်းက်လာ
သည္။ အလံုးအေသး ျပည္ပပို႔လတ္ေခ်ာမ်ား ေစ်းျမင့္တက္ လာၿပီး လတ္ေခ်ာသန္႔အရြယ္မွာ ေစ်းအျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ အာလူး
ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္သုိ႔ ရွမ္း၊ သိမ္းကုန္းအာလူးမ်ား စတင္၀င္ ေရာက္လာျခင္း၊ မေကြးအာလူးမ်ား
၀င္ေရာက္ရန္ ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္မႈ မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎ ေန႔တြင္ တပ္ကုန္း
အာလူး တစ္ပိႆာ ၃၂၀ မွ ၆၄၀ က်ပ္အတြင္း၊ ဆင္ျဖဴ ကြၽန္းအာလူး ၄၀၀ မွ ၆၅၀ က်ပ္ အတြင္း အရြယ္အစား အလိုက္ ေစ်းႏႈန္း
ရွိသည္ဟု သိရသည္။

မူဆယ္ကားလမ္း ယာဥ္ပိတ္ဆုိ႔မႈရွိသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေစ်းျမင့္တက္လာေသာ ၾကဴကုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္
လက္က်န္နည္း  လာသည္ဆုိေသာ  အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံေစ်း ျမင့္တက္လာသည္။ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ၾကဴကုတ္
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၄၄၂၀ က်ပ္ႏႈန္း ရွိလာသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ၾကဴကုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴ
တစ္ပိႆာ ၃၉၀၀ က်ပ္သည္ အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ယခုမတ္ ၁၆ ေစ်းႏႈန္းသည္  ၾကက္သြန္ျဖဴေလာကတြင္ ၾကဴကုတ္
ၾကက္သြန္ျဖဴ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္တင္ ျဖစ္လာသည္။ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴ အသစ္ တစ္ပိႆာ ၂,၁၀၀ က်ပ္မွ ၂,၄၀၀ က်ပ္အတြင္းသာ
ရွိေသာ  ၾကဴကုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ရွမ္း ၾကက္သြန္ျဖဴ ေစ်းႏႈန္း၏ တစ္ဆ ေစ်းျမင့္တက္ ေနသည္။ ၾကဴကုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴ
ေလွာင္လက္ ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ရွိပြဲ႐ံုမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားစြာရရွိသည္ဟု ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းကြက္မွ သိရ
သည္။

အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဆီအုန္းအထြက္ ေလ်ာ့က်သျဖင့္ ျပည္ပ စားအုန္းဆီ ေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ လာသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပည္ပစားအုန္းဆီ ၤFOB တစ္တန္ ၆၆၅ ေဒၚလာ၊ ေငြလဲႏႈန္း ၁,၂၁၈ က်ပ္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္ တစ္ပိႆာအေရင္းေစ်း
၁,၅၁၉ က်ပ္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္တြင္ D.O စာရြက္ ဆီထုတ္ ယူခြင့္ တစ္ပိႆာ ေရာင္းေစ်း ၁,၅၅၀ က်ပ္ႏႈန္း လက္ ကား
အလွယ္ တစ္ပိႆာေရာင္းေစ်း ၁,၅၆၀ က်ပ္ႏႈန္း ရွိသည္။ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ FOB  ေစ်းႏႈန္း တစ္တန္ ၆၆၀ ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း
၁,၂၁၈ က်ပ္ အရင္း ေစ်းတစ္ပိႆာ ၁,၅၀၃ က်ပ္၊  D.O စာရြက္ တစ္ပိႆာ ေရာင္းေစ်း ၁,၅၄၅ က်ပ္ႏႈန္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ယခင္ အပတ္ထက္္ စားအုန္းဆီ တစ္ပိႆာ ၄၀ က်ပ္၀န္းက်င္ ေစ်းျမင့္တက္ လာသည္။ ျပည္တြင္း သၾကား ေစ်းကြက္ တစ္တန္
လ်င္က်ပ္ ငါးသိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္ထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ သၾကား ေစ်းမွာ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ေျခာက္သိန္းတစ္ေသာင္း က်ပ္
၀န္းက်င္ထိ ေစ်းျပန္လည္ျမင့္တက္လာသည္။ ျပည္တြင္းသၾကား ၀ယ္ယူသိုေလွာင္မႈ အမ်ားအျပားရွိ ေနၿပီး တ႐ုတ္ နယ္စပ္အ၀ယ္
ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ သၾကားတစ္တန္လ်င္ ခုနစ္သိန္း က်၀န္းက်င္ ေစ်းႏႈန္း
အျမင့္ ရရွိ၍ နယ္စပ္သၾကားပို႔သူမ်ား ၀င္ေငြေကာင္းခဲ့သည္။

ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ င႐ုတ္ရွည္မ်ားေစ်း ႏႈန္း က်ဆင္္းလာသည္။ ဟသၤာတ င႐ုတ္ရွည္ တစ္ပိႆာ၂,၄၀၀က်ပ္၊ ပန္းတေနာ္၊
ေရႊေလာင္း င႐ုတ္ရွည္ တစ္ ပိႆာ ၂,၇၀၀ က်ပ္၊ အိမ္မဲင႐ုတ္ရွည္ ၂,၆၀၀-၂,၈၀၀ က်ပ္၊ ေက်ာက္ရဲင႐ုတ္ရွည္ တစ္ပိႆာ ၂,၃၀၀
-၂,၄၀၀ က်ပ္္သာရွိသည္။ အိႏိၵယင႐ုတ္ရွည္ တစ္ပိႆာ ၄,၀၀၀-၄,၂၀၀ က်ပ္၊ ဗီယက္နမ္င႐ုတ္ရွည္ တစ္ပိႆာ ၄,၇၀၀-၄,၈၀၀
က်ပ္၊ စိမ္းစား င႐ုတ္ပြ တစ္ပိႆာ ၅,၀၀၀- ၅,၆၀၀ က်ပ္၊ ဆင္ျဖဴကြၽန္းင႐ုတ္ပြ တစ္ပိႆာ ၅,၃၀၀-၅,၃၅၀ က်ပ္ရွိသည္။ င႐ုတ္
ကုန္သည္မ်ား ေလွာင္ရန္ အတြက္ င႐ုတ္ရွည္ေစ်းႏႈန္း အက်ေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္ င႐ုတ္ရွည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာသည္။
မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ မတ္ပဲ RAWတစ္ပိႆာ ၂,၄၀၅ က်ပ္  RC တစ္တန္ ၁,၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ SQ.RC ၁,၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္၊ ပဲစင္းငံု
နီ RC တစ္တန္ ၁,၃၄၂,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းတုိ႔ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာသည္။

ျပည္ပပို႔ FOB ပဲေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာလည္း မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ မတ္ပဲ FAQ တစ္တန္ ၁,၂၂၀-၁,၂၅၀ ေဒၚလာ SQ.RC တစ္တန္
၁,၃၃၀-၁,၃၆၀ ေဒၚလာ၊ ပဲစင္းငံုနီ RC တစ္တန္ ၁,၁၂၀-၁,၁၅၀ ေဒၚလာႏႈန္းသုိ႔ ျပန္လည္ ေစ်းျမင့္တက္ လာသည္ဟု ပဲေစ်းကြက္
မွ သိရသည္။

credit: ေမာင္ေစေအာင္ (ျမန္မာေတာင္သူႀကီးမ်ားဂ်ာနယ္)

www.baganmart.com

www.facebook.com/baganmart

 

Follow Us